VestiMapa sajtaKontaktiPretraga     Izaberite jezik
 Zavod za socijalno osiguranje
  Naslovna strana Vesti
A A A    Štampaj


Vesti

 • 2. oktobar 2020. godine

  MEDICINSKA REHABILITACIJA AUSTRIJSKIH OSIGURANIKA I PENZIONERA U SRBIJI

  Dana 1. oktobra 2020. godine je u Banji Koviljači održan sastanak između Zavoda za socijano osiguranje i Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Koviljača“ sa Kancelarijom atašea za socijalna pitanja, zdravlje i zaštitu potrošača Ambasade Republike Austrije u Beogradu, na kom se razmatrao predlog Ugovora o saradnji između Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Koviljača“ i Zavoda za penzijsko osiguranje Republike Austrije (Pensionsversicherunganstalt), kojim se reguliše pitanje pružanja medicinske rehabilitacije austrijskim osiguranicima, odnosno penzionerima u Srbiji. Dogovorene su dalje aktivnosti kako bi se ugovor potpisao do kraja godine, a sa realizacijom otpočelo od 1. januara 2021. godine.
 • 2. oktobar 2020. godine

  Video konferencija Bugarska – NOI

  Dana 29. septembra 2020. godine u Beogradu/Sofiji, putem video konferencije, održani su razgovori organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Bugarske, povodom primene Sporazuma između Republike Srbije i Republike Bugarske o socijalnoj sigurnosti, i s tim u vezi, zaključivanja Sporazuma o elektronskoj razmeni podataka između nadležnih nosilaca penzijskog osiguranja dve države - Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Nacionalnog zavoda za socijalno osiguranje.

  Na održanom sastanku dve strane su konstatovale da se Sporazum efikasno primenjuje i da institucije dveju država koje rade na primeni imaju dobru saradnju. Nakon toga razmenjena su dosadašnja iskustva u oblasti elektronske razmene podataka i razmotrena su pravna i tehnička pitanja u vezi sa uspostavljanjem elektronske razmene podataka. Dve strane su se saglasile da se na početku saradnje elektronski razmenjuje podatak o činjenici smrti, a da se kasnije obim razmene proširi i na druge podatke iz ove oblasti. Dogovoreno je da dve strane, u što kraćem roku, zajednički usaglase tekst Sporazuma o elektronskoj razmeni podataka, kao i Tehničkog protokola, koji će biti njegov sastavni deo, kako bi se nakon potpisivanja Sporazuma pristupilo njegovoj realizaciji i uspostavljanju elektronske razmene podataka.
 • 21. septembar 2020. godine

  ELEKTRONSKA RAZMENA PODATAKA SA BUGARSKOM

  Dana 29. septembra 2020. godine u Beogradu/Sofiji će biti održana video konferencija između organa za vezu Republike Srbije i Republike Bugarske, Zavoda za socijalno osiguranje i Nacionalnog zavoda za socijalno osiguranje. Tom prilikom razgovaraće se o uvođenju elektronske razmene podataka između nosilaca socijalnog osiguranja dve države u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja.
 • 24. jul 2020. godine

  VIDEO KONFERENCIJA SA AUSTRIJSKIM ZAVODOM ZA PENZIJSKO OSIGURANjE

  Dana 22. jula 2020. godine u Beogradu/Beču je održana video konferencija između Zavoda za socijalno osiguranje Republike Srbije i Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Koviljača“ sa Zavodom za penzijsko osiguranje Republike Austrije. Tom prilikom je razgovorano o realizaciji projekata medicinske rehabilitacije austrijskih osiguranika i korisnika penzija u specijalnoj bolnici „Banja Koviljača“. Na sastanku su detaljno razmotrena pitanja vezana za realizaciju projekta i dogovorene su dalje aktivnosti do kraja 2020. godine, kako bi se sa realizacijom počelo početkom 2021. godine.
 • 15. jul 2020. godine

  OVERA POTVRDA O ŽIVOTU U REPUBLICI SRBIJI

  Obaveštavamo korisnike inostranih penzija sa prebivalištem u Republici Srbiji koji imaju obavezu da dostave potvrde o životu nosiocima socijalnog osiguranja u državama koje im isplaćuju penziju, da iste mogu da overe u svim organizacionim jedinicama Republičkog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, tako što će zahtev podneti na jedan od ponuđena dva načina, bez potrebe dolaska na šaltere Fonda:

  • zahtev mogu podneti elektronski, preko web Portala e-Šalter na naslovnoj strani sajta Fonda pio.rs/Elektronski servisi; Ukoliko je korisniku inostrani nosilac osiguranja dostavio obrazac potvrde/ uverenja o životu potrebno je da se isti popuni, skenira i uz skeniranu ličnu kartu dostavi Fondu radi overe;

  • zahtev mogu podneti poštom, kao preporučenu pošiljku dostavljenu na adresu filijale Fonda PIO po mestu prebivališta; Na sajtu Fonda pio.rs/Poslovna mreža dostupne su adrese filijala; Uz popunjeni zahtev, potrebno je dostaviti očitanu ličnu kartu i popunjen obrazac potvrde/ uverenja o životu.

  Napominjemo da ukoliko korisnik nije dobio obrazac potvrde/uverenja o životu od inostranog nosioca osiguranja, može ga preuzeti i sa sajta Fonda pio.rs/Obrasci potvrda o životu, birajući željenu državuDostavljene potvrde o životu Fond će overiti i dostaviti korisniku putem pošte.
 • 30. jun 2020. godine

  ČEŠKA UPRAVA ZA SOCIJALNU SIGURNOST – PREKID POJEDNOSTAVLjENOG NAČINA SLANjA POTVRDE O ŽIVOTU ZA KORISNIKE PENZIJA SA PREBIVALIŠTEM U INOSTRANSTVU

  Češka uprava za socijalnu sigurnost (ČSSZ - Česká správa sociálního zabezpečení) dostavila je obaveštenje da je od 1. jula 2020. godine, ponovo uvedena obaveza dostavljanja overene Potvrde o životu redovnom poštom na adresu: ČSSZ, Křížová 25, 22508 Praha 5, Česká republika, čime je ukinut pojednostavljen način overe i slanja Potvrde o životu, koji je važio za vreme trajanja pandemije izazvane virusom COVID 19, kada su penzioneri popunjene i svojeručno potpisane Potvrde o životu, češkom nosiocu dostavljali elektronskim putem na adresu posta@cssz.cz .

  U slučaju da penzioner iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da overi Potvrdu o životu (npr. institucije koje vrše overu još uvek se nisu vratile u normalne tokove poslovanja, odnosno međunarodni poštanski saobraćaj je još uvek ograničen ili ukinut), ČSSZ će prihvatiti Potvrdu o životu overenu i dostavljenu na način koji je važio za vreme vanrednog stanja.

  Penzija će se isplaćivati na račun u roku od 4 do 5 nedelja nakon što ČSSZ primi Potvrdu o životu.

  Više informacija može se pronaći na internet stranici ČSSZ https://www.cssz.cz/web/en/conditions-for-paying-out-of-pension-benefits-to-persons-with-a-permanent-place-of-residence-outside-the-czech-republic .

  Višejezične verzije potvrde o životu mogu se naći na sledećem linku https://www.cssz.cz/web/en/forms.

 • 24. jun 2020. godine

  OVERA POTVRDA O ŽIVOTU – REPUBLIČKI FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE

  Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje je saopštio da preporučuje svim korisnicima penzija sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, koji su pravo na penziju ostvarili u inostranstvu, da inostranom nosiocu osiguranja (isplatiocu penzije) dostave overenu potvrdu o životu, bez obzira na činjenicu što su inostrani nosioci osiguranja dostavili obaveštenje da, u periodu dok traje vanredno stanje izazvano virusom Covid 19, neće obustavljati isplatu penzije zbog nedostavljanja overene potvrde o životu.

  Korisnici inostranih penzija mogu izvršiti overu potvrde o životu u bilo kojoj organizacionoj jedinici Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.
 • 22. jun 2020. godine

  PENZIJE IZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  Prema obaveštenju iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa dogovorom da se uspostavi isplata penzija svim korisnicima sa prebivalištem u Republici Srbiji kojima je isplata obustavljena u prethodnom periodu zbog nedostavljanja uverenja o životu, nakon izvršene službene razmene podataka u vezi sa utvrđivanjem činjenice života između nosilaca penzijskog osiguranja Republike Srbije i Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni zavod je uspostavio isplatu za 1176. korisnika penzije, uz isplatu svih pripadajućih razlika u 2020. godini.

  Pozivamo sve korisnike koji još nisu dostavili uverenje o životu da to učine što pre kako bi im Federalni zavod uspostavio isplatu penzije.
 • 12. jun 2020. godine

  HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANjE - POTVRDE O ŽIVOTU

  Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje je dostavio obaveštenje da je korisnicima penzija sa prebivalištem u Republici Srbiji, koji nisu obuhvaćeni elektronskom razmenom podataka (17.177 korisnika), zaključno sa 2. junom 2020. godine, poslao Potvrde o životu sa napomenom da je iste potrebno popunjene, potpisane i overene dostaviti Zavodu, najkasnije do 31. jula 2020. godine. Korisnicima koji u predviđenom roku ne dostave Potvrdu o životu, isplata penzija biće obustavljena u septembru 2020. godine.
 • 4. jun 2020. godine

  FOND PIO REPUBLIKE SRPSKE – NORMALIZACIJA RADA

  Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske dostavio je obaveštenje da je počev od 1. juna 2020. godine, ponovo uspostavljen prijem i neposredan rad sa stankama.

  To praktično znači da će se rad u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske počev od 1. juna 2020. godine vratiti u redovne tokove, što će omogućiti overu i slanje potvrda o životu, kao i drugu dokumentaciju potrebnu za priznavanje i isplatu prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.
 • 3. jun 2020. godine

  INFORMACIJA ZA PENZIONERE RUSKE FEDERACIJE U SRBIJI

  Vlada Ruske Federacije je 17. aprila 2020. godine usvojila Uredbu, broj 530 ''O specifičnosti isplate penzija i drugih socijalnih davanja licima koja prebivaju izvan teritorije Ruske Federacije'', koja je privremenog karaktera i odnosi se na period od 1. marta 2020. godine do 30. juna 2020. godine. Po toj uredbi korisnicima penzija, kojima u tom periodu ističe rok važnosti dokumenata neophodnih za produženje isplate penzija, isplata će se izvršiti od strane PFRF i bez dokaza potvrđivanja činjenice života.

  U odnosu na lica koja prebivaju na teritoriji Republike Srbije, a postojanje činjenice života su potvrdila pre marta 2020. godine (vreme pre uvođenja mera ograničenja u vezi sa pandemijom korona virusa u većini država), isplata ruskih penzija u skladu sa Sporazumom biće sprovedena u junu ove godine, bez potvrđivanja činjenice života.

  Od jula 2020. godine isplata penzija će se vršiti prema dogovorenim pravilima, u skladu sa Administrativnim sporazumom za sprovođenje Sporazuma, odnosno nakon dostave dokumenata u vezi sa potvrđivanjem postojanja činjenice života.
 • 27. maj 2020. godine

  INFORMACIJA O IZMENAMA PROPISA RUSKE FEDERACIJE

  Povodom primene Sporazuma između Republike Srbije i Ruske Federacije o socijalnom osiguranju od strane Penzijskog fonda Ruske Federacije (PFRF) dobijeno je obaveštenje o izmenama u zakonodavstvu Ruske Federacije, koje se sastoji u sledećem:

  Zakonom Ruske Federacije „O penzijskom osiguranju“ broj 400 – F3 od 28. decembra 2013, promenjeni su uslovi i struktura penzijskog osiguranja u pogledu podizanja starosne granice za odlazak u penziju, kao i smrti izdržavaoca za određene kategorije građanstva. Izmene se sprovode postepeno od 2019. godine, tako da će reforma biti završena 2028. godine. Starosna granica za odlazak u penziju povećana je za pet godina, tako da sada za žene iznosi 60, a za muškarce 65 godina. Uslovi za starosnu penziju dati su u tabeli.

  Za pojedinačne kategorije radno nesposobnih članova porodice u kojima je došlo do smrti hranitelja je takođe povećana starosna granica (to su, između ostalih, roditelji, suprug (supruga), a takođe deda i baba umrlog hranitelja, u odsustvu lica koje bi bilo u obavezi da ih izdržava, a u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije). Navedenim licima može biti određen penzijski iznos u slučaju da je reč o invalidima, koji su dostigli zakonom predviđenu starosnu granicu od 60, odnosno 65 godina (u zavisnosti od toga da li je reč o muškarcu ili ženi).

  Prema propisima Ruske Federacije, u skladu sa tačkom 19 Pravila broj 884 n, zahtev za sticanje prava na starosnu penziju može biti podnet i pre ispunjenja uslova za penzionisanje, ali ne ranije od mesec dana pre ispunjenja uslova za penziju.
 • 27. maj 2020. godine

  ZPIZ SLOVENIJE – PRESTANAK EPIDEMIJE, NORMALIZACIJA RADA

  Zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje Slovenije dostavio je obaveštenje da je Vlada Republike Slovenije donela Odluku o prestanku epidemije COVID -19, od 31. maja 2020. godine.

  To praktično znači da će se rad u Zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje Slovenije počev od 1. juna 2020. godine vratiti u redovne tokove, što će omogućiti overu i slanje potvrda o životu, kao i drugu dokumentaciju potrebnu za priznavanje i isplatu prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.
 • 26. maj 2020. godine

  PRODUŽENjE ROKA ZA DOSTAVU POTVRDA O ŽIVOTU

  Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje je na svojoj internet prezentaciji objavio informaciju o produženju roka za dostavljanje potvrda o životu za 30 dana, odnosno do 30. maja 2020. godine, za korisnike penzija koji imaju prebivalište u Republici Sloveniji, Republici Hrvatskoj, Crnoj Gori, Republici Severnoj Makedoniji i Bosni i Hercegovini.

  Po isteku roka, dostavljanje uverenja o životu korisnika penzija koji imaju prebivalište u navedenim državama, nastaviće se na uobičajeni način.
 • 19. maj 2020. godine

  ISPLATA INOSTRANIH PENZIJA - OVERA UVERENjA O ŽIVOTU

  Ukidanjem vanrednog stanja u Republici Srbiji ukinuta je i zabrana kretanja licima koja su starija od 65 godina. Javne institucije, koje između ostalih poslova, vrše i overu uverenja o životu, ponovo putem šaltera rade sa strankama.

  To praktično znači da su ispunjeni svi uslovi da korisnici penzija postupe u skladu sa uputstvima koje su dobili, ili će dobiti od svojih inostranih isplatioca penzija u vezi sa overom potvrde o životu, odnosno da nesmetano izvrše overu svojih uverenja o životu. Overeno uverenje o životu potrebno je u predviđenom vremenskom intervalu dostaviti inostranom nosiocu penzijskog osiguranja koji vrši isplatu penzije.
 • 08. maj 2020. godine

  SEVERNA MAKEDONIJA – UVERENjE O ŽIVOTU

  Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Severne Makedonije obavestio je da će i dalje, dok traju vanredne okolnosti izazvane pandemijom virusa COVID-19, vršiti isplatu penzija korisnicima koji imaju prebivalište van teritorije Severne Makedonije i u slučaju nedostavljanja uverenja o životu.

  Nakon što se steknu uslovi za overu uverenja o životu, korisnici će biti u obavezi da u roku od 30 dana Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Severne Makedonije dostave uverenje o životu o putem pošte.
 • 07. maj 2020. godine

  Izveštaj o radu Zavoda za socijalno osiguranje u periodu od 15. marta do 6. maja 2020. godine možete pogledati ovde.
 • 24. april 2020. godine

  Prema inforamciji dobijenoj od Penzijskog fonda Ruske Federacije postupak potvrđivanja činjenice života, kao uslov za nesmetanu i kontinuiranu isplatu penzije, u odnosu na korisnike ruske penzije kojima se penzija isplaćuje na teritoriji Republike Srbije, je i u vreme vanrednih okolnosti izazvanih pandemijom virusom COVID-19, ostao nepromenjen. To praktično znači da je, kao i do sada, potrebno da se vrši redovna overa Potvrde o životu i dostavom preko Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje o tome kvartalno obaveštava ruski nosilac. Za slučaj da zbog nedostavljanja Potvrde o životu dođe do obustave isplate, isplata će se ponovo uspostaviti nakon što se izvrši overa Potvde o životu, ali najviše za 3 godine unazad.
 • 22. april 2020. godine

  Češka uprava za socijalnu sigurnost (CSSA - Česká správa sociálního zabezpečení) na svojoj internet prezentaciji, link: https://www.cssz.cz/web/cz/-/vyplata-duchodu-do-zahranici-v-dobe-mimoradne-pandemicke-situace-covid-19, saopštila je informaciju o načinu isplate penzija u inostranstvu za vreme pandemije virusa COVID–19.

  Penzionerima koji žive u inostranstvu, a koji penziju primaju iz češkog penzijskog osiguranja preko svojih bankovnih računa i dalje će se isplaćivati penzija na osnovu dostavljene Potvrde o životu.

  Tokom trajanja vanrednog stanja, a najkasnije do 31. maja 2020. (ovaj datum se može vremenom menjati), CSSA će prihvatiti Potvrdu o životu čak i bez zvanične overe sa svojeručnim potpisom penzionera. Obrazac potvrde o životu dostupan je na češkom jeziku na internet strani CSSA https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-seznam-eu;
  jednostavno ispuniti obrazac, potpisati ga i upisati datum, a zatim ga poslati CSSA, uz navođenje razloga zbog kojih potpis nije zvanično overen, na primer vanredno stanje u odgovarajućoj zemlji.

  Izveštaj o životu može da se pošalje poštom na adresu: ČSSZ, Křížová 25, 22508 Praha 5.

  S obzirom na činjenicu da neke države mogu privremeno ograničiti ili čak potpuno obustaviti međunarodni poštanski saobraćaj, korisnici mogu skenirati i/ili fotografirsati tako popunjene i potpisane Potvrde o životu i poslati ih CSSA putem elektronske pošte na adresu posta@cssz.cz.

  Penzija će se isplaćivati na račun u roku od 4 do 5 nedelja nakon što CSSA primi Potvrdu o životu.

  Višejezične verzije potvrde o životu mogu se naći i na sledećem linku: https://www.cssz.cz/web/en/forms.
 • 22. april 2020. godine

  Radi omogućavanja isplate inostranih penzija korisnicima koji imaju prebivalište u Republici Srbiji, a koji zbog vanredne situacije nastale usled širenja virusa COVID-19 nisu u mogućnosti da blagovremeno dostave uverenje o životu, obaveštavamo korisnike da je sa nadležnim institucijama penzijskog osiguranja pojedinih država postignut dogovor da se za vreme trajanja vanrednih okolnosti omogući kontinuirana isplata penzija i u slučajevima nedostavljanja uverenja o životu. Radi se o sledećim državama:

  - Kanada,
  - Holandija,
  - Bugarska,
  - Austrija,
  - Hrvatska,
  - Slovenija,
  - Kipar,
  - Italija,
  - Danska,
  - Crna Gora,
  - Mađarska,
  - Severna Makedonija,
  - Luksemburg,
  - Francuska

  Švajcarska i Slovačka obaveštavaju korisnike penzija da je potrebno da sami potvrde činjenicu života, dostavljanjem popunjenog uverenja putem elektronske pošte. Više o tome možete da pročitate na našoj strani Vesti.

  Francuska je, za sada, produžila rok za dostavljanje potvrda o životu za dva meseca.

  Takođe, prema obaveštenju Nemačkog saveznog penzijskog osiguranja korisnici nemačke penzije kojima se penzija isplaćuje u Republici Srbiji, zbog nastale situacije nisu u obavezi da u 2020. godini dostave overenu Potvrdu u životu. Nemački nosioci penzijskog osiguranje će o tome, u narednom periodu, putem dopisa obavestiti svoje korisnike, što će putem veb stranice da uradi i Nemačka pošta, koja je zadužena za isplatu penzija. Informacije o ovoj temi se mogu dobiti i u Ambasadi Savezne Republike Nemačke u Beogradu.

  Posebno napominjemo da je u slučaju smrti korisnika prava neophodno o tome odmah obavestiti isplatioca penzije.

  O postizanju dogovora sa institucijama ostalih država korisnici će biti blagovremeno obavešteni.
 • 21. april 2020. godine

  Od strane Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore dobijeno je obaveštenje da se korisnicima penzija koji imaju prebivalište u Republici Srbiji, neće vršiti obustava isplate penzija za vreme vanrednih okolnosti izazvanih širenjem pandemije virusa Covid-19, u slučajevima neblagovremenog dostavljanja uverenja o životu.
 • 21. april 2020. godine

  Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske obavestio je da je za sve korisnike penzija koji imaju prebivalište u Republici Srbiji, a koji su zaključno sa 17. martom 2020. godine dostavili uverenje o životu, izvršena isplata penzija za januar, februar i mart 2020. godine. Za korisnike koji budu dostavili uverenje o životu, a koji to nisu uradili u prethodnom periodu, fond će uspostaviti isplatu penzija odmah po prijemu uverenja.
 • 21. april 2020. godine

  Sa Federalnim zavodom za penzijsko i invalidsko osiguranje Federacije Bosne i Hercegovine postignut je dogovor da se uspostavi isplata penzija svim korisnicima sa prebivalištem u Republici Srbiji kojima je isplata obustavljena u prethodnom periodu zbog nedostavljanja uverenja o životu. Isplata će biti uspostavljena nakon što se u saradnji sa Republičkim fondom za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srbije razmene potrebni podaci i izvrše odgovarajuće provere u bazama podataka o činjenici života korisnika.
 • 6. april 2020. godine

  Mađarska državna blagajna – Sektor za penzijsko osiguranje je dostavio informaciju, kojom obaveštava svoje korisnike penzija sa prebivalištem u inostranstvu (Republika Srbija), da zbog nastale situacije izazvane pandemijom COVID-19, neće obustaviti isplatu penzije zbog nedostavljanja povrde o životu. Redovna isplata penzija će se nastaviti i trajaće najduže još dva meseca po prestanku vanrednog stanja uvedenog u Mađarskoj.

  Nakon prestanka vanrednog stanja u Mađarskoj, Direkcija za isplatu penzija Mađarske državne blagajne, će korisnicima penzija ponovo, na adrese, poslati novo uverenje o životu, koje je potrebno popuniti, overiti i u naznačenom roku vratiti u Mađarsku, radi nastavka kontinuirane isplate penzija.
 • 6. april 2020. godine

  Prema informaciji koja je danas dobijena od Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Severne Makedonije, zbog nastale situacije izazvane pandemijom COVID-19, nosilac penzijskog osiguranja Severne Makedonije neće vršiti obustavu isplate penzija svojim korisnicima koji nisu blagovremeno dostavili overenu Potvrdu o životu.

  Napomenuto je da je u slučaju smrti korisnika prava, neophodno o tome odmah obavestiti isplatioca penzije, odnosno Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Severne Makedonije.
 • 3. april 2020. godine

  Obaveštenje korisnicima koji penziju primaju iz Nemačke.

  Nemačko savezno penzijsko osiguranje (Deutsche Rentenversicherung Bund) obaveštava korisnike nemačkih penzija o pojednostavljenom postupku za dostavljanje Uverenja o životu, odnosno da zbog nastale situacije izazvane pandemijom Covid-19 nisu u obavezi da vrše overu Uverenja o životu u 2020. godini.

  Osobe koje penziju primaju iz Nemačke, a žive u inostranstvu (Republici Srbiji), od svojih penzijskih fondova koji im isplaćuju penziju, u narednom periodu dobiće dopis, i Uverenje o životu , sa obaveštenjem da nije potrebna njegova overa od strane organa u zemlji prebivališta (Republici Srbiji). Isto obaveštenje se nalazi na internet strani Nemačke Pošte (Deutsche Post AG / Renten Service) i Nemačkih penzijskih osiguranja (Deutsche Rentenversicherung). Informacije o ovoj temi se mogu dobiti i u Ambasadi Savezne Republike Nemačke u Beogradu.

  Ukoliko je lice korisnik penzije iz inostranstva, a živi u Nemačkoj, na njegov zahtev, nemački penzijski nosioci će izdavati Uverenje o životu, iz napomenu: „Potvrda se izdaje na osnovu tekuće isplate od strane Deutsche Rentenversicherung ”.

  Pored navedenog, Nemačka pošta, kao isplatilac penzija, obaveštava da može doći do dužeg kašnjenja dostave čekova, licima koja svoje prinadležnosti primaju putem poštanskih čekova . Iz tog razloga podsećaju na mogućnost da se umesto čekova pređe na direktna plaćanja preko banaka. Više inforamcija o tome možete potražiti na sledećoj internet stranici Nemačke pošte /Penzijski servis:

  Uputstvo na nemačkom jeziku

  Uputstvo na engleskom jeziku

 • 3. april 2020. godine

  Obaveštavamo korisnike koji penziju primaju iz Francuske da je produžen rok za dostavljanje overene Potvrde o životu, za dodatna dva meseca.

  Lica koja su od isplatioca penzije iz Francuske dobili, na kućnu adresu, Potvrdu o životu koju je potrebno popuniti, overiti i vratiti francuskom nosiocu osiguranja, do sada su imali rok od 2 meseca da to urade.Ovaj rok je produžen za još dva meseca, a računa se od dana prijema Potvrde o životu.

  U navedenom periodu neće biti obustave isplate penzija iz Francuske.
 • 31. mart 2020. godine

  Obaveštavamo korisnike koji penzije primaju iz Slovačke da se isplata njihovih penzija nastavlja bez prekida.

  Izuzetno, dok traje vanredno stanje i posebne okolnosti koje sprečavaju overu Uverenja o životu, ukoliko primate penziju iz Slovačke Republike, možete sami da pošaljete traženo Uverenje, bez overe.

  To znači da korisnik sam potvrđuje Uverenje o životu potpisom, uz dostavljanje kopije (fotografije) lične karte ili pasoša. Slovačka Republika će prihvatiti i Uverenja o životu koja su svojeručno napisana.

  Uverenje o životu možete poslati na sledeću adresu u Slovačkoj: podatelna@socpoist.sk

  Dodatne informacije možete potražiti na internet adresi organa za vezu Slovačke (Sociálna poistovna), koje će uskoro biti dostupne na engleskom i nemačkom jeziku:
  https://www.socpoist.sk/aktuality-dochodcovia-v-zahranici-dostanu-dochodky--aj-ked-nestihli-predlozit-doklad-o-ziti/1794s68397c?

  Posebno napominjemo da je u slučaju smrti korisnika prava neophodno odmah obavestiti isplatioca penzije, na napred navedeni način.
 • 31. mart 2020. godine

  Obaveštavamo korisnike koji svoje starosne, porodične i invalidske penzije primaju iz Švajcarske da se isplata njihovih penzija nastavlja bez prekida.

  Izuzetno, dok traje vanredno stanje i posebne okolnosti koje sprečavaju overu Uverenja o životu, ukoliko primate penziju iz Švajcarske Konfederacije, možete sami da pošaljete traženo uverenje, bez overe. To znači da korisnik sam potvrđuje Uverenje o životu potpisom, uz dostavljanje kopije (fotografije) lične karte ili pasoša.

  Navedeni dokumenti se mogu poslati na nekoliko načina:

  elektronskom poštom:AVS-46@zas.admin.ch

  faksom: +41 58 461 97 05

  Dodatne informacije i eventualne konsultacije možete potražiti na sledećoj internet adresi: www.zas.admin.ch ili putem telefona +41 58 461 91 11.

  Posebno napominjemo da je u slučaju smrti korisnika prava neophodno odmah obavestiti isplatioca penzije, na neki od napred navedenih načina.
 • 27. mart 2020. godine

  Radi isplate godišnjeg dodatka korisnicima penzije iz Republike Slovenije, sa prebivalištem u Republici Srbiji, imajući u vidu otežano odvijanje poštanskog prometa zbog vanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom virusa COVID-19, Zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje Slovenije je pozvao navedene korisnike da podatke o visini isplaćene inostrane penzije u januaru 2020. godine (iz Republike Srbije ili iz neke druge države) dostave putem interneta, a u skladu sa uputstvom koje im je dostavljeno putem pošte, uz obrazac „Izveštaj o visini inostrane penzije“. Istovremeno slovenački Zavod je naveo da je dostava podataka putem interneta besplatna, sigurna i jednostavna i treba da omogući blagovremenu i nesmetanu isplatu godišnjeg dodatka.

  Korisnici koji na ovaj način dostave tražene podatke do 30. aprila 2020. godine isplatu mogu da očekuju do 30. septembra 2020. godine, a korisnici koji podatak dostave do 30. septembra 2020. godine isplatu godišnjeg dodatka mogu da očekuju do kraja 2020. godine. U slučaju da korisnici do 30. septembra 2020. godine Zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje Slovenije ne pošalju podatak o visini inostrane penzije, godišnji dodatak će biti isplaćen u najnižem iznosu, odnosno u visini pripadajućeg srazmernog dela.
 • 25. mart 2020. godine

  Radi omogućavanja isplate inostranih penzija korisnicima koji imaju prebivalište u Republici Srbiji, a koji zbog vanredne situacije nastale usled širenja virusa COVID-19 nisu u mogućnosti da blagovremeno dostave uverenje o životu, obaveštavamo korisnike da je sa nadležnim institucijama penzijskog osiguranja pojedinih država postignut dogovor da se za vreme trajanja vanrednih okolnosti omogući kontinuirana isplata penzija i u slučajevima nedostavljanja uverenja o životu. Radi se o sledećim državama:

  - Kanada,
  - Holandija,
  - Bugarska,
  - Austrija,
  - Hrvatska,
  - Slovenija,
  - Kipar,
  - Italija

  O postizanju dogovora sa institucijama ostalih država korisnici će biti blagovremeno obavešteni.
 • 25. februar 2020. godine

  U Bakuu je, u periodu od 18. do 20. februara 2020. godine, održana prva runda pregovora između delegacija Republike Srbije i Republike Azerbejdžan u cilju zaključivanja Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o socijalnoj sigurnosti. Delegaciju Republike Srbije predvodio je gospodin Zoran Milošević, v.d. pomoćnika ministra u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a delegaciju Republike Azerbejdžan, gospodin Mustafa Abasbajli, savetnik ministra rada i socijalne zaštite stanovništva.

  Na sastanku su dve delegacije razmenile informacije o pravnim propisima u oblasti socijalnog osiguranja Republike Srbije i Republike Azerbejdžan. Nakon toga izvršena je detaljna analiza nacrta Sporazuma i usaglašen je jedan broj članova. Dogovoreno je da se druga runda pregovora održi u Srbiji, u Beogradu, u drugoj polovini 2020. godine, u cilju finaliziranja teksta Sporazuma.
 • 31. januar 2020. godine

  Na poziv Zavoda za socijalno osiguranje, u Beogradu je, 30. i 31. januara 2020. godine, u saradnji sa Kancelarijom atašea za rad, socijalna pitanja, zdravlje i zaštitu potrošača Ambasade Republike Austrije u Beogradu, organizovana poseta gospodina Hans Aubauera, direktora Zavoda za socijalno osiguranje samostalnih delatnosti Republike Austrije - Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen (SVS), nadležnim institucijama za oblast socijalnog osiguranja u Republici Srbiji. Na sastancima su razmenjene informacije u vezi sa organizacijom institucija socijalnog osiguranja i njihovim nadležnostima i predstavljeni su zakonski sistemi socijalnog osiguranja i reformski procesi koji se odvijaju u Srbiji i Austriji. Sastanci su održani sa predstavnicima Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Zavoda za socijalno osiguranje, Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.
  Dogovoreno je da se intenzivira saradnja institucija dve države u cilju efikasnijeg sprovođenja Sporazuma između Republike Srbije i Republike Austrije o socijalnoj sigurnosti
 • 10. januar 2020. godine

  1. marta 2020. godine stupiće na pravnu snagu Sporazum između Republike Srbije i Republike Grčke o socijalnom osiguranju, potpisan u Solunu 13. jula 2017. godine i objavljen u ''Službenom glasniku RS – Međunarodni ugovori'', broj 9/2018 i u službenom glasilu Republike Grčke, broj 198, deo A, od 9. decembra 2019. godine.
  Sporazum obuhvata oblast penzijskog i invalidskog osiguranja i omogućava ostvarivanje prava iz ove oblasti u državama ugovornicama. Nadležan za rešavanje po zahtevima za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Sporazuma, u Republici Srbiji je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, dok je u Republici Grčkoj to Zajednički zavod socijalnog osiguranja (EFKA): E.F.K.A. – Unified Social Security Fund, International Insurance Relations, 8, Agiou Konstantinou str, Athens 102 41, GREECE (telefon +30 210 6783661, website: http://www.efka.gov.gr).
 • 06. januar 2020. godine

  Obaveštenje korisnicima penzija iz Federacije Bosne i Hercegovine

  Obaveštavamo korisnike penzije Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidskog osiguranja, da je presudom Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U- 36/18 od 12. novembra 2019. godine, utvrđeno da član 116. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji se odnosi na obustavu isplate penzije u slučaju sticanja statusa osiguranika u obaveznom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj: 13/18), nije u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.

  Navedena presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine je objavljena u „Službenim novinama FBiH,“ broj: 93/19, 11. decembra 2019. godine, pa se prema tome odredba člana 116. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju neće primenjivati počev od 11. decembra 2019. godine.

  Imajući u vidu navedenu Presudu, korisnici penzije kojima je, u skladu sa članom 116. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju obustavljena isplata penzije zbog sticanja statusa osiguranika u obaveznom osiguranju radi uspostavljanja isplate penzije, treba da podnesu zahtev za uspostavu isplate penzije nadležnoj službi Federalnog zavoda.

  Ovo obaveštenje se ne odnosi na korisnike porodične penzije i korisnike penzije po Zakonu o privremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata.

  Informaciju o ovom obaveštenju možete pogledati i na veb stranici Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje (www.fzmiopio.ba).

POGLEDAJTE STARIJE VESTI

 
Naslovna strana O nama Aktivnosti Prava iz osiguranja Dokumenti Javne nabavke Obrasci
Publikacije Arhiva Galerija Usluge Korisni linkovi Kontakt
Creative Commons licenca Internet prezentacija ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE je licencirana pod uslovima licence Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija; Veb projekat ITE