VestiMapa sajtaKontaktiPretraga     Izaberite jezik
 Zavod za socijalno osiguranje
  Naslovna strana Vesti
A A A    Štampaj


Vesti

 • 19. mart 2021. godine

  PREGOVORI ZA ZAKLjUČIVANjE SPORAZUMA O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI SA REPUBLIKOM TUNIS

  U Beogradu/Tunisu je, u periodu od 16. do 18. marta 2021. godine, putem video konferencije, održana III runda pregovora nadležnih organa Republike Srbije i Republike Tunis za zaključivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o socijalnoj sigunosti. Na sastanku su dve delegacije u potpunosti usaglasile sadržinu odredbi Sporazuma, koji obuhvata oblasti zdravstvenog osiguranja, zdravstvene zaštite i materinstva, penzijskog i invalidskog osiguranja, osiguranja za slučaj povreda na radu i profesionalne bolesti i osiguranja za slučaj nezaposlenosti.

  Dogovoreno je da se na narednom sastanku izvrši usaglašavanje odredbi Adminsitrativnog sporazuma za primenu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o socijalnoj sigunosti, kao i da će se naredni sastanak održati u zavisnosti od epidemiološke situacije u dogovorenom terminu.
 • 16. mart 2021. godine

  OBAVEŠTENjE ZA KORISNIKE PENZIJA IZ FRANCUSKE

  Obaveštavamo sve korisnike koji primaju penziju iz Republike Francuske, a koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije, da je prema obaveštenju koje smo dobili od francuskog isplatioca penzija u poslednjih nekoliko meseci došlo do kašnjenja u isplati njihovih penzijskih primanja. Razlog tome je promena nadležnosti i načina rada francuskih institucija prilikom obrada dostavljenih potvrda o životu.

  Zavod za socijalno osiguranje je s tim u vezi zatražio od francuskog organa za vezu da se u najkraćem roku uspostavi redovna isplata penzija za sve korisnike koji imaju prebivalište u Republici Srbiji.

  U vezi s navedenim, ubuduće je potrebno da korisnici obrazac Potvrde o životu šalju na sledeću adresu:

  Centre de Traitement
  Retraite à l’étranger
  CS 13 999 Esvres
  37321 Tours Cedex 9
  République de France

  Ovom prilikom podsećamo sve korisnike penzija iz Republike Francuske da su u obavezi da jednom godišnje dostave overeni obrazac Potvrde o životu, kako ne bi došlo do obustave, odnosno kašnjenja u isplati penzija. Obrazac Potvrde o životu može se overiti kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (u filijalama, službama filijala i ispostavama), diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Francuske u Srbiji i kod javnog beležnika, na osnovu ličnog prisustva korisnika davanja i uvida u ličnu ispravu.
 • 25. februar 2021. godine

  DVSV - INFORMACIJA O POTVRDI O ŽIVOTU KORISNICIMA PENZIJA IZ REPUBLIKE AUSTRIJE

  Krovni savez austrijskog socijalnog osiguranja nas je informisao da je, austrijska strana svojim korisnicima penzija sa prebivalištem u inostranstvu poslala obrazac potvrde o životu sa zahtevom da popunjen, potpisan i overen obrazac vrate do maja 2021. godine. Tom prilikom korisnici su dobili i obaveštenje o izvršenom usklađivanju penzija počev od 1. januara 2021. godine. Ukoliko lice ne postupi po navedenom uputstvu o dostavi potvrde o životu, isplata penzije biće privremeno obustavljena od juna 2021. godine.
 • 24. februar 2021. godine

  MEDICINSKA REHABILITACIJA AUSTRIJSKIH OSIGURANIKA I PENZIONERA U SRBIJI

  Dana 23. februara 2021. godine u Beogradu/Beču, održan je sastanak između Zavoda za socijalno osiguranje, Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Koviljača“ i Zavoda za penzijsko osiguranje Austrije (Pensionsversicherunganstalt), na kom se razmatrao predlog Ugovora o saradnji između Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Koviljača“ i Zavoda za penzijsko osiguranje Austrije, kojim se reguliše pitanje pružanja medicinske rehabilitacije austrijskim osiguranicima, odnosno penzionerima u Srbiji. Na sastanku, koji je održan putem videokonferencije, usaglašeni su svi članovi Ugovora i dogovoreno je da se, u što kraćem roku, pristupi njegovom potpisivanju.
 • 23. februar 2021. godine

  STUPANjE NA SNAGU DOGOVORA O NAKNADI TROŠKOVA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE TURSKE

  Dana 8. decembra 2020 u Ankari, i 30. decembra 2020. godine u Beogradu, potpisan je novi Dogovor između organa za vezu Republike Srbije i Republike Turske o naknadi troškova zdravstvene zaštite, koji je stupio na snagu 1. januara 2021. godine.

  Novim Dogovorom utvrđen je način izmirivanja troškova zdravstvene zaštite između nadležnih nosilaca zdravstvenog osiguranja dve zemlje. Njegovim stupanjem na snagu prestao je da važi raniji dogovor potpisan 13. aprila 2011. godine u Ankari.
 • 11. februar 2021. godine

  FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE REPUBLIKE SRPSKE - USKLAĐIVANjE PENZIJA

  Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, je dostavio obaveštenje u vezi sa usklađivanjem penzija, prema kome se, na osnovu Odluke o utvrđivanju procenta za usklađivanje penzija i Odluke o vanrednom usklađivanju opšteg boda i penzija, počev od 1. januara 2021. godine, penzije koje isplaćuju usklađuju po stopi od ukupno 3%.
 • 4. februar 2021. godine

  OBAVEŠTENjE O ODLAGANjU ODRŽAVANjA MEĐUNARODNIH DANA RAZGOVORA U 2021. GODINI

  Zbog aktuelne pendemije izazvane virusom Covid 19, dani razgovora planirani da se održe u 2021. godini, između nadležnih nosilaca Republike Srbije i Republike Austrije, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Republike Hrvatske, Republike Severne Makedonije, Savezne Republike Nemačke, Crne Gore, odloženi su do daljnjeg. Redovno održavanje dana razgovora uspostaviće se kada epidemiološka situacija to bude dozvoljavala, odnosno kad se steknu uslovi za njihovo bezbedno održavanje.

  Molimo zainteresovana lica da redovno prate obaveštenja na našem sajtu kako bi se blagovremeno informisala o novostima u vezi sa održavanjem dana savetovanja.
 • 29. januar 2021. godine

  STUPANjE NA SNAGU SPORAZUMA O SOCIJANOJ SIGURNOSTI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE NARODNE REPUBLIKE KINE

  1. februara 2021. godine stupiće na pravnu snagu Sporazum o socijalnoj sigurnosti između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine, potpisan u Beogradu 8. juna 2018. godine i objavljen u ''Službenom glasniku RS – Međunarodni ugovori'', broj 12/18 i Administrativni dogovor za primenu Sporzuma o socijalnoj sigurnosti između Republike Srbije i Narodne Republike Kine.

  Sporazum i Administrativni dogovor regulišu nesmetan transfer davanja na teritoriju druge države ugovornice, upućivanje zaposlenog na rad na teritoriju druge države ugovornice, pružanje administrativne pomoći između nadležnih organa dve države i drugo.
 • 29. januar 2021. godine

  VIDEO-KONFERENCIJA SA KROVNIM SAVEZOM AUSTRIJSKOG SOCIJALNOG OSIGURANjA (DVSV)

  U Beogradu/Beču je, 27. januara 2021. godine, održan sastanak Upravljačke grupe formirane u oviru Projekta uspostavljanja elektronske razmene podataka u primeni Sporazuma između Republike Srbije i Republike Austrije o socijalnoj sigurnosti.

  Na sastanku, koji je održan putem video-konferencije razmatran je budući rad radnih grupa (RG „Pravo“, RG „Informacione tehnologije“, RG „Zdravstveno osiguranje - osiguranje za slučaj nesreće na poslu - primenljivo zakonodavstvo“, RG „Obračun troškova“ i RG „Penzijsko i invalidsko osiguranje“) formiranih od predstavnika srpskih i austrijskih institucija u oblasti socijalnog osiguranja i utvrđeni su principi rada, zadaci, način komunikacije, podnošenje izveštaja i ostalo. Diskutovalo se o setovima podataka koji će se razmenjivati i o izgledu obrazaca putem kojih će se vršiti razmena. Na kraju razgovora su dogovoreni dalji koraci i redosled aktivnosti koje je potrebno preduzeti u okviru radnih grupa, kao i vremenski okvir za te buduće aktivnosti.
 • 25. januar 2021. godine

  ZPIZ - godišnji dodatak za korisnike slovenačke penzije

  Prema obaveštenju Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Slovenije, slovenački nosilac će i ove godine vršiti isplatu godišnjeg dodatka svojim korisnicima penzije sa prebivalištem u Republici Srbiji (i drugim državama). U tu svrhu, Zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje Slovenije, će korisnicima koji su na dan 1. januara 2021. godine imali prebivalište u Republici Srbiji, do kraja marta 2021. godine poslati obrazac ''Izjava o visini inostrane penzije'' sa uputstvom na koji način popunjen obrazac mogu vratiti slovenačkom nosiocu.
  Detaljnije informacije o godišnjem dodatku mogu se pronaći na sajtu slovenačkog nosioca penzijskog osiguranja, https://www.zpiz.si/cms/content2019/letni-dodatek
 • 21. januar 2021. godine

  VIDEO-KONFERENCIJA SA PENZIJSKIM FONDOM RUSKE FEDERACIJE

  Povodom primene Sporazuma između Republike Srbije i Ruske Federacije o socijalnoj sigurnosti, 19. januara 2021. godine u Beogradu/Moskvi održani su razgovori organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Ruske Federacije putem video-konferencije.

  Delegaciju Republike Srbije predvodio je gospodin Zoran Panović, vd direktor Zavoda za socijalno osiguranje, a delegaciju Ruske Federacije gospodin Sergej Čirkov Aleksandrovič, zamenik predsednika odbora Penzijskog fonda Ruske Federacije. Razgovori su bili usmereni na razjašnjenje pitanja i postizanje dogovora u vezi sa postupkom i načinom ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Sporazuma i isplatom tih prava korisnicima. Uz puno razumevanje dve delegacije su postigle odgovarajuće dogovore o načinu postupanja, koji treba osiguranicima da omoguće jednostavnije i efikasnije ostvarivanje prava.

  Razgovori su protekli u radnoj i prijateljskoj atmosferi i dogovor je da se u toku 2021. godine ponovo održe razgovori u cilju daljeg unapređenja saradnje u ovoj oblasti i ocene realizacije postignutih dogovora.
 • 15. januar 2021. godine

  Dana 13. januara 2021. godine u Beogradu/Ljubljani putem video-konferencije, održani su razgovori organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Slovenije u oblasti zdravstvenog osiguranja, u vezi sa primenom novog Dogovora o naknadi troškova zdravstvenih usluga i sadržaju dvojezičnih obrazaca, koji je stupio na snagu 1. januara 2021. godine. Delegacija Republike Srbije bila je sastavljena od predstavnika Zavoda za socijalno osiguranje, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, a predvodio je vd direktor Zavoda za socijalno osiguranje gospodin Zoran Panović, dok je delegaciju Republike Slovenije predvodio direktor Sektora za sprovođenje osiguranja i međunarodno zdravstveno osiguranje u Zavodu za zdravstveno osiguranje Slovenije, gospodin Klemen Ganziti.

  Na održanom sastanku dve strane su postigle odgovarajuće dogovore u vezi sa načinom postupanja u različitim pravnim situacijama pri ostvarivanju prava iz zdravstvenog osiguranja primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Slovenije o socijalnom osiguranju, kao i u vezi sa načinom, postupkom i rokovima obračuna troškova zdravstvene zaštite.

  Na razgovorima je razmotreno i postupanje nadležnih nosilaca u dva pojedinačna slučaja ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja. Istovremeno dve delegacije su se međusobno informisale o promenama u svojim pravnim sistemima u ovoj oblasti, utvrdile potrebu za izmenom jednog dvojezičnog obrasca i zajednički ocenile da se Sporazum uspešno primenjuje.
 • 6. januar 2021. godine

  RAZGOVORI SA ORGANOM ZA VEZU REPUBLIKE SLOVENIJE

  Dana 13. januara 2021. godine održaće se razgovori organa za vezu Republike Srbije i Republike Slovenije, na kojima će dve delegacije razmatrati praktična pitanja primene novog Dogovora o naknadi troškova zdravstvenih usluga i sadržaju dvojezičnih obrazaca, koja je započela 1. januara 2021. godine.

 

POGLEDAJTE STARIJE VESTI

 
Naslovna strana O nama Aktivnosti Prava iz osiguranja Dokumenti Javne nabavke Obrasci
Publikacije Arhiva Galerija Usluge Korisni linkovi Kontakt
Creative Commons licenca Internet prezentacija ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE je licencirana pod uslovima licence Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija; Veb projekat ITE