VestiMapa sajtaKontaktiPretraga     Izaberite jezik
 Zavod za socijalno osiguranje
  Naslovna strana Vesti
A A A    Štampaj


Vesti

 • 9. jun 2023. godine

  MEDICINSKA REHABILITACIJA AUSTRIJSKIH OSIGURANIKA I KORISNIKA PENZIJA U REPUBLICI SRBIJI

  U periodu od 5. do 6. juna 2023. godine u Beču je realizovana poseta Zavodu za penzijsko osiguranje Austrije (Pensionversicherunganstalt – PVA). Delegaciju Republike Srbije činili su predstavnici Zavoda za socijalno osiguranje (ZSO), koje je predvodio vd direktora Zoran Panović i predstavnici Specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Koviljača (RH centar Banja Koviljača), koje je predvodio vd generalnog direktora prim. dr Aleksandar Jokić. Poseta je realizovana na poziv i u organizaciji Njegove ekselencije ambasadora Republike Srbije u Austriji gospodina Nebojše Rodića.

  Prvog dana posete održan je sastanak sa predstavnicima PVA, koje je predvodio generalni direktor Winfried Pinggera. Na sastanku su razmatrana pitanja saradnje institucija socijalnog osiguranja Srbije i Austrije, a posebno dosadašnje primene i sprovođenja Ugovora između RH centra Banja Koviljača i PVA, koji je potpisan 22. juna 2021. godine u Beogradu. Ugovorom je regulisano pružanje usluga medicinske rehabilitacije austrijskim osiguranicima, odnosno korisnicima prava na penziju u RH centru Banja Koviljača. Obostrano je ocenjeno da se u dosadašnjem periodu ugovor sprovodio dobro i bez većih problema, kao i da su korisnici veoma zadovoljni pruženim uslugama. Konstatovano je da postoji obostrana zainteresovanost za nastavak saradnje. U okviru ispunjenja obaveza koje predviđaju odredbe ugovora, dogovoreno je da stručno-medicinska delegacija PVA tokom 2023. godine poseti RH centar Banju Koviljaču i na licu mesta izvrši uvid i evaluaciju svih aspekata pružanja usluga.

  Drugog dana posete, u prostorijama Ambasade Republike Srbije, održan je sastanak predstavnika Ambasade, PVA, ZSO, RH centra Banja Koviljača i istaknutih predstavnika udruženja naše dijaspore u Austriji. Na sastanku se, pored realizacije saradnje između PVA i Banje Koviljače, posebno razgovaralo o mogućnostima da se u oblasti zdravstvenih usluga i medicinske rahabilitacije proširi i unapredi saradnja institucija dve države, kao i da se naša brojna populacija u Austriji upozna sa mogućnostima pružanja određenih zdravstenih usluga u Republici Srbiji. Dogovorene su i konkretne aktivnosti koje je potrebno preduzeti i predložiti nadležnim institucijama, radi realizacije i unapređenja saradnje dve države u oblasti socijanog osiguranja.
 • 29. maj 2023. godine

  PREGOVORI ZA ZAKLjUČIVANjE SPORAZUMA O SOCIJALNOM OSIGURANjU SA PORTUGALIJOM

  U Beogradu je u periodu od 23. do 25. maja 2023. godine održan drugi krug pregovora nadležnih organa Republike Srbije i Republike Portugalije u cilju zaključivanja sporazuma o socijalnoj sigurnosti između dve države. Na pregovorima su razmatrane odredbe nacrta sporazuma i usaglašeni su stavovi koji se odnose na oblast zdravstvenog osiguranja i deo odredaba koji obuhvata oblast penzijskog i invalidskog osiguranja.

  Dogovoreno je da se nastavak pregovora održi u Portugaliji, u terminu koji će naknadno biti utvrđen.
 • 18. мај 2023. године

  RAZGOVORI IZMEĐU ORGANA ZA VEZU REPUBLIKE SRBIJE I ORGANA ZA VEZU CRNE GORE U OBLASTI PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA

  U Podgorici su, 16. i 17. maja 2023. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Crne Gore u vezi sa primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Crne Gore o socijalnom osiguranju, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja.

  Na razgovorima su razmatrana pitanja u vezi sa sprovođenjem sporazuma o socijalnom osiguranju koja se odnose na potvrđivanje staža osiguranja i isplatu penzija i tom prilikom su postignuti dogovori u cilju efikasnijeg sprovođenja Sporazuma i bržeg i lakšeg ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za osiguranike i korisnike prava država ugovrnica.

  Tokom dvodnevnih razgovora razmenjene su informacije o izmenama propisa u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja u obe države ugovornice, kao i o novozaključenim međunarodnim sporazumima u oblasti socijalnog osiguranja.
 • 9. maj 2023. godine

  ELEKTRONSKA RAZMENA PODATAKA REPUBLIKA SRBIJA/REPUBLIKA AUSTRIJA – SASTANAK UPRAVLjAČKE RADNE GRUPE

  U Beogradu/Beču je 4. maja 2023. godine, održan sastanak Upravljačke grupe u okviru projekta uspostavljanja elektronske razmene podataka - EDAS u primeni Sporazuma između Republike Srbije i Republike Austrije o socijalnoj sigurnosti.

  Sastanku održanom putem video-konferencije su prisustvovali predstavnici Zavoda za socijalno osiguranje, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i predstavnici Krovnog saveza austrijskih nosilaca socijalnog osiguranja.

  Na sastanku su obe strane podnele izveštaje o dosadašnjem radu radnih grupa u okviru EDAS projekta i dogovorene su aktivnosti koje će biti sprovedene u narednom periodu.
 • 9. maj 2023. godine

  SASTANAK SA ATAŠEOM ZA SOCIJALNA PITANjA AMBASADE REPUBLIKE AUSTRIJE

  Predstavnici Zavoda za socijalno osiguranje održali su 3. maja 2023. godine sastanak sa novopostavljenim Atašeom za socijalna pitanja, Ambasade Republike Austrije, Saveznog ministarstva za socijalna pitanja, zdravlje, brigu i zaštitu potrošača Republike Austrije, gospodinom Manuelom Ajgnerom.

  Saradnja između kancelarije Atašea za socijalna pitanja Republike Austirje i Zavoda za socijalno osiguranje, kao organa za vezu Republike Srbije za primenu međunarodnih sporazuma, traje veoma uspešno, već dugi niz godina. Zajednički je potvrđena namera da se u narednom periodu razmotre mogućnosti daljeg unapređenja međusobne saradnje između institucija socijalnog osiguranja dve države.
 • 28. april 2023. godine

  PRIVREMENA PROMENA SEDIŠTA ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANjE

  Obaveštavamo sve institucije socijalnog osiguranja u Republici Srbiji i inostrane institucije socijalnog osiguranja država sa kojima Republika Srbija ima potpisane međunarodne sporazume o socijalnom osiguranju, korisnike prava i osiguranike iz oblasti socijalnog osiguranja i druge institucije, da je Zavod za socijalno osiguranje, usled planirane rekonstrukcije zgrade u Bulevaru umetnosti 10, počev od 28. aprila 2023. godine, privremeno promenio sedište na novu lokaciju, ulica Bačvanska 21, 11107 Beograd, Republika Srbija.

  Počev od 3. maja 2023. godine, svu pisanu komunikaciju i dokumenta potrebno je slati na gore navedenu adresu.

  Novi telefonski brojevi na koje nas možete kontaktirati su:

  + 381 11 285 0009
  + 381 11 285 0017

  Opšta imejl adresa Zavoda za socijalno osiguranje ostaje ista kao i do sada (info@zso.gov.rs), kao i imejl adrese svih zaposlenih.

  Molimo sva zainteresovana lica da prilikom komunikacije sa Zavodom za socijalno osiguranje imaju u vidu gore navedene promene.
 • 24. april 2023. godine

  RAZGOVORI IZMEĐU ORGANA ZA VEZU REPUBLIKE SRBIJE I ORGANA ZA VEZU REPUBLIKE SLOVENIJE U OBLASTI ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA

  U Ljubljani su, 20. aprila 2023. godine, održani razgovori organa za vezu u vezi sa primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Slovenije o socijalnom osiguranju, u oblasti zdravstvenog osiguranja. Na razgovorima je razmatran i potpisan tekst Protokola o elektronskoj razmeni podataka, koji se odnose na obračun troškova zdravstvenih usluga.

  Ovo je prvi ovakav Protokol koji je potpisan sa inostranim organima za vezu kao rezultat dosadašnje dugogodišnje saradnje institucija socijalnog osiguranja dve države, a koji za obe države omogućava bržu, jednostavniju i ekonomičniju razmenu obračunske dokumetacije.
 • 30. mart 2023. godine

  MEĐUNARODNI SAVETODAVNI DANI, SRBIJA-AUSTRIJA

  Međunarodni savetodavni dani između Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Zavoda za penzijsko osiguranje Austrije, održaće se 12. aprila 2023. godine, u Ćupriji i 13. aprila 2023. godine, u Beogradu. Tom prilikom, stručnjaci institucija penzijskog osiguranja obe države, u neposrednom kontaktu i razgovoru, pružiće odgovarajuću stručnu pomoć i savete zainteresovanim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, po osnovu rada i osiguranja ostvarenog u Republici Srbiji i Republici Austriji.

  Stručna pomoć je besplatna i praksa je da se organizuje svake godine, u Srbiji u aprilu, a u Austriji u oktobru mesecu, u različitim gradovima i ima za cilj da se zainteresovana lica informišu o uslovima za ostvarivanje prava iz penzijskog osiguranja, visini i isplati davanja, stažu koji su ostvarili, stanju postupka po zahtevu koji su podneli i o drugim pitanjima iz ove oblasti.

  Zainteresovana lica svoj dolazak na dane savetovanja u Ćupriji, odnosno Beogradu, mogu prijaviti u skladu sa uputstvima koja su navedena u plakatima koji se nalaze u prilogu.

  Plakat, Beograd
  Plakat, Ćuprija
 • 22. mart 2023. godine

  STUPANjE NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE TUNIS O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI

  1. aprila 2023. godine, stupiće na snagu Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o socijalnoj sigurnosti, potpisan u Beogradu, 28. marta 2022. godine i objavljen u ''Službenom glasniku RS - Međunarodni ugovori'', broj 1/2023.

  Sporazum obuhvata oblasti zdravstvenog osiguranja, zdravstvene zaštite i materinstva, penzijskog i invalidskog osiguranja, osiguranja za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti i osiguranja za slučaj nezaposlenosti i omogućava ostvarivanje prava iz ovih oblasti kod strana ugovornica.

  Istovremeno sa Sporazumom, na snagu će stupiti i Administrativni sporazum za primenu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o socijalnoj sigurnosti.
 • 10. mart 2023. godine

  DOGOVOR O ELEKTRONSKOJ RAZMENI PODATAKA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE BUGARSKE U OBLASTI PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANjA

  U periodu od 7. do 9. marta 2023. godine, u Sofiji, održani su razgovori organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Bugarske, u vezi sa zaključivanjem Dogovora o elektronskoj razmeni podataka između nadležnih nosilaca penzijskog osiguranja dve države - Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Nacionalnog instituta za osiguranje, u cilju efikasnije primene Sporazuma između Republike Srbije i Republike Bugarske o socijalnoj sigurnosti.

  Na sastanku je usaglašen i parafiran tekst Dogovora o elektronskoj razmeni podataka, kojim je predviđena razmena podataka o činjenici smrti i vrsti i visini davanja. Zajednički je konstatovano da se kasnije obim razmene proširi i na ostale podatke potrebne za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Na sastanku je razmatran i tekst Tehničkog protokola, kojim su predviđeni uslovi za bezbednu razmenu podataka elektronskim putem, nakon čijeg kompletnog usaglašavanja će se pristupiti potpisivanju Dogovora i njegovoj realizaciji i uspostavljanju elektronske razmene podataka.
 • 3. mart 2023. godine

  HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANjE - Novi model porodičnih penzija od 1. januara 2023. godine

  Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje je dostavio obaveštenje da je počev od 1. januara 2023. godine izmenjen model porodičnih penzija tako što je omogućena isplata dela porodične penzije uz korišćenje starosne, privremene starosne ili invalidske penzije. Obrazac zahteva za isplatu dela porodične penzije, kao i informacije koje se tiču uslova za priznavanje prava na isplatu, nalaze se na sledećem linku:
  https://www.mirovinsko.hr/hr/novi-model-obiteljskih-mirovina-od-1-sijecnja-2023-2566/2566
 • 24. februar 2023. godine

  ZPIZ - Obaveštenje o usklađivanju penzija i isplati godišnjeg dodatka za korisnike slovenačke penzije

  Zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje Slovenije je dostavio obaveštenje u vezi sa usklađivanjem penzija, prema kome se, počev od 1. januara 2023. godine, penzije u Republici Sloveniji redovno usklađuju u visini od 5,2%.

  Slovenački nosilac penzijskog osiguranja će i u 2023. godini vršiti isplatu godišnjeg dodatka svojim korisnicima penzije sa prebivalištem u Republici Srbiji (i drugim državama). U tu svrhu, Zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje Slovenije, će korisnicima koji su na dan 1. januara 2023. godine, imali prebivalište u Republici Srbiji, poslati obrazac sa podatkom o visini inostrane penzije u januaru 2023. godine, sa uputstvom na koji način da ga popune i vrate slovenačkom nosiocu. Podatak o visini inostrane penzije, korisnik može dostaviti i putem interneta, na određenoj internet adresi ili korišćenjem posebnog koda koji se nalazi u obaveštenju slovenačkog nosioca, sa uputstvima i sigurnosnim PIN kodom.

  Detaljnije informacije o godišnjem dodatku mogu se pronaći na sajtu slovenačkog nosioca osiguranja: www.zpiz.si/cms/content2019/letni-dodatek
 • 24. februar 2023. godine

  FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE REPUBLIKE SRPSKE - USKLAĐIVANjE PENZIJA

  Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske je dostavio obaveštenje u vezi sa usklađivanjem penzija, prema kome se, na osnovu Odluke o utvrđivanju procenta za usklađivanje penzija i Odluke o vanrednom usklađivanju opšteg boda i penzija, počev od 1. januara 2023. godine, penzije koje isplaćuju usklađuju po stopi od ukupno 13,50%.
 • 24. januar 2023. godine

  SPORAZUM IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I AUSTRALIJE O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI

  Dana 20. januara 2023. godine, u Beogradu, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije Nikola Selaković potpisao je Sporazum o socijalnoj sigurnosti između Republike Srbije i Australije sa ambasadorom Australije u Republici Srbiji Nj.E. Danijelom Emerijem.

  Sporazumom je obuhvaćena oblast penzijskog i invalidskog osiguranja. Po stupanju na snagu Sporazuma biće omogućeno lakše ostvarivanje prava na penziju licima koja su radila u obe zemlje, a takođe će se ostvarene penzije isplaćivati u drugoj državi bez umanjenja.

 

POGLEDAJTE STARIJE VESTI

 
Naslovna strana O nama Aktivnosti Prava iz osiguranja Dokumenti Javne nabavke Obrasci
Publikacije Arhiva Galerija Usluge Korisni linkovi Kontakt Pratite nas
Creative Commons licenca Internet prezentacija ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE je licencirana pod uslovima licence Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija; Veb projekat ITE