VestiMapa sajtaKontaktiPretraga     Izaberite jezik
 Zavod za socijalno osiguranje
  Naslovna strana Vesti
A A A    Štampaj


Vesti

 • 24. januar 2023. godine

  SPORAZUM IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I AUSTRALIJE O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI

  Dana 20. januara 2023. godine, u Beogradu, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije Nikola Selaković potpisao je Sporazum o socijalnoj sigurnosti između Republike Srbije i Australije sa ambasadorom Australije u Republici Srbiji Nj.E. Danijelom Emerijem.

  Sporazumom je obuhvaćena oblast penzijskog i invalidskog osiguranja. Po stupanju na snagu Sporazuma biće omogućeno lakše ostvarivanje prava na penziju licima koja su radila u obe zemlje, a takođe će se ostvarene penzije isplaćivati u drugoj državi bez umanjenja.
 • 2. decembar 2022. godine

  SPORAZUM O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI IZMEĐU SRBIJE I AZERBEJDžANA

  U Beogradu je 23. novembra 2022. godine, prilikom zvanične posete delegacije Republike Azerbejdžan, potpisan Administrativni sporazum za sprovođenje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o socijalnoj sigurnosti.

  Po stupanju na snagu Sporazuma i Administrativnog sporazuma biće omogućeno licima koja su radila u Republici Srbiji i Republici Azerbejdžan da ostvare pravo na penziju sabiranjem staža osiguranja navršenog u obe države.
 • 26. oktobar 2022. godine

  RAZGOVORI SA ORGANOM ZA VEZU KRALjEVINE BELGIJE U OBLASTI ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA

  U Beogradu/Briselu je 26. oktobra 2022 godine, putem video konferencije, održan sastanak u vezi sa primenom Sporazuma između Republike Srbije i Kraljevine Belgije o socijalnoj sigurnosti, u oblasti zdravstvenog osiguranja.

  Inicijativa za održavanje sastanka bila je usmerena na usaglašavanje teksta Dogovora o korišćenju Evropske kartice zdravstvenog osiguranja belgijskih osiguranika za vreme privremenog boravka na teritoriji Republike Srbije.

  Imajući u vidu da su prethodni susreti organa za vezu održani pre više godina, dogovoreno je da se u narednom periodu uspostavi periodična saradnja u cilju boljeg praćenja primene Sporazuma i pravovremenog reagovanja u cilju obezbeđivanja njegove efikasne primene.

  Na sastanku su konstatovani problemi koji su u praksi uočeni i dogovoren je način za njihovo prevazilaženje, kao i koraci koje je neophodno preduzeti u cilju njihovog otklanjanja.
 • 25. oktobar 2022. godine

  MEŠOVITA KOMISIJA ZA PRIMENU SPORAZUMA SA FRANCUSKOM

  U Beogradu je, 20. i 21. oktobra 2022. godine, putem video konferencije, održan sastanak Mešovite komisije, u vezi sa primenom Opšte konvencije o socijalnom osiguranju između Jugoslavije i Francuske.

  Na sastanku su strane usaglasile međusobne preglede potraživanja, razmatrana su pitanja koja se odnose na postupak ratifikacije Sporazuma o socijalnoj sigurnosti potpisanog 6. novembra 2014. godine, potraživanja koja se odnose na medicinska i administrativna veštačenja, način dostavljanja Potvrde o životu, kao i na finalizovanje konačnih verzija dvojezičnih obrazaca koji će se koristiti po stupanju na snagu novog Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o socijalnoj sigurnosti.
 • 19. oktobar 2022. godine

  FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE REPUBLIKE SRPSKE – POTVRDA O ŽIVOTU

  Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske dostavio je obaveštenje prema kome korisnici Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske sa prebivalištem na području Republike Srbije, više nisu u obavezi da na kraju kalendarske godine dostavljaju potvrdu o životu.

  Unapređenjem saradnje između Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srbije i stavljanjem u funkciju elektronske razmene podataka o činjenici nastupanja smrti korisnika prava na penziju, dostavljanje potvrde o životu do kraja tekuće godine više nije uslov za nastavak redovne isplate penzija u narednoj godini za korisnike Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske sa prebivalištem na području Srbije.
 • 17. oktobar 2022. godine

  RAZGOVORI ORGANA ZA VEZU REPUBLIKE SRBIJE I ORGANA ZA VEZU BOSNE I HERCEGOVINE U OBLASTI ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA>

  U Beogradu su, 11. i 12. oktobra održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Bosne i Hercegovine (Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine i Distrikta Brčko).

  Na razgovorima su razmatrana brojna pitanja u primeni Sporazuma između SR Jugoslavije i Bosne i Hercegovine, u oblasti zdravstvenog osiguranja. Konstatovano je da su u prethodnom periodu otklonjeni problemi koji su se odnosili na tzv. negativni sukob nadležnosti između entiteta Bosne i Hercegovine, što je otežavalo primenu Sporazuma. Posebno je razmatran problem tzv. „ciljanog lečenja“ , odnosno planiranog lečenja u drugoj državni ugovornici. U vezi s tim, dogovoreno je da je potrebno uložiti dodatne napore kako bi se uticalo na osiguranike iz Republike Srpske da prilikom planiranog lečenja u Republici Srbiji poštuju postupak upućivanja na lečenje u skladu sa nacionalnim propisima, imajući u vidu da mogućnost planiranog lečenja nije predviđena Sporazumom. Na razgovorima su razmenjeni i podaci o međusobnom stanju obračuna troškova zdravstvene zaštite.

  Kao najvažnije pitanje razmatran je prelazak na obračun troškova zdravstvene zaštite u stvarnim iznosima, umesto dosadašnjeg obračuna po metodologiji paušalne naknade troškova. Zajednički je dogovoren tekst novog Dogovora o naknadi troškova zdravstvene zaštite, koji je parafiran, a čije će potpisivanje uslediti kada sve strane obezbede tehničke i informatičke uslove za njegovu primenu.
 • 13. oktobar 2022. godine

  SEMINAR U ORGANIZACIJI DRŽAVNOG TREZORA MAĐARSKE NA TEMU REDISTRIBUCIJE U PENZIJSKOM SISTEMU

  U Budimpešti je, 29. septembra 2022. godine, održan seminar na temu „Redistribucija u penzijskom sistemu“, koji se, od 2011. godine, u organizaciji Državnog trezora Mađarske, tradicionalno održava svake godine.

  Učešće na seminaru uzeli su renomirani stručnjaci nekoliko univerziteta (Corvinus University of Budapest, Nova University Lisabon, University of Wurzburg, University of Barcelona, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije), predstavnici institucija socijalnog osiguranja zemalja Evropske unije, kao i predstavnik Ministarstva rada, socijalnih poslova i porodice Slovačke Republike.

  Seminar se odvijao u dve sesije. U okviru prve sesije, razmatran je uticaj povećanja penzija na efikasnost u radu, prikazana je analiza uticaja visine penzije na troškove zdravstvene zaštite i razgovarano je na temu veze između visine penzije sa očekivanim životnim vekom. Tokom druge sesije, predstavLjena je inicijativa za uvođenje prava na porodična davanja koja će se finansirati iz sredstava doprinosa za penzijsko osiguranje, a učesnici seminara izneli su aktuelne podatke o tehnološkim izmenama i statističke podatke u domenu penzijsko invalidskog sistema. U okviru druge sesije, na poziv domaćina, Zoran Panović, v.d. direktora Zavoda za socijalno osiguranje, uzeo je aktivno učešće na seminaru, kao moderator, a Aleksandra Hranjec, v.d. pomoćnika direktora Zavoda za socijalno osiguranje, održala je prezentaciju na temu tehničkih izmena u cilju očuvanja penzijskog sistema u Republici Srbiji.
 • 13. oktobar 2022. godine

  PREGOVORI ZA ZAKLjUČIVANjE SPORAZUMA O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI SA PORTUGALIJOM

  U Lisabonu, Portugalija je, u periodu od 27. do 29. septembra 2022. godine, održana prva runda pregovora nadležnih organa Republike Srbije i Republike Portugalije za zaključivanje Sporazuma između Republike Srbije i Republike Portugalije o socijalnoj sigunosti. Na sastanku su dve delegacije razmenile detaljne informacije o sistemima obaveznog socijalnog osiguranja, koji će, nakon stupanja na snagu, obuhvatati oblasti zdravstvenog osiguranja, zdravstvene zaštite i materinstva, penzijskog i invalidskog osiguranja, osiguranja za slučaj povreda na radu i profesionalne bolesti i osiguranja za slučaj nezaposlenosti.

  Dve delegacije su usaglasile odredbe koje se odnose na osnovne principe budućeg sporazuma, jednaki tretman osiguranika i korisnike prava, izbegavanje preklapanja perioda osiguranja, transfer davanja, kao i posebne odredbe koje se odnose na izuzetke u njegovoj primeni (detašman).
  Nastavak pregovora planiran je za 2023. godinu u Beogradu.

  Zaključivanjem Sporazuma o socijalnom osiguranju sa Portugalijom, odnosno po njegovom stupanju na snagu, biće omogućeno korišćenje zdravstvene zaštite u drugoj državi ugovornici tokom boravka, odnosno prebivanja u istoj, ostvarivanje prava na penziju uz sabiranje perioda osiguranja koj su navršeni u drugoj državi ugovornici, kao i ostvarivanje i drugih prava i naknada iz socijalnog osiguranja.
 • 10. oktobar 2022. godine

  12. EVROPSKI KOLOKVIJUM

  U Berlinu je, 4. i 5. oktobra 2022. godine, održan 12. Evropski kolokvijum u oblasti socijalnog osiguranja, koji se u organizaciji Nemačkog saveznog penzijskog osiguranja (Deutsche Rentenversicherung Bund) tradicionalno održava na svake dve do tri godine.

  Tema ovogodišnjeg kolokvijuma je „12 godina novih propisa o koordinaciji: Napredak za socijalnu sigurnost u Evropi?“ i predstavila je prikaz primene Uredbe EU 883, kao osnovnog pravnog akta o koordinaciji sistema socijalne sigurnosti u Evropskoj Uniji.

  Kolokvijum je otvorio državni sekretar Saveznog ministarstva rada i socijalnih pitanja SR Nemačke. Na kolokvijumu je tokom dva dana održano 15 predavanja posvećena slobodi kretanja radnika i sprečavanju socijalnog dampinga, međusobnoj komunikaciji između penzijskih fondova u Evropskoj Uniji u okolnostima ubrzane digitalizacije i razmeni podataka u oblasti socijalnog osiguranja posredstvom platforme za elektronsku razmenu podataka i koordinaciji propisa Evropske unije i bilateralnih sporazuma o socijalnom osiguranju. Tokom prvog radnog dana Zoran Panović, v.d. direktor Zavoda za socijalno osiguranje vodio je diskusiju i predsedavao prvoj sesiji Kolokvijuma.
 • 22. septembar 2022. godine

  RAZGOVORI SA ORGANOM ZA VEZU SAVEZNE REPUBLIKE NEMAČKE

  U Beogradu su dana 20. i 21. septembra 2022. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Savezne Republike Nemačke, u vezi sa sprovođenjem Sporazuma između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Savezne Republike Nemačke o socijalnom obezbeđenju, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja.

  Na razgovorima su razmatrana pitanja u vezi sa isplatom penzija, elektronskom razmenom podataka između nosilaca penzijskog osiguranja država ugovornica, sadržajem dvojezičnih obrazaca i druga pitanja u vezi sa sprovođenjem Sporazuma. Razmenjene su i informacije o izmenama u zakonodavstvu u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja u obe države ugovornice. Postignuti su određeni dogovori koji treba da doprinesu boljem i efikasnijem sprovođenju Sporazuma.
 • 20. septembar 2022. godine

  KONFERENCIJA FEDERALNOG ZAVODA ZA MIROVINSKO/PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE BOSNE I HERCEGOVINE

  U Sarajevu je, 14. i 15. septembra 2022. godine, u organizaciji Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje, održana konferencija pod nazivom „Reforme penzijskog/mirovinskog i invalidskog sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine, rezultati reformi sprovedenih 2018. godine i definiranje ciljeva i izmjena u sistemu, za njihovo dostizanje u srednjem roku“.

  Konferenciju su otvorili premijer Federacije BiH i ministar Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

  Na konferenciji su aktivno učešće uzeli i predstavnici penzijskih fondova država nastalih na prostoru bivše SFR Jugoslavije (osim penzijskog fonda Republike Slovenije), kao i delegacija Republike Austrije, koju su činili predsednik parlamentarnog odbora za socijana pitanja Republike Austrije, generalni direktor Zavoda za penzijsko osiguranje Republike Austrije i generalni direktor Socijalnog osiguranja samostalnih delatnosti Republike Austrije i ataše za socijalna pitanja.

  Delegaciju Republike Srbije činili su predstavnici Zavoda za socijalno osiguranje i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.
 • 15. jul 2022. godine

  SPORAZUM O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI IZMEĐU SRBIJE I AZERBEJDžANA

  Dana 13. i 14. jula 2022. godine, održana je video konferencija između nadležnih organa Republike Srbije i Republike Azerbejdžan sa ciljem da se izvrši usaglašavanje odredbi Administrativnog sporazuma. Potpisivanje Administrativnog sporazuma se očekuje tokom septembra 2022. godine, prilikom zvanične posete delegacije Republike Azerbejdžan.

  U Beogradu je 7. aprila 2022. godine potpisan je Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o socijalnoj sigurnost. Sporazumom je obuhvaćena oblast penzijskog i invalidskog osiguranja i njime će biti omogućeno licima koja su radila u Republici Srbiji i Republici Azerbejdžan da ostvare pravo na penziju sabiranjem staža osiguranja navršenog u obe države.
 • 27. jun 2022. godine

  MEĐUNARODNI SAVETODAVNI DANI, SRBIJA-NEMAČKA

  Međunarodni savetodavni dani između Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i nemačkih nosilaca penzijskog osiguranja, održaće se 12. i 13. jula 2022. godine, u Minhenu. Tom prilikom, stručnjaci institucija penzijskog osiguranja obe države, u neposrednom kontaktu i razgovoru, pružiće odgovarajuću stručnu pomoć i savete zainteresovanim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, po osnovu rada i osiguranja ostvarenog u Republici Srbiji i Saveznoj Republici Nemačkoj.

  Stručna pomoć je besplatna i do izbijanja pandemije izazvane virusom Covid 19, organizovana je svake godine, u Nemačkoj u martu, a u Srbiji u septembru mesecu, u različitim gradovima i ima za cilj da se zainteresovana lica informišu o uslovima za ostvarivanje prava iz penzijskog osiguranja, visini i isplati davanja, stažu koji su ostvarili, stanju postupka po zahtevu koji su podneli i o drugim pitanjima iz ove oblasti.

  Zainteresovana lica svoj dolazak na dane savetovanja u Minhenu, mogu prijaviti u skladu sa uputstvima koja su navedena u plakatu koji se nalazi u prilogu.

  Plakat, Minhen
 • 13. jun 2022. godine

  ODRŽANI 12. SUSRETI DIREKTORA FONDOVA/ZAVODA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE DRŽAVA NASTALIH NA PODRUČJU BIVŠE SFRJ

  U Dubrovniku, Republika Hrvatska, su od 8. do 10. juna 2022. godine održani 12. susreti direktora fondova/zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje država nastalih na području bivše SFRJ (Slovenija, Hrvatska, BiH – Federacija BiH i Republika Srpska, Srbija, Severna Makedonija, Crna Gora). Domaćin susreta je bio Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

  Na 12. Susretima su razmatrane brojne teme i razmenjeni su statistički podaci, kao i informacije o promenama u zakonodavstvima. Posebno su istaknuta pitanja vezana za razvoj informatičkih usluga i postupke preračuna penzija primenom međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju. Posebna tema susreta bila je „Rad i korišćenje penzije“.

  Ispred institucija Republike Srbije susretima su prisustvovali predstavnici Zavoda za socijalno osiguranje i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.
 • 3. jun 2022. godine

  FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE REPUBLIKE SRPSKE - USKLAĐIVANjE PENZIJA

  Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske je dostavio obaveštenje u vezi sa usklađivanjem penzija prema kome se, na osnovu Odluke o vanrednom usklađivanju opšteg boda i penzija, penzije usklađuju od 1. maja 2022. godine u visini od 10%.
 • 20. maj 2022. godine

  RAZGOVORI SA ORGANIMA ZA VEZU REPUBLIKE SEVERNE MAKEDONIJE

  U Beogradu su, 18. i 19. maja 2022. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Severne Makedonije u vezi sa sprovođenjem Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Makedonije o socijalnom osiguranju, u oblasti zdravstvenog osiguranja.

  Nakon međusobnog informisanja o izmenama u zakonodavstvu dveju država, razmenjene su aktuelne liste kontakt osoba, a potom su razmatrani određeni sporni slučajevi i dogovorena dalja postupanja u cilju efikasnije primene Sprazuma.

  Usaglašeni su pregledi stanja nespornih međusobnih dugovanja i potraživanja po osnovu troškova zdravstvene zaštite, za period 2017-2021. godine, i dogovorena je dinamika njihovog izmirivanja. Dve strane su potvrdile visinu iznosa mesečnih paušalnih naknada za period 2017-2020. godina.
 • 13. maj 2022. godine

  INFORMACIJA O TRINAESTOJ PENZIJI KORISNICIMA PENZIJA IZ SLOVAČKE REPUBLIKE


  Prema informaciji koju nam je dostavio Zavod za socijalno osiguranje Slovačke Republike (Sociálna poisťovňa), slovački nosilac će penzionerima 13. penziju isplatiti ranije ove godine, u julu 2022. godine. Ovo se odnosi i na penzionere koji žive van teritorije Slovačke Republike. Da bi se ostvarilo pravo na isplatu 13. penzije i da bi se utvrdio njen iznos, neophodno je da korisnici slovačke penzije obaveste Zavod za socijalno osiguranje Slovačke (Sociálna poisťovňa), o poslednjem iznosu penzije koju su primili iz inostranstva, uključujući i penziju iz Srbije i to najkasnije do 5. juna 2022. godine. E - obrazac za ovu svrhu dostupan je na veb stranici Zavoda za socijalno osiguranje: Oznamovanie dôchodku zo zahraničia (Obaveštenje o penziji iz inostranstva). Detaljnije informacije o trinaestoj penziji objavljene su na veb stranici slovačkog Zavoda za socijalno osiguranje (www.socpoist.sk).
 • 12. maj 2022. godine

  FEDERALNI ZAVOD ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE - USKLAĐIVANjE PENZIJA

  Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje je dostavio obaveštenje u vezi sa usklađivanjem penzija, prema kome se, počev od 1. januara 2022. godine, penzije u Federaciji BiH redovno usklađuju u visini od 7,3%.

  Usklađivanje će biti realizovano u isplati penzija za april 2022. godine, s tim da se usklađivanje ne primenjuje na najviši iznos penzija, kao ni na penzije ostvarene u 2022. godini.
 • 12. maj 2022. godine

  NEMAČKO SAVEZNO PENZIJSKO OSIGURANjE – USKLAĐIVANjE PENZIJA

  Nemačko savezno penzijsko osiguranje (Deutsche Rentenversicherung Bund) je dostavilo obaveštenje u vezi sa usklađivanjem penzija, prema kome se, počev od 1. jula 2022. godine, penzije koje isplaćuju nemački nadležni nosioci usklađuju na sledeći način:

  - stare savezne pokrajine u visini od 5,35%

  - nove savezne pokrajine u visini od 6,12%.
 • 5. maj 2022. godine

  REGIONALNI FORUM SOCIJALNOG OSIGURANjA ZA EVROPU

  U Talinu (Estonija), 2. i 3. maja 2022. godine, u organizaciji Međunarodnog udruženja socijalne sigurnosti (ISSA), održan je Regionalni forum socijalnog osiguranja za Evropu, kome su prisustvovali stručnjaci Međunarodne organizacije rada, Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj i Evropske komisije, kao i predstavnici institucija socijalnog osiguranja zemalja članica udruženja.

  Na forumu je tokom dva dana održano 14 predavanja na kojima je učestvovalo 55 predavača, panelista i moderatora, kojima je prisustvovalo preko 130 učesnika, iz preko 30 zemalja članica Međunarodnog udruženja socijalne sigurnosti (ISSA), među kojima i predstavnici Zavoda za socijalno osiguranje, a v.d. direktora Zavoda, Zoran Panović, je bio moderator predavanja na temu „Jačanje preventivnih pristupa i aktivnog starenja“.

  Forum je pružio jedinstvenu platformu članicama da analiziraju kratkoročne odgovore i dugoročni uticaj pandemije COVID⁠-⁠19, razgovaraju o ključnim izazovima socijalne sigurnosti, inovativnim rešenjima i definisanju strategije za oblikovanje budućnosti socijalne sigurnosti u regionu. Tom prilikom dodeljene su i ISSA nagrade za dobru praksu za Evropu 2022, kao priznanje dobrim praksama u administraciji socijalnog osiguranja.
 • 29. april 2022. godine

  RAZGOVORI IZMEĐU ORGANA ZA VEZU REPUBLIKE SRBIJE I ORGANA ZA VEZU REPUBLIKE AUSTRIJE (EDAS)

  U cilju efikasnije primene Sporazuma između Republike Srbije i Republike Austrije o socijalnoj sigurnosti, u Beču, su 27. aprila 2022. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Austrije, na kojima je, potpisan Sporazum o elektronskoj razmeni podataka između organa za vezu u oblasti socijalnog osiguranja dve države. Potpisivanje ovog sporazuma je rezultat veoma uspešne saradnje institucija Republike Srbije i Republike Austrije u oblasti socijalnog osiguranja i predstavlja prvi bilateralni ugovor koji je Srbija potpisala sa jednom državom, članicom Evropske unije, a koji reguliše elektronsku razmenu podataka u svim oblastima socijalnog osiguranja, sa izuzetkom oblasti koja se odnosi na novčane naknade za nezaposlenost i zasniva se na principima „EESSI“ projekta (Electronic Exchange of Social Security Information – Elektronska razmena informacija o socijalnom osiguranju), sistemu koji je u primeni u državama Evropske unije.

  Sporazum predstavlja pravni okvir za uspostavljanje elektronske razmene kojom će se ubrzati razmena podataka između institucija socijalnog osiguranja Srbije i Austrije i omogućiti brža obrada pojedinačnih predmeta i efikasnije ostvarivanje prava osiguranika i korisnika prava. Realizacijom sporazuma o elektronskoj razmeni podataka između Srbije i Austrije zameniće se postojeći način razmene koji se zasniva na dostavi dokumenata u papirnom obliku, čime će se omogućiti brža, lakša i sigurnija razmena informacija. Realizacija aktivnosti sprovodi se kroz projekat pod nazivom EDAS (Electronic Data Austria – Serbia) od 2020. godine i u njega su uključeni svi nosioci socijalnog osiguranja iz obe države ugovornice.

  Sporazum su, u prisustvu ambasadora Republike Srbije u Republici Austriji, gospodina Nebojše Rodića, potpisali gospodin Zoran Panović, v.d. direktora Zavoda za socijalno osiguranje, sa srpske strane i Peter Lehner, predsedavajući konferencije, i Alexander Burz, administrativni rukovodilac u Krovnom savezu austrijskih nosilaca socijalnog osiguranja, sa austrijske strane.

  U okviru susreta organa za vezu održan je sastanak Upravljačke grupe na kome su prisustvovali predstavnici Zavoda za socijalno osiguranje, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i predstavnici Krovnog saveza austrijskih nosilaca socijalnog osiguranja, gde su dve strane podnele izveštaje o dosadašnjem radu radnih grupa u okviru EDAS projekta i na kojem su dogovorene aktivnosti koje će biti sprovedene u narednom periodu u cilju realizacije Sporazuma.
 • 21. april 2022. godine

  RAZGOVORI IZMEĐU ORGANA ZA VEZU REPUBLIKE SRBIJE I ORGANA ZA VEZU CRNE GORE

  U Beogradu su dana 19. i 20. aprila 2022. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Crne Gore u vezi sa primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Crne Gore o socijalnom osiguranju, u oblasti zdravstvenog osiguranja.

  Imajući u vidu da je od prethodnog susreta organa za vezu koji su održani 2017. godine došlo do više promena u sistemima zdravstvenog osiguranja, dve delegacije su razmenile detaljne informacije o promenama u zakonodavstvu koje su nastupile. Dogovoreno je da se u narednom periodu izvrši usaglašavanje podataka u matičnim evidencijama lica koja ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu na osnovu Sporazuma u cilju bržeg i lakšeg ostvarivanja prava korisnika. Na razgovorima su razmenjeni podaci o međusobnim potraživanjima troškova zdravstvene zaštite koji nastaju primenom Sporazuma i dogovoreno je da se u narednom periodu izvrši njihovo konačno usaglašavanje u cilju održavanja zadovoljavajuće dinamike međusobnog izmirivanja troškova za pruženu zdravstvenu zaštitu.
 • 8. april 2022. godine

  SPORAZUM O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI IZMEĐU SRBIJE I AZERBEJDžANA

  Dana 7. aprila 2022. godine, u Beogradu, potpisan je Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o socijalnoj sigurnosti.

  Sporazumom je obuhvaćena oblast penzijskog i invalidskog osiguranja, a u narednom periodu predstoje aktivnosti u cilju zaključivanja pratećeg Administrativnog sporazuma.

  Po stupanju na snagu Sporazuma i Administrativnog sporazuma biće omogućeno licima koja su radila u Republici Srbiji i Republici Azerbejdžan da ostvare pravo na penziju sabiranjem staža osiguranja navršenog u obe države.
 • 5. april 2022. godine

  MEĐUNARODNI SAVETODAVNI DANI, SRBIJA-AUSTRIJA

  Međunarodni savetodavni dani između Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Zavoda za penzijsko osiguranje Austrije, održaće se 12. aprila 2022. godine, u Novom Sadu i 13. aprila 2022. godine, u Beogradu. Tom prilikom, stručnjaci institucija penzijskog osiguranja obe države, u neposrednom kontaktu i razgovoru, pružiće odgovarajuću stručnu pomoć i savete zainteresovanim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, po osnovu rada i osiguranja ostvarenog u Republici Srbiji i Republici Austriji.

  Stručna pomoć je besplatna i do izbijanja pandemije izazvane virusom Covid 19, organizovana je svake godine, u Srbiji u aprilu, a u Austriji u oktobru mesecu, u različitim gradovima i ima za cilj da se zainteresovana lica informišu o uslovima za ostvarivanje prava iz penzijskog osiguranja, visini i isplati davanja, stažu koji su ostvarili, stanju postupka po zahtevu koji su podneli i o drugim pitanjima iz ove oblasti.

  Zainteresovana lica svoj dolazak na dane savetovanja u Novom Sadu, odnosno Beogradu, mogu prijaviti u skladu sa uputstvima koja su navedena u plakatima koji se nalaze u prilogu.

  Plakat, Beograd
  Plakat, Novi Sad
 • 30. mart 2022. godine

  SPORAZUM O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI IZMEĐU SRBIJE I TUNISA

  Dana 28. marta 2022. godine, u Beogradu, potpisan je Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o socijalnoj sigurnosti i Administrativni dogovor za primenu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o socijalnoj sigurnosti.

  Sporazumom su obuhvaćene oblasti zdravstvenog osiguranja, zdravstvene zaštite i materinstva, penzijskog i invalidskog osiguranja, osiguranja za slučaj povreda na radu i profesionalne bolesti i osiguranja za slučaj nezaposlenosti.

  Po stupanju na snagu Sporazuma i Administrativnog dogovora biće omogućeno licima koja su radila u Republici Srbiji i Republici Tunis da ostvare pravo na penziju sabiranjem staža osiguranja navršenog u obe države, a takođe biće omogućeno korišćenje zdravstvene zaštite prilikom privremenog boravka u drugoj državi ugovornici.
 • 8. mart 2022. godine

  ZPIZ - OBAVEŠTENjE O USKLAĐIVANjU PENZIJA

  Zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje Slovenije je dostavio obaveštenje u vezi sa usklađivanjem penzija, prema kome se, počev od 1. januara 2022. godine, penzije u Republici Sloveniji redovno usklađuju u visini od 4,4%.
 • 7. mart 2022. godine

  PREGOVORI O SPORAZUMU O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI SA AUSTRALIJOM

  U Beogradu/Kanberi je 3. i. 4. marta 2022 godine, putem video konferencije, održana nova runda pregovora nadležnih organa Republike Srbije i Australije, za zaključivanje Sporazuma između Republike Srbije i Australije o socijalnoj sigurnosti.

  Na sastanku su dve delegacije usaglasile tekst odredbi Administrativnog sporazuma za primenu Sporazuma, čime su stvoreni uslovi za pokretanje procedure za zaključivanje Sporazuma. Sporazumom između Republike Srbije i Australije o socijalnoj sigurnosti obuhvaćena je oblast penzijskog i invalidskog osiguranja i njime će biti omogućeno licima koja su radila u Republici Srbiji i Australiji da ostvare pravo na penziju sabiranjem staža osiguranja navršenog u obe države.
 • 7. mart 2022. godine

  PENZIJSKI FOND RUSKE FEDERACIJE - USKLAĐIVANjE PENZIJA

  Penzijski fond Ruske Federacije je dostavio obaveštenje u vezi sa usklađivanjem penzija, prema kome je, u skladu sa odredbama federalnog zakona Ruske Federacije, počev od 1. januara 2022. godine, visina penzije i fiksne isplate uz penzije penzionera koji ne rade povećana za 8,6%.
 • 4. mart 2022. godine

  VIDEO-KONFERENCIJA SA ORGANOM ZA VEZU RUSKE FEDERACIJE

  U Beogradu/Moskvi su 2. i 3. marta 2022. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Ruske Federacije u vezi sa sa primenom Sporazuma između Republike Srbije i Ruske Federacije o socijalnoj sigurnosti, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Delegaciju Republike Srbije predvodio je gospodin Zoran Panović, vd direktor Zavoda za socijalno osiguranje, a delegaciju Ruske Federacije gospodin Sergej Aleksandrovič Čirkov, zamenik predsednika odbora Penzijskog fonda Ruske Federacije.

  Na razgovorima su izvršene izmene pojedinih dvojezičnih obrazaca za primenu Sporazuma, usaglašen je tekst Dogovora o elektronskoj razmeni podataka i razmatrane su tehničke mogućnosti uspostavljanja elektronske razmene podataka između nadležnih nosioca dve države.
 • 25. februar 2022. godine

  RAZGOVORI IZMEĐU ORGANA ZA VEZU REPUBLIKE SRBIJE I ORGANA ZA VEZU MAĐARSKE

  U Beogradu su 23. i 24. februara 2022. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Mađarske u vezi sa primenom Sporazuma između Republike Srbije i Mađarske o socijalnoj sigurnosti, u oblasti zdravstvenog osiguranja.

  Dve delegacije su razmenile informacije o načinu primene Sporazuma između Republike Srbije i Mađarske u oblasti zdravstvenog osiguranja, načinu postupanja u konkretnim slučajevima primene Sporazuma i dogovorile dinamiku međusobnog izmirivanja troškova zdravstvene zaštite koji nastaju primenom Sporazuma.
 • 23. februar 2022. godine

  FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE REPUBLIKE SRPSKE - USKLAĐIVANjE PENZIJA

  Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, je dostavio obaveštenje u vezi sa usklađivanjem penzija, prema kome se, na osnovu Odluke o utvrđivanju procenta za usklađivanje penzija i Odluke o vanrednom usklađivanju opšteg boda i penzija, počev od 1. januara 2022. godine, penzije koje isplaćuju usklađuju po stopi od ukupno 4%.
 • 04. februar 2022. godine

  ELEKTRONSKA RAZMENA PODATAKA REPUBLIKA SRBIJA/REPUBLIKA AUSTRIJA – SASTANAK UPRAVLjAČKE GRUPE

  U Beogradu/Beču je 2. februara 2022. godine, održan sastanak Upravljačke grupe, putem video konferencije, u okviru Projekta uspostavljanja elektronske razmene podataka u primeni Sporazuma između Republike Srbije i Republike Austrije o socijalnoj sigurnosti.

  Sastanku su prisustvovali predstavnici Zavoda za socijalno osiguranje, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i predstavnici Krovnog saveza austrijskih nosilaca socijalnog osiguranja. Na sastanku su dve strane razmenile informacije o aktivnostima koje su preduzete tokom 2021. godine i pozdravile napredak koji je učinjen. Dogovoreno je da se u toku 2022. godine godine intenzivira zajednički rad grupa, kako bi se stekli uslovi da se do kraja godine sprovede Pilot projekat razmene Potvrde o pravnim propisima koji se primenjuju.
 • 03. februar 2022. godine

  ZPIZ - Obaveštenje o usklađivanju penzija i isplati godišnjeg dodatka za korisnike slovenačke penzije

  Zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Slovenije dostavio je obaveštenje u vezi sa usklađivanjem penzija, prema kome će se penzije za januar 2022. godine vanredno uskladiti u tri različite visine, tako što će se penzije, ostvarene do kraja 2010.godine, uskladiti za 3,5 %, penzije ostvarene u 2011. godini za 1,7%, a sve ostale za 1%, dok će se u februaru 2022. godine, vršiti redovno usklađivanje penzija, čija visina još nije određena.

  Slovenački nosilac penzijskog osiguranja će i u 2022. godini vršiti isplatu godišnjeg dodatka svojim korisnicima penzije sa prebivalištem u Republici Srbiji (i drugim državama). U tu svrhu, Zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje Slovenije, će korisnicima koji su na dan 1. januara 2022. godine, imali prebivalište u Republici Srbiji, poslati obrazac sa podatkom o visini inostrane penzije u januaru 2022. godine, sa uputstvom na koji način da ga popune i vrate slovenačkom nosiocu. Podatak o visini inostrane penzije, korisnik može dostaviti i putem interneta, na određenoj internet adresi ili korišćenjem posebnog koda koji se nalazi u obaveštenju slovenačkog nosioca, sa uputstvima i sigurnosnim PIN kodom.

  Detaljnije informacije o godišnjem dodatku mogu se pronaći na sajtu slovenačkog nosioca penzijskog osiguranja: https://www.zpiz.si/cms/content2019/letni-dodatek
 • 31. januar 2022. godine

  STUPANjE NA SNAGU UGOVORA O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE KVEBEKA

  1. februara 2022. godine stupiće na snagu Ugovor o socijalnoj sigurnosti između Vlade Republike Srbije i Vlade Kvebeka, potpisan u Otavi i u Kvebeku 19. juna 2020. godine i objavljen u ''Službenom glasniku RS – Međunarodni ugovori'', broj 9/2021.

  Sporazum obuhvata oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite, povrede na radu i profesionalne bolesti i omogućava ostvarivanje prava iz ovih oblasti kod strana ugovornica.

  Istovremeno sa Ugovorom, na snagu će stupiti i Administrativni dogovor za primenu Ugovora o socijalnoj sigurnosti između Vlade Republike Srbije i Vlade Kvebeka, kao i Protokol za primenu Ugovora o socijalnoj sigurnosti između Vlade Republike Srbije i Vlade Kvebeka.
 • 28. januar 2022. godine

  VIDEO KONFERENCIJA SA ORGANOM ZA VEZU KVEBEKA

  U Beogradu/Kvebeku je 27. januara 2022. godine, održan završni sastanak između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Kvebeka, putem video konferencijskog sistema, pred stupanje na snagu Ugovora o socijalnoj sigurnosti između Vlade Republike Srbije i Vlade Kvebeka.

  Na sastanku je utvrđen spisak dvojezičnih obrazaca za efikasnu primenu Ugovora, koji će se koristiti nakon njegovog stupanja na snagu 1. februara 2022. godine.

 

POGLEDAJTE STARIJE VESTI

 
Naslovna strana O nama Aktivnosti Prava iz osiguranja Dokumenti Javne nabavke Obrasci
Publikacije Arhiva Galerija Usluge Korisni linkovi Kontakt Pratite nas
Creative Commons licenca Internet prezentacija ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE je licencirana pod uslovima licence Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija; Veb projekat ITE