VestiMapa sajtaKontaktiPretraga     Izaberite jezik
 Zavod za socijalno osiguranje
  Naslovna strana Vesti
A A A    Štampaj


Vesti

 • 24. novembar 2023. godine

  STUPANjE NA SNAGU SPORAZUMA O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI IZMEĐU SRBIJE I FRANCUSKE

  Nakon obostrane ratifikacije, 1. decembra 2023. godine, stupa na snagu Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o socijalnoj sigurnosti, koji je potpisan u Beogradu, 6. novembra 2014. godine i objavljen u ''Službenom glasniku RS - Međunarodni ugovori'', broj 6/15.

  Sporazumom je obuhvaćena oblast zdravstvenog osiguranja, zdravstvene zaštite, penzijskog i invalidskog osiguranja, osiguranja za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti i dodatak za decu.

  Istovremeno sa Sporazumom, na snagu je stupio i Administrativni sporazum za sprovođenje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o socijalnoj sigurnosti.

  Stupanjem na snagu ovog Sporazuma, prestaje da važi Opšta konvencija o socijalnoj sigurnosti između Jugoslavije i Francuske koja je potpisana 5. januara 1950. godine.
 • 20. novembar 2023. godine

  DOGOVOR O ELEKTRONSKOJ RAZMENI PODATAKA, SRBIJA-FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

  U cilju efikasnog sprovođenja Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Bosne i Hercegovine o socijalnom osiguranju i Administrativnog sporazuma za sprovođenje Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Bosne i Hercegovine o socijalnom osiguranju, Republički fond za penzijsko invalidsko osiguranje i Federalni zavod za mirovinsko/ penzijsko i invalidsko osiguranje, su 17. novembra 2023. godine, zaključili u Direkciji Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje u Beogradu, Dogovor o elektronskoj razmeni podataka u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja i prateći dokument, Tehnički protokol o elektronskoj razmeni podataka. Dogovor su potpisali direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Relja Ognjenović i v.d. direktora Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje Halil Subašić.

  Ovim dogovorom uređena je elektronska razmena podataka u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja od značaja za sprovođenje Sporazuma iz 2003. godine, posebno način razmene, obim i vrsta podataka koji se razmenjuju, upravljanje podacima, način prikupljanja podataka, način zaštite podataka, kao i odgovornost za kršenje odredaba ovog dogovora. Svrha potpisanih dokumenata je i smanjenje administrativnih troškova, sprečavanje neosnovanih isplata penzija i drugih davanja iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i kontrola podataka koji su predmet razmene.
 • 14. novembar 2023. godine

  MEĐUNARODNI SAVETODAVNI DANI, SRBIJA-HRVATSKA

  Međunarodni savetodavni dani između Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, održaće se 28. novembra 2023. godine, u Sremskoj Mitrovici i 29. novembra 2023. godine, u Beogradu. Tom prilikom, stručnjaci institucija penzijskog osiguranja obe države, u neposrednom kontaktu i razgovoru, pružiće odgovarajuću stručnu pomoć i savete zainteresovanim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, po osnovu rada i osiguranja ostvarenog u Republici Srbiji i Republici Hrvatskoj.

  Zainteresovana lica svoj dolazak na dane savetovanja u Sremskoj Mitrovici, odnosno Beogradu, mogu prijaviti u skladu sa uputstvima koja su navedena u plakatu koji se nalazi u prilogu.

  Plakat, Beograd/Sremska Mitrovica
 • 14. novembar 2023. godine

  Poziv na virtuelni Sajam studentske stručne prakse u javnoj upravi 2023/2024.

  Pozivamo sve studente pet državnih univerziteta na treći po redu virtuelni Sajam studentske stručne prakse u javnoj upravi 2023/2024. koji će biti održan kao onlajn događaj 15. novembra, sa početkom u 10 časova. Na ovom Sajmu će studentima biti ponuđeno 890 mesta za stručnu praksu, u 73 organa javne uprave širom Srbije (33 grada i opštine).

  Ceo događaj se odvija na posebno kreiranoj digitalnoj platformi u virtuelnom prostoru reprezentativnog zdanja Vlade Republike Srbije, što će ga učiniti dodatno zanimljivim.

  Tokom Sajma studenti će imati priliku da kroz seriju tribina i prezentacija saznaju više o ponudi mesta za studentsku stručnu praksu, kao i da u komunikaciji sa predstavnicima univerziteta i organa javne uprave dobiju sve informacije o praksi, načinu prijavljivanja za praksu, kao i o rokovima za realizaciju celog procesa.

  Sve informacije o studentskoj stručnoj praksi u javnoj upravi i Sajmu možete pronaći na sajtu https://strucnapraksa.mduls.gov.rs/ , na kome je i ulaz na Sajam.

  Pozivamo sve studente da prisustvuju ovom Sajmu, jer on može biti i odlična šansa za početak uspešne profesionalne karijere.

  Izgled virtuelne platforme
 • 13. novembar 2023. godine

  RAZGOVORI IZMEĐU ORGANA ZA VEZU REPUBLIKE SRBIJE I ORGANA ZA VEZU MAĐARSKE U OBLASTI PENZIJSKOG OSIGURANjA

  U Budimpešti su, 8. i 9. novembra 2023. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Mađarske u vezi sa primenom Sporazuma između Republike Srbije i Mađarske o socijalnoj sigurnosti, u oblasti penzijskog osiguranja.

  Na razgovorima su razmatrana pitanja u vezi sa sprovođenjem sporazuma o socijalnoj sigurnosti koja se odnose na potvrđivanje staža osiguranja u slučajevima preklapanja osiguranja i isplatu penzija i tom prilikom su postignuti dogovori u cilju efikasnijeg sprovođenja Sporazuma i bržeg i lakšeg ostvarivanja prava iz penzijskog osiguranja za osiguranike i korisnike prava država ugovrnica.

  Tokom dvodnevnih razgovora razmenjene su informacije o izmenama propisa u oblasti penzijskog osiguranja u obe države ugovornice, kao i o novozaključenim međunarodnim sporazumima u oblasti socijalnog osiguranja.
 • 24. oktobar 2023. godine

  MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O RAZMENI PODATAKA IZ OBLASTI SOCIJALNOG OSIGURANjA

  U Bonu je, 16. i 17. oktobra 2023. godine, u organizacnji Nemačke pošte (Deutsche Post) uz podršku Nemačkog penzijskog osiguranja (Deutsche Rentenversicherung) i Saveznog ministarstva za rad i socijalnu politiku Nemačke (Bundesministerium fur arbeit und soziales), održana Međunarodna konferencija o razmeni podataka iz oblasti socijalnog osiguranja.

  Na konferenciji su učestvovali stručnjaci iz više od 30 institucija penzijskog i socijalnog osiguranja Nemačke, Austrije, Švajcarske, Češke, Estonije, Španije, kao i predstavnici Evropske komisije i Međunarodnog udruženja socijalne sigurnosti (ISSA). Razmatrane su razne teme, kao što su: Socijalna sigurnost u Evropi – interoperabilnost, digitalno-automatizovano praćenje zahteva za isplatom penzija (pregled po zemljama), daljinski prenos podataka sPAD, digitalizacija u socijalnom osiguranju (iskustva Estonije), pretplate nakon smrti korisnika penzija – slabosti u postupku sprovođenja povraćaja sredstava, poređenje podataka o smrti – model uspeha, kao i izazovi prekogranične razmene podataka kada je svoja iskustva izlagala češka Uprava za socijalno osiguranje.

  Delegaciju Republike Srbije na konferenciju činili su predstavnici Zavoda za socijalno osiguranje i predstavnici Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.
 • 23. oktobar 2023. godine

  RAZGOVORI SA ORGANOM ZA VEZU REPUBLIKE FRANCUSKE - Centar za evropske i međunarodne odnose socijalne sigurnosti (CLEISS)

  U Parizu su 19. i 20. oktobra 2023. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Francuske, u oblasti socijalnog osiguranja. Na sastanku je dogovorena sadržina dvojezičnih obrazaca iz oblasti zdravstvenog osiguranja, penzijskog i invalidskog osiguranja, povreda na radu i profesionalnih bolesti i porodičnih davanja, čime su se stekli neophodni uslovi za primenu novog Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o socijalnoj sigurnosti i Administrativnog sporazuma za primenu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o socijalnoj sigurnosti, koji će stupiti na snagu 1. decembra 2023. godine.

  Novi Sporazum zameniće Konvenciju o socijalnom osiguranju između Jugoslavije i Francuske, koja se primenjuje od 1951. godine, i omogućiće da lica na koja se primenjuje brže i lakše ostvaruju svoja prava.

  Od 1. decembra 2023. godine, osiguranici Republike Srbije moći će da koriste pravo na hitnu zdravstvenu zaštitu za vreme privremenog (turističkog) boravka na teritoriji Republike Francuske.
 • 20. oktobar PREGOVORI ZA ZAKLjUČIVANjE SPORAZUMA O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI SA ALBANIJOM 2023. godine

  U Beogradu je, u periodu od 17. do 19. oktobra 2023. godine, održana prva runda pregovora nadležnih organa Republike Srbije i Republike Albanije za zaključivanje Sporazuma između Republike Srbije i Republike Albanije o socijalnoj sigunosti. Na sastanku su dve delegacije razmenile detaljne informacije o sistemima obaveznog socijalnog osiguranja, koji će, nakon stupanja na snagu, obuhvatati oblasti zdravstvenog osiguranja, zdravstvene zaštite i materinstva, penzijskog i invalidskog osiguranja i osiguranja za slučaj povreda na radu i profesionalne bolesti.

  Dve delegacije su usaglasile odredbe koje se odnose na osnovne principe budućeg sporazuma, jednaki tretman osiguranika i korisnike prava, izbegavanje preklapanja perioda osiguranja, transfer davanja, posebne odredbe koje se odnose na izuzetke u njegovoj primeni (detašman), kao i ostvarivanje prava u oblasti zdravstvenog osiguranja i penzijskog i invalidskog osiguranja.
  Nastavak pregovora planiran je tokom 2024. godine.

  Zaključivanjem Sporazuma o socijalnom osiguranju sa Albanijom, odnosno po njegovom stupanju na snagu, biće omogućeno korišćenje zdravstvene zaštite u drugoj državi ugovornici tokom privremenog boravka, odnosno prebivanja, ostvarivanje prava na penziju uz sabiranje perioda osiguranja koji su navršeni u obe države ugovornice, kao i ostvarivanje i drugih prava i naknada iz socijalnog osiguranja.
 • 25. septembar 2023. godine

  ODRŽAN 13. SUSRET DIREKTORA FONDOVA/ZAVODA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE DRŽAVA NASTALIH NA PROSTORU BIVŠE SFRJ

  U Bečićima, Crna Gora, je od 21. do 22. septembra 2023. godine održan 13. Susret direktora fondova/zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje država nastalih na prostoru bivše SFRJ, uz učešće predstavnika fondova Slovenije, Hrvatske, BiH - Federacije BiH i Republike Srpske, Srbije, Severne Makedonije i Crne Gore. Domaćin susreta je bio Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Crne Gore. Susretima su kao gosti prisustvovali i predstavnici Zavoda za penzijsko osiguranje Austrije.

  Na 13. Susretu su razmenjene informacije o promenama u zakonodavstvima država od prethodnih susreta, razmenjeni su statistički podaci u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, a razmatrano je i pitanje vezano za postupak preračuna penzija i naplatu potraživanja nastalih po osnovu odštetnih zahteva. Posebna tema ovogodišnjeg susreta bila je „Drugi stub penzijskog sistema - prednosti i nedostaci“.

  Ispred institucija Republike Srbije susretima su prisustvovali predstavnici Zavoda za socijalno osiguranje i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.
 • 12. septembar 2023. godine

  MEĐUNARODNI SAVETODAVNI DANI, SRBIJA- NEMAČKA

  Međunarodni savetodavni dani između Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Nemačkog penzijskog osiguranja (Deutsche Rentenversicherung), održaće se 26. septembra 2023. godine, u Novom Sadu i 27. i 28. septembra 2023. godine, u Beogradu. Tom prilikom, stručnjaci institucija penzijskog osiguranja obe države, u neposrednom kontaktu i razgovoru, pružiće besplatnu pravnu pomoć licima koja ostvaruju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Sporazuma između SFR Jugoslavije i Savezne Republike Nemačke o socijalnom obezbeđenju.

  Stručna pomoć je besplatna i do izbijanja pandemije izazvane virusom Covid 19, organizovana je svake godine, u Nemačkoj u martu, a u Srbiji u septembru mesecu, u različitim gradovima i ima za cilj da se zainteresovana lica informišu o uslovima za ostvarivanje prava iz penzijskog osiguranja, visini i isplati davanja, stažu koji su ostvarili, stanju postupka po zahtevu koji su podneli i o drugim pitanjima iz ove oblasti.

  Sva zainteresovana lica obavezno treba da prijave svoj dolazak na dane savetovanja u Novom Sadu, odnosno Beogradu i da zakažu termin dolaska u skladu sa uputstvima koja su navedena u plakatu koji se nalazi u prilogu.

  Plakat
 • 30. jun 2023. godine

  RAZGOVORI ORGANA ZA VEZU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE AUSTRIJE – ELEKTRONSKA RAZMENA PODATAKA U OBLASTI SOCIJALNOG OSIGURANjA (PROJEKAT EDAS)

  U Beogradu je u periodu od 27. do 29. juna 2023. godine, održano nekoliko sastanaka predstavnika organa za vezu i nadležnih nosilaca socijalnog osiguranja Republike Srbije i Republike Austrije, na kojima su razmatrana pitanja vezana za uspostavljanje elektronske razmene podataka u oblasti socijalnog osiguranja između nadležnih institucija dve države.

  Održani su sastanci Upravljačke grupe projekta EDAS (Electronic Data Exchange Austria Serbia), kao i sastanci pojedinih radnih grupa - Radne grupe za pravo, Radne grupe za informacione tehnologije i Radne grupe za obračun troškova zdravstvene zaštite. Sastanku Upravljačke grupe prisustvovali su i svi koordinatori radnih grupa sa srpske i austrijske strane. Razmatrana su brojna pitanja vezana za elektronsku razmenu podataka i dogovoreni su dalji koraci i aktivnosti koje će se preduzeti tokom 2023. i 2024. godine. Takođe je dogovoren početak realizacije dva pilot projekta u oblasti zdravstvenog osiguranja.

  Sastancima su sa srpske strane prisustvovali predstavnici Zavoda za socijalno osiguranje, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, a sa austrijske strane predstavnici Krovnog saveza nosilaca socijalnog osiguranja (DVSV), Zavoda za penzijsko osiguranje (PVA), Kase zdravstvenog osiguranja (OGK) i Ambasade Republike Austrije u Beogradu.

  Aktivnosti u okviru projekta EDAS nadležne institucije sprovode počev od 2020. godine i u projekat su uključeni svi nosioci socijalnog osiguranja obe države, a cilj je da se u primeni Sporazuma između Republike Srbije i Republike Austrije o socijalnom osiguranju uspostavi elektronska razmena, koja će ubrzati dosadašnju razmenu podataka papirnim putem, omogućiti bržu obradu i rešavanje pojedinačnih predmeta, efikasnije ostvarivanje prava osiguranika i korisnika i smanjiti troškove postupka. Kao pravni okvir saradnje, 27. aprila 2022. godine u Beču je potpisan Sporazum o elektronskoj razmeni podataka, čija se postepena implementacija očekuje u narednom periodu.
 • 23. jun 2023. godine

  STUPANjE NA SNAGU SPORAZUMA O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI IZMEĐU SRBIJE I AZERBEJDžANA

  1. juna 2023. godine, stupio je na snagu Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o socijalnoj sigurnosti, potpisan u Beogradu, 7. aprila 2022. godine i objavljen u ''Službenom glasniku RS - Međunarodni ugovori'', broj 3/2023.

  Sporazumom je obuhvaćena oblast penzijskog i invalidskog osiguranja i omogućeno licima koja su radila u Republici Srbiji i Republici Azerbejdžan da ostvare pravo na penziju sabiranjem staža osiguranja navršenog u obe države.

  Istovremeno sa Sporazumom, na snagu je stupio i Administrativni sporazum za sprovođenje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o socijalnoj sigurnosti.
 • 9. jun 2023. godine

  MEDICINSKA REHABILITACIJA AUSTRIJSKIH OSIGURANIKA I KORISNIKA PENZIJA U REPUBLICI SRBIJI

  U periodu od 5. do 6. juna 2023. godine u Beču je realizovana poseta Zavodu za penzijsko osiguranje Austrije (Pensionversicherunganstalt – PVA). Delegaciju Republike Srbije činili su predstavnici Zavoda za socijalno osiguranje (ZSO), koje je predvodio vd direktora Zoran Panović i predstavnici Specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Koviljača (RH centar Banja Koviljača), koje je predvodio vd generalnog direktora prim. dr Aleksandar Jokić. Poseta je realizovana na poziv i u organizaciji Njegove ekselencije ambasadora Republike Srbije u Austriji gospodina Nebojše Rodića.

  Prvog dana posete održan je sastanak sa predstavnicima PVA, koje je predvodio generalni direktor Winfried Pinggera. Na sastanku su razmatrana pitanja saradnje institucija socijalnog osiguranja Srbije i Austrije, a posebno dosadašnje primene i sprovođenja Ugovora između RH centra Banja Koviljača i PVA, koji je potpisan 22. juna 2021. godine u Beogradu. Ugovorom je regulisano pružanje usluga medicinske rehabilitacije austrijskim osiguranicima, odnosno korisnicima prava na penziju u RH centru Banja Koviljača. Obostrano je ocenjeno da se u dosadašnjem periodu ugovor sprovodio dobro i bez većih problema, kao i da su korisnici veoma zadovoljni pruženim uslugama. Konstatovano je da postoji obostrana zainteresovanost za nastavak saradnje. U okviru ispunjenja obaveza koje predviđaju odredbe ugovora, dogovoreno je da stručno-medicinska delegacija PVA tokom 2023. godine poseti RH centar Banju Koviljaču i na licu mesta izvrši uvid i evaluaciju svih aspekata pružanja usluga.

  Drugog dana posete, u prostorijama Ambasade Republike Srbije, održan je sastanak predstavnika Ambasade, PVA, ZSO, RH centra Banja Koviljača i istaknutih predstavnika udruženja naše dijaspore u Austriji. Na sastanku se, pored realizacije saradnje između PVA i Banje Koviljače, posebno razgovaralo o mogućnostima da se u oblasti zdravstvenih usluga i medicinske rahabilitacije proširi i unapredi saradnja institucija dve države, kao i da se naša brojna populacija u Austriji upozna sa mogućnostima pružanja određenih zdravstenih usluga u Republici Srbiji. Dogovorene su i konkretne aktivnosti koje je potrebno preduzeti i predložiti nadležnim institucijama, radi realizacije i unapređenja saradnje dve države u oblasti socijanog osiguranja.
 • 29. maj 2023. godine

  PREGOVORI ZA ZAKLjUČIVANjE SPORAZUMA O SOCIJALNOM OSIGURANjU SA PORTUGALIJOM

  U Beogradu je u periodu od 23. do 25. maja 2023. godine održan drugi krug pregovora nadležnih organa Republike Srbije i Republike Portugalije u cilju zaključivanja sporazuma o socijalnoj sigurnosti između dve države. Na pregovorima su razmatrane odredbe nacrta sporazuma i usaglašeni su stavovi koji se odnose na oblast zdravstvenog osiguranja i deo odredaba koji obuhvata oblast penzijskog i invalidskog osiguranja.

  Dogovoreno je da se nastavak pregovora održi u Portugaliji, u terminu koji će naknadno biti utvrđen.
 • 18. мај 2023. године

  RAZGOVORI IZMEĐU ORGANA ZA VEZU REPUBLIKE SRBIJE I ORGANA ZA VEZU CRNE GORE U OBLASTI PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA

  U Podgorici su, 16. i 17. maja 2023. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Crne Gore u vezi sa primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Crne Gore o socijalnom osiguranju, u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja.

  Na razgovorima su razmatrana pitanja u vezi sa sprovođenjem sporazuma o socijalnom osiguranju koja se odnose na potvrđivanje staža osiguranja i isplatu penzija i tom prilikom su postignuti dogovori u cilju efikasnijeg sprovođenja Sporazuma i bržeg i lakšeg ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za osiguranike i korisnike prava država ugovrnica.

  Tokom dvodnevnih razgovora razmenjene su informacije o izmenama propisa u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja u obe države ugovornice, kao i o novozaključenim međunarodnim sporazumima u oblasti socijalnog osiguranja.
 • 9. maj 2023. godine

  ELEKTRONSKA RAZMENA PODATAKA REPUBLIKA SRBIJA/REPUBLIKA AUSTRIJA – SASTANAK UPRAVLjAČKE RADNE GRUPE

  U Beogradu/Beču je 4. maja 2023. godine, održan sastanak Upravljačke grupe u okviru projekta uspostavljanja elektronske razmene podataka - EDAS u primeni Sporazuma između Republike Srbije i Republike Austrije o socijalnoj sigurnosti.

  Sastanku održanom putem video-konferencije su prisustvovali predstavnici Zavoda za socijalno osiguranje, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i predstavnici Krovnog saveza austrijskih nosilaca socijalnog osiguranja.

  Na sastanku su obe strane podnele izveštaje o dosadašnjem radu radnih grupa u okviru EDAS projekta i dogovorene su aktivnosti koje će biti sprovedene u narednom periodu.
 • 9. maj 2023. godine

  SASTANAK SA ATAŠEOM ZA SOCIJALNA PITANjA AMBASADE REPUBLIKE AUSTRIJE

  Predstavnici Zavoda za socijalno osiguranje održali su 3. maja 2023. godine sastanak sa novopostavljenim Atašeom za socijalna pitanja, Ambasade Republike Austrije, Saveznog ministarstva za socijalna pitanja, zdravlje, brigu i zaštitu potrošača Republike Austrije, gospodinom Manuelom Ajgnerom.

  Saradnja između kancelarije Atašea za socijalna pitanja Republike Austirje i Zavoda za socijalno osiguranje, kao organa za vezu Republike Srbije za primenu međunarodnih sporazuma, traje veoma uspešno, već dugi niz godina. Zajednički je potvrđena namera da se u narednom periodu razmotre mogućnosti daljeg unapređenja međusobne saradnje između institucija socijalnog osiguranja dve države.
 • 28. april 2023. godine

  PRIVREMENA PROMENA SEDIŠTA ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANjE

  Obaveštavamo sve institucije socijalnog osiguranja u Republici Srbiji i inostrane institucije socijalnog osiguranja država sa kojima Republika Srbija ima potpisane međunarodne sporazume o socijalnom osiguranju, korisnike prava i osiguranike iz oblasti socijalnog osiguranja i druge institucije, da je Zavod za socijalno osiguranje, usled planirane rekonstrukcije zgrade u Bulevaru umetnosti 10, počev od 28. aprila 2023. godine, privremeno promenio sedište na novu lokaciju, ulica Bačvanska 21, 11107 Beograd, Republika Srbija.

  Počev od 3. maja 2023. godine, svu pisanu komunikaciju i dokumenta potrebno je slati na gore navedenu adresu.

  Novi telefonski brojevi na koje nas možete kontaktirati su:

  + 381 11 285 0009
  + 381 11 285 0017

  Opšta imejl adresa Zavoda za socijalno osiguranje ostaje ista kao i do sada (info@zso.gov.rs), kao i imejl adrese svih zaposlenih.

  Molimo sva zainteresovana lica da prilikom komunikacije sa Zavodom za socijalno osiguranje imaju u vidu gore navedene promene.
 • 24. april 2023. godine

  RAZGOVORI IZMEĐU ORGANA ZA VEZU REPUBLIKE SRBIJE I ORGANA ZA VEZU REPUBLIKE SLOVENIJE U OBLASTI ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA

  U Ljubljani su, 20. aprila 2023. godine, održani razgovori organa za vezu u vezi sa primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Slovenije o socijalnom osiguranju, u oblasti zdravstvenog osiguranja. Na razgovorima je razmatran i potpisan tekst Protokola o elektronskoj razmeni podataka, koji se odnose na obračun troškova zdravstvenih usluga.

  Ovo je prvi ovakav Protokol koji je potpisan sa inostranim organima za vezu kao rezultat dosadašnje dugogodišnje saradnje institucija socijalnog osiguranja dve države, a koji za obe države omogućava bržu, jednostavniju i ekonomičniju razmenu obračunske dokumetacije.
 • 30. mart 2023. godine

  MEĐUNARODNI SAVETODAVNI DANI, SRBIJA-AUSTRIJA

  Međunarodni savetodavni dani između Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Zavoda za penzijsko osiguranje Austrije, održaće se 12. aprila 2023. godine, u Ćupriji i 13. aprila 2023. godine, u Beogradu. Tom prilikom, stručnjaci institucija penzijskog osiguranja obe države, u neposrednom kontaktu i razgovoru, pružiće odgovarajuću stručnu pomoć i savete zainteresovanim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, po osnovu rada i osiguranja ostvarenog u Republici Srbiji i Republici Austriji.

  Stručna pomoć je besplatna i praksa je da se organizuje svake godine, u Srbiji u aprilu, a u Austriji u oktobru mesecu, u različitim gradovima i ima za cilj da se zainteresovana lica informišu o uslovima za ostvarivanje prava iz penzijskog osiguranja, visini i isplati davanja, stažu koji su ostvarili, stanju postupka po zahtevu koji su podneli i o drugim pitanjima iz ove oblasti.

  Zainteresovana lica svoj dolazak na dane savetovanja u Ćupriji, odnosno Beogradu, mogu prijaviti u skladu sa uputstvima koja su navedena u plakatima koji se nalaze u prilogu.

  Plakat, Beograd
  Plakat, Ćuprija
 • 22. mart 2023. godine

  STUPANjE NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE TUNIS O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI

  1. aprila 2023. godine, stupiće na snagu Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o socijalnoj sigurnosti, potpisan u Beogradu, 28. marta 2022. godine i objavljen u ''Službenom glasniku RS - Međunarodni ugovori'', broj 1/2023.

  Sporazum obuhvata oblasti zdravstvenog osiguranja, zdravstvene zaštite i materinstva, penzijskog i invalidskog osiguranja, osiguranja za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti i osiguranja za slučaj nezaposlenosti i omogućava ostvarivanje prava iz ovih oblasti kod strana ugovornica.

  Istovremeno sa Sporazumom, na snagu će stupiti i Administrativni sporazum za primenu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o socijalnoj sigurnosti.
 • 10. mart 2023. godine

  DOGOVOR O ELEKTRONSKOJ RAZMENI PODATAKA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE BUGARSKE U OBLASTI PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANjA

  U periodu od 7. do 9. marta 2023. godine, u Sofiji, održani su razgovori organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Bugarske, u vezi sa zaključivanjem Dogovora o elektronskoj razmeni podataka između nadležnih nosilaca penzijskog osiguranja dve države - Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Nacionalnog instituta za osiguranje, u cilju efikasnije primene Sporazuma između Republike Srbije i Republike Bugarske o socijalnoj sigurnosti.

  Na sastanku je usaglašen i parafiran tekst Dogovora o elektronskoj razmeni podataka, kojim je predviđena razmena podataka o činjenici smrti i vrsti i visini davanja. Zajednički je konstatovano da se kasnije obim razmene proširi i na ostale podatke potrebne za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Na sastanku je razmatran i tekst Tehničkog protokola, kojim su predviđeni uslovi za bezbednu razmenu podataka elektronskim putem, nakon čijeg kompletnog usaglašavanja će se pristupiti potpisivanju Dogovora i njegovoj realizaciji i uspostavljanju elektronske razmene podataka.
 • 3. mart 2023. godine

  HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANjE - Novi model porodičnih penzija od 1. januara 2023. godine

  Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje je dostavio obaveštenje da je počev od 1. januara 2023. godine izmenjen model porodičnih penzija tako što je omogućena isplata dela porodične penzije uz korišćenje starosne, privremene starosne ili invalidske penzije. Obrazac zahteva za isplatu dela porodične penzije, kao i informacije koje se tiču uslova za priznavanje prava na isplatu, nalaze se na sledećem linku:
  https://www.mirovinsko.hr/hr/novi-model-obiteljskih-mirovina-od-1-sijecnja-2023-2566/2566
 • 24. februar 2023. godine

  ZPIZ - Obaveštenje o usklađivanju penzija i isplati godišnjeg dodatka za korisnike slovenačke penzije

  Zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje Slovenije je dostavio obaveštenje u vezi sa usklađivanjem penzija, prema kome se, počev od 1. januara 2023. godine, penzije u Republici Sloveniji redovno usklađuju u visini od 5,2%.

  Slovenački nosilac penzijskog osiguranja će i u 2023. godini vršiti isplatu godišnjeg dodatka svojim korisnicima penzije sa prebivalištem u Republici Srbiji (i drugim državama). U tu svrhu, Zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje Slovenije, će korisnicima koji su na dan 1. januara 2023. godine, imali prebivalište u Republici Srbiji, poslati obrazac sa podatkom o visini inostrane penzije u januaru 2023. godine, sa uputstvom na koji način da ga popune i vrate slovenačkom nosiocu. Podatak o visini inostrane penzije, korisnik može dostaviti i putem interneta, na određenoj internet adresi ili korišćenjem posebnog koda koji se nalazi u obaveštenju slovenačkog nosioca, sa uputstvima i sigurnosnim PIN kodom.

  Detaljnije informacije o godišnjem dodatku mogu se pronaći na sajtu slovenačkog nosioca osiguranja: www.zpiz.si/cms/content2019/letni-dodatek
 • 24. februar 2023. godine

  FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE REPUBLIKE SRPSKE - USKLAĐIVANjE PENZIJA

  Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske je dostavio obaveštenje u vezi sa usklađivanjem penzija, prema kome se, na osnovu Odluke o utvrđivanju procenta za usklađivanje penzija i Odluke o vanrednom usklađivanju opšteg boda i penzija, počev od 1. januara 2023. godine, penzije koje isplaćuju usklađuju po stopi od ukupno 13,50%.
 • 24. januar 2023. godine

  SPORAZUM IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I AUSTRALIJE O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI

  Dana 20. januara 2023. godine, u Beogradu, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije Nikola Selaković potpisao je Sporazum o socijalnoj sigurnosti između Republike Srbije i Australije sa ambasadorom Australije u Republici Srbiji Nj.E. Danijelom Emerijem.

  Sporazumom je obuhvaćena oblast penzijskog i invalidskog osiguranja. Po stupanju na snagu Sporazuma biće omogućeno lakše ostvarivanje prava na penziju licima koja su radila u obe zemlje, a takođe će se ostvarene penzije isplaćivati u drugoj državi bez umanjenja.

 

POGLEDAJTE STARIJE VESTI

 
Naslovna strana O nama Aktivnosti Prava iz osiguranja Dokumenti Javne nabavke Obrasci
Publikacije Arhiva Galerija Usluge Korisni linkovi Kontakt Pratite nas
Creative Commons licenca Internet prezentacija ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE je licencirana pod uslovima licence Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija; Veb projekat ITE