VestiMapa sajtaKontaktiPretraga     Izaberite jezik
 Zavod za socijalno osiguranje
  Naslovna strana Vesti
A A A    Štampaj


Vesti

 • 17. jun 2024. godine

  ODRŽAN 14. SUSRET DIREKTORA FONDOVA/ZAVODA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE DRŽAVA NASTALIH NA PROSTORU BIVŠE SFRJ

  U Tesliću, Banja Vrućica, Bosna i Hercegovina, je 11. i 12. juna 2024. godine održan 14. Susret direktora fondova/zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje država nastalih na prostoru bivše SFRJ, uz učešće predstavnika fondova Slovenije, Hrvatske, BiH - Federacije BiH i Republike Srpske, Srbije, Severne Makedonije i Crne Gore. Domaćin susreta je bio Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske. Susretu su kao gosti prisustvovali i predstavnici Zavoda za penzijsko osiguranje Austrije i ataše za socijalna pitanja, zdravlje, negu i zaštitu potrošača Republike Austrije pri Ambasadi Austrije u Beogradu.

  Na 14. Susretu su razmenjene informacije o promenama u zakonodavstvima država od prethodnih susreta, razmenjeni su statistički podaci u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, a kao glavana tema susreta razmatrano je pitanje elektronske razmene dokumenata između nadležnih nosioca penzijskog osiuranja – potrebe i mogućnosti bespapirne komunikacije i poslovanja u savremenom svetu.

  Ispred Republike Srbije susretu su prisustvovali predstavnici Zavoda za socijalno osiguranje i predstavnici Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.
 • 17. jun 2024. godine

  RAZGOVORI ORGANA ZA VEZU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE AUSTRIJE – ELEKTRONSKA RAZMENA PODATAKA U OBLASTI SOCIJALNOG OSIGURANjA (PROJEKAT EDAS)

  U Beču su, u periodu od 5. do 7. juna 2024. godine, održani sastanci između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Austrije, u okviru projekta EDAS (Electronic Data Exchange Austria Serbia) u cilju uspostavljanja elektronske razmene podataka u oblasti socijalnog osiguranja između nadležnih institucija dve države.

  Sastancima su sa srpske strane prisustvovali predstavnici Zavoda za socijalno osiguranje, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, a sa austrijske strane predstavnici Krovnog saveza nosilaca socijalnog osiguranja (DVSV), Zavoda za penzijsko osiguranje (PVA), Kase zdravstvenog osiguranja (ÖGK), Zavoda za socijalno osiguranje samostalnih delatnosti (SVS), Zavoda za osiguranje javnih službenika, železničara i rudara (BVAEB) i Zavoda za opšte osiguranje u slučaju nezgode (AUVA).

  U okviru sastanka Upravljačke grupe parafiran je tekst Dogovora o naknadi troškova za davanja u naturi, koji utvrđuje postupak i način postupanja prilikom obračuna troškova zdravstvene zaštite, a koji će se primenjivati nakon uspostavljanja iskazivanja troškova zdravstvene zaštite u stvarnim iznosima, sa obe strane. Dogovoren je okvirni plan rada i realizacije odgovarajućih poslovnih procesa u 2024. i 2025. godini.

  Takođe su održani i sastanci radnih grupa, i to - Radne grupe za pravo, Radne grupe za informacione tehnologije, Radne grupe za zdravstveno osiguranje, osiguranje za slučaj povrede na radu i primenjivo zakonodavstvo i Radne grupe za obračun troškova zdravstvene zaštite, na kojima je razmatrana sadržina elektronskih dokumenata i novi poslovni procesi koji treba da obezbede efikasniju primenu Sporazuma o socijalnoj sigurnosti.
 • 27. maj 2024. godine

  ČEŠKA UPRAVA ZA SOCIJALNU SIGURNOST - USKLAĐIVANjE PENZIJA

  Češka uprava za socijalnu sigurnost je dostavila obaveštenje u vezi sa usklađivanjem penzija prema kome je, počev od 1. januara 2024. godine, osnovni iznos penzije uvećan za 360 CZK, tako da sada iznosi 4.400 CZK.

  Kod penzija sa međunarodnim elementom, koje se isplaćuju u srazmernom iznosu, osnovni iznos penzije je uvećan prema odnosu ostvarenog staža u Češkoj Republici prema ukupnom stažu osiguranja ostvarenom u Češkoj i inostranstvu.

  Više informacija o usklađivanju penzija dostupno je na sajtu Češke uprave za socijalnu sigurnost: https://www.cssz.cz/web/cz/-/v-lednu-se-duchody-zvysi-o-360-kc-diky-pravidelne-valorizaci-nove-nekteri-klienti-obdrzi-valorizacni-oznameni-pouze-elektronicky
 • 17. maj 2024. godine

  FEDERALNI ZAVOD ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE - USKLAĐIVANjE PENZIJA

  Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje je dostavio obaveštenje u vezi sa usklađivanjem penzija, prema kome se, počev od 1. januara 2024. godine, penzije u Federaciji BiH redovno usklađuju u visini od 6,55%.

  Usklađivanje je realizovano u isplati penzija za april 2024. godine, zajedno sa razlikom za prva tri meseca 2024. godine, s tim da se usklađivanje ne primenjuje na penzije sa pravom ostvarenim u 2024. godini.
 • 16. maj 2024. godine

  HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANjE - Obaveštenje o usklađivanju penzija

  Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje je dostavio obaveštenje u vezi sa usklađivanjem penzija, prema kome se, počev od 1. januara 2024. godine, penzije u Republici Hrvatskoj redovno usklađuju u visini od 4,19%.

  Nova aktuelna vrednost penzije za jedan lični bod, radi određivanja penzije i usklađivanja penzija i ostalih prava iz penzijskog osiguranja od 1. januara 2024. godine iznosi 12,26 EUR. Tako usklađene penzije isplaćene su u martu 2024. godine, zajedno sa razlikom za januar i februar 2024. godine.

  Istovremeno, prema navedenom obaveštenju, najniža penzija za svaku godinu penzijskog staža od 1. januara 2024. godine iznosi 12,64 EUR.
 • 7. maj 2024. godine

  MEĐUNARODNI SAVETODAVNI DAN, SRBIJA-MAĐARSKA

  Međunarodni savetodavni dan između Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i mađarskog nosioca penzijskog osiguranja (Magyar Államkincstár), održaće se 16. maja 2024. godine, u Segedinu. Tom prilikom, stručnjaci institucija penzijskog osiguranja obe države, u neposrednom kontaktu i razgovoru, pružiće odgovarajuću stručnu pomoć i savete zainteresovanim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog osiguranja, po osnovu rada i osiguranja ostvarenog u Republici Srbiji i Mađarskoj.

  Stručna pomoć je besplatna i praksa je da se organizuje svake godine, u Srbiji i Mađarskoj, u različitim gradovima i ima za cilj da se zainteresovana lica informišu o uslovima za ostvarivanje prava iz penzijskog osiguranja, visini i isplati davanja, stažu koji su ostvarili, stanju postupka po zahtevima koji su podneli i o drugim pitanjima iz ove oblasti.

  Zainteresovana lica svoj dolazak na dan savetovanja u Segedinu, mogu prijaviti u skladu sa uputstvima koja su navedena u plakatu koji se nalazi u prilogu.

  Plakat, Segedin
 • 26. april 2024. godine

  ZPIZ - Obaveštenje o usklađivanju penzija i isplati godišnjeg dodatka za korisnike slovenačke penzije

  Zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje Slovenije je dostavio obaveštenje u vezi sa usklađivanjem penzija, prema kome se, počev od 1. januara 2024. godine, penzije u Republici Sloveniji redovno usklađuju u visini od 8,8%.

  Istovremeno, prema navedenom obaveštenju, u novembru i decembru 2023. godine, korisnicima slovenačke penzije, bio je isplaćen i poseban dodatak u visini od 1,8% penzije, a u decembru 2023. godine, i zimski dodatak, koji je iznosio 40% isplaćenog godišnjeg dodatka. Lica, kojima je bilo priznato pravo na penziju sa ranijim datumom, ali penzija nije počela da im se uplaćuje do decembra 2023. godine, dobiće isplaćen zimski dodatak u aprilu 2024. godine.

  Slovenački nosilac penzijskog osiguranja će i u 2024. godini vršiti isplatu godišnjeg dodatka svojim korisnicima penzije sa prebivalištem u Republici Srbiji (i drugim državama). U tu svrhu, Zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje Slovenije, će korisnicima koji su na dan 1. januara 2024. godine, imali prebivalište u Republici Srbiji, poslati obrazac sa podatkom o visini inostrane penzije u januaru 2024. godine, sa uputstvom na koji način da ga popune i vrate slovenačkom nosiocu. Podatak o visini inostrane penzije, korisnik može dostaviti i putem interneta, na određenoj internet adresi ili korišćenjem posebnog koda koji se nalazi u obaveštenju slovenačkog nosioca, sa uputstvima i sigurnosnim PIN kodom.

  Detaljnije informacije o godišnjem dodatku mogu se pronaći na sajtu slovenačkog nosioca osiguranja: https://www.zpiz.si/cms/content2019/letni-dodatek
 • 24. april 2024. godine

  SASTANAK IZMEĐU ORGANA ZA VEZU I NOSILACA ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA REPUBLIKE SRBIJE I CRNE GORE

  U Beogradu je, 22. i 23. aprila 2024. godine, održan sastanak između organa za vezu i nosilaca zdravstvenog osiguranja Republike Srbije i Crne Gore, na kome su razmatrana pitanja u vezi sa sprovođenjem Sporazuma o socijalnom osiguranju i postignuti načelni dogovori o načinu izmirivanja troškova zdravstvene zaštite koji su nastali u prethodnom periodu. Posebno je razmatrano pitanje razmene obračunske dokumentacije u elektronskom formatu i određene su kontakt osobe dve strane koje će u narednom periodu dati predlog aktivnosti na uspostavljanju elektronske razmene.

  Na sastanku je uspostavljen direktan kontakt između fondova zdravstvenog osiguranja i započeta je saradnja u cilju razmene informacija o inovacijama u informacionom sistemu i načinu ugovaranja zdravstvene zaštite u skladu sa nacionalnim zakonodavstvima, kao i načinu finansiranja zdravstvenih ustanova. Dogovoreno je da se dalja saradnja o temama o kojima je diskutovano na sastanku, a koje se ne odnose na sprovođenje međunarodnog Sporazuma o socijalnom osiguranju, nastavi neposrednim kontaktom institucija obaveznog zdravstvenog osiguranja.
 • 22. april 2024. godine

  REGIONALNI FORUM SOCIJALNE SIGURNOSTI ZA EVROPU

  U Portu (Portugalija), u periodu od 16. do 18. aprila 2024. godine, u organizaciji Međunarodnog udruženja socijalne sigurnosti (ISSA) i uz podršku Generalnog Direktorata za socijalnu sigurnost, Instituta za socijalno osiguranje i Informatičkog instituta Portugalije, održan je Regionalni forum socijalne sigurnosti za Evropu. Forumu su prisustvovali predstavnici međunarodnih organizacija (MOR-Međunarodna organizacija rada, EK – Evropska komisija), kao i 480 predstavnika institucija socijalnog osiguranja iz 46 zemalja članica udruženja.

  Na forumu je tokom tri dana održano 10 plenarinih sednica i 12 paralelnih predavanja-sesija na kojima je učestvovalo 106 predavača, panelista i moderatora. Razmatrane su brojne teme iz oblasti socijalne sigurnosti, od koji su najznačanije inovacije i promene u sistemima, digitalizacija i veštačka inteligencija, bezbedno i zdravo radno okruženje, mobilnost radne snage, podrška porodici i deci, jednakost polova, održivo finansiranje sistema socijalne sigurnosti i projekcije budućeg razvoja, kao i brojne druge teme. Forumu su prisustovali i uzeli aktivno učešće i predstavnici Zavoda za socijalno osiguranje.

  U okviru posebnog dela foruma, prvog dana je održana ceremonija uručenja nagrada za ISSA dobru praksu za 2024. godinu (ISSA Good Practice Award). Za dodelu nagrade konkurisalo je 119 organizacija i institucija socijalnog osiguranja iz Evrope, od kojih je žiri ISSA dodelio 48 nagrada za različita dostignuća i unapređenja nacionalnih sistema socijalne sigurnosti. Zavodu za socijalno osiguranje dodeljeno je Priznanje za zasluge za transparentnost u primeni međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju. Priznanje je uručio Predsednik ISSA dr Mohammed Azman, a u ime Zavoda priznanje je primio v.d. direktora Zoran Panović.

  Drugog dana foruma, u okviru paralelnih predavanja, Aleksandra Hranjec, pomoćnik direktora Zavoda, imala je izlaganje i prezentaciju u okviru teme “Poboljšanje pokrivenosti i usklađenosti za međunarodnu mobilnu populaciju”.

  Forum je pružio jedinstvenu platformu članicama da razgovaraju o ključnim izazovima socijalne sigurnosti, inovativnim rešenjima i definisanju strategije za oblikovanje budućnosti socijalne sigurnosti u Evropi.
 • 15. april 2024. godine

  PREGOVORI ZA ZAKLjUČIVANjE SPORAZUMA O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI SA PORTUGALIJOM

  U Lisabonu su, u periodu od 9. do 11. aprila 2024. godine, održani pregovori nadležnih ministarstava, organa za vezu i nosilaca osiguranja Republike Srbije i Republike Portugalije za zaključivanje Sporazuma između Republike Srbije i Republike Portugalije o socijalnoj sigurnosti. Delegaciju Republike Srbije predvodio je Zoran Milošević, vršilac dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a delegaciju Republike Portugalije Antonio Santos Luiz, direktor Generalnog direktorata za socijalnu sigurnost. To je bio treći sastanak dve delegacije na kome je u potpunosti usaglašen tekst Sporazuma između Republike Srbije i Republike Portugalije o socijalnoj sigurnosti. Izvršeno je i parafiranje teksta Sporazuma, koji sadrži odredbe o penzijskom i invalidskom osiguranju, zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti, odredbe o osiguranju za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, odredbe o osiguranju za slučaj nezaposlenosti, kao i odredbe o ostvarivanju prava iz oblasti porodičnih davanja (prava na dečiji dodatak).

  Dogovoreno je da se u prvoj polovini 2025. godine održi još jedna runda pregovora, na kojoj će se razmatrati i usaglasiti odredbe Administrativnog dogovora za sprovođenje Sporazuma između Republike Srbije i Republike Portugalije o socijalnoj sigurnosti.
 • 12. april 2024. godine

  MEĐUNARODNI SAVETODAVNI DANI, SRBIJA-AUSTRIJA

  Međunarodni savetodavni dani između Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Zavoda za penzijsko osiguranje Austrije, održaće se 23. aprila 2024. godine, u Požarevcu i 24. aprila 2024. godine, u Beogradu. Tom prilikom, stručnjaci institucija penzijskog osiguranja obe države, u neposrednom kontaktu i razgovoru, pružiće odgovarajuću stručnu pomoć i savete zainteresovanim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, po osnovu rada i osiguranja ostvarenog u Republici Srbiji i Republici Austriji.

  Stručna pomoć je besplatna i praksa je da se organizuje svake godine, u Srbiji u aprilu, a u Austriji u oktobru mesecu, u različitim gradovima i ima za cilj da se zainteresovana lica informišu o uslovima za ostvarivanje prava iz penzijskog osiguranja, visini i isplati davanja, stažu koji su ostvarili, stanju postupka po zahtevu koji su podneli i o drugim pitanjima iz ove oblasti.

  Zainteresovana lica svoj dolazak na dane savetovanja u Požarevcu, odnosno Beogradu, mogu prijaviti u skladu sa uputstvima koja su navedena u plakatima koji se nalaze u prilogu.

  Plakat, Beograd
  Plakat, Požarevac
 • 19. mart 2024. godine

  PREGOVORI ZA ZAKLjUČIVANjE SPORAZUMA O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI SA ALBANIJOM

  U Tirani su, u periodu od 12. do 14. marta 2024. godine, održani pregovori nadležnih ministarstava, organa za vezu i nosilaca osiguranja Republike Srbije i Republike Albanije za zaključivanje Sporazuma između Republike Srbije i Republike Albanije o socijalnoj sigurnosti. Delegaciju Republike Srbije predvodio je Zoran Milošević, vršilac dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a delegaciju Republike Albanije Olta Manjani, zamenik ministra ekonomije, kulture i inovacija. To je bio drugi sastanak dve delegacije na kome je u potpunosti usaglašen tekst Sporazuma između Republike Srbije i Republike Albanije o socijalnoj sigurnosti. Izvršeno je i parafiranje teksta Sporazuma, koji sadrži odredbe o penzijskom i invalidskom osiguranju, zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti, kao i odredbe o osiguranju za slučaj povrede na radu i profesinalne bolesti.

  Dogovoreno je da se u drugoj polovini 2024. godine održi još jedna runda pregovora, na kojoj će se razmatrati i usaglasiti odredbe Administrativnog sporazuma za sprovođenje Sporazuma između Republike Srbije i Republike Albanije o socijalnoj sigurnosti.
 • 26. februar 2024. godine

  STUPANjE NA SNAGU DELA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBAVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANjU U REPUBLICI HRVATSKOJ

  1. januara 2024. godine, stupio je na snagu deo Zakona o izmenama i dopunama Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 33/23), kojim se uvode značajne novine za lica koja ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu na teritoriji Republike Hrvatske.

  Izmene i dopune Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju u Republici Hrvatskoj, predviđaju povećanje minimalnog i maksimalnog iznosa učešća u troškovima zdravstvene zaštite za pojedine zdravstvene usluge, koji pada na teret osiguranika (osim ukoliko ne pripadaju kategoriji osiguranika koji su osigurani dopunskim zdravstvenim osiguranjem).

  Za sve dodatne informacije o novom načinu obračunavanja iznosa učešća u troškovima zdravstvene zaštite, kao i o tome na koje zdravstvene usluge se odnosi, molimo vas da posetite rubriku Novosti na internet prezentaciji Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje:

  https://hzzo.hr/novosti/dzo/novi-iznosi-sudjelovanja-u-troskovima-zdravstvene-zastite
 • 23. februar 2024. godine

  FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE REPUBLIKE SRPSKE - USKLAĐIVANjE PENZIJA

  Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske je dostavio obaveštenje u vezi sa usklađivanjem penzija, prema kome se, na osnovu Odluke o utvrđivanju procenta za usklađivanje penzija, počev od 1. januara 2024. godine, penzije koje isplaćuju usklađuju u visini od 9,2%.
 • 26. januar 2024. godine

  STUPANjE NA SNAGU SPORAZUMA IZMEĐU IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I AUSTRALIJE O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI

  1. februara 2024. godine, stupiće na snagu Sporazum između Republike Srbije i Australije o socijalnoj sigurnosti, potpisan u Beogradu, 20. januara 2023. godine i objavljen u ''Službenom glasniku RS - Međunarodni ugovori'', broj 3/23.

  Sporazumom je obuhvaćena oblast penzijskog i invalidskog osiguranja i omogućeno je licima koja su radila u Republici Srbiji i Australiji da ostvare pravo na penziju sabiranjem staža osiguranja navršenog u obe države. Sporazumom je garantovana isplata davanja korisnicima na teritoriji strane ugovornice u kojoj žive.

  Istovremeno sa Sporazumom, na snagu će stupiti i Administrativni dogovor za primenu Sporazuma između Republike Srbije i Australije o socijalnoj sigurnosti.

 

POGLEDAJTE STARIJE VESTI

 
Naslovna strana O nama Aktivnosti Prava iz osiguranja Dokumenti Javne nabavke Obrasci
Publikacije Arhiva Galerija Usluge Korisni linkovi Kontakt Pratite nas
Creative Commons licenca Internet prezentacija ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE je licencirana pod uslovima licence Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija; Veb projekat ITE