VestiMapa sajtaKontaktiPretraga     Izaberite jezik
 Zavod za socijalno osiguranje
  Naslovna strana Vesti
A A A    Štampaj


Vesti

 • 28. decembar 2021. godine

  KROVNI SAVEZ AUSTRIJSKIH NOSILACA SOCIJALNOG OSIGURANjA - USKLAĐIVANjE PENZIJA

  Krovni savez austrijskih nosilaca socijalnog osiguranja, je dostavio obaveštenje u vezi sa usklađivanjem ukupnih penzijskih davanja ostvarenih do 31. decembra 2021. godine. Prema navedenom obaveštenju, od 1. januara 2022. godine, ukupna penzijska davanja čiji iznos ne prelazi 1.000,00 EUR, usklađuju se po stopi od 3,0%, ukupna penzijska davanja čiji je iznos između 1.000,01 i 1.300,00 usklađuju se po opadajućoj stopi od 3,0% do 1,8%, a ukupna penzijska davanja čiji iznos prelazi 1.300,01 EUR usklađuju se po stopi od 1,8%.
 • 17. decembar 2021. godine

  ELEKTRONSKA RAZMENA PODATAKA REPUBLIKA SRBIJA/REPUBLIKA AUSTRIJA – SASTANAK RADNE GRUPE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

  U Beogradu/Beču je putem video-konferencije, 14. decembra 2021. godine, održan sastanak RG za informacione tehnologije, formirane u okviru Projekta uspostavljanja elektronske razmene podataka u primeni Sporazuma između Republike Srbije i Republike Austrije o socijalnoj sigurnosti.

  Sastanku su prisustvovali predstavnici Zavoda za socijalno osiguranje, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje kao i predstavnici Krovnog saveza austrijskih nosilaca socijalnog osiguranja.

  Na sastanku su dogovorene buduće aktivnosti u cilju stvaranja tehničkih uslova za uvođenje elektronske razmene podataka, kao i pilot projekat - elektronska razmena obrasca koji se odnosi na primenjivo zakonodavstvo, čija se realizacija očekuje u toku 2022. godine.
 • 30. novembar 2021. godine

  RAZGOVORI SA ORGANIMA ZA VEZU BOSNE I HERCEGOVINE

  U Banja Luci su, 23. i 24. novembra 2021. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Bosne i Hercegovine u vezi sa sprovođenjem Sporazuma između Savezne Republike Jugoslavije i Bosne i Hercegovine o socijalnom osiguranju, u oblasti zdravstvenog osiguranja. Delegacija Republike Srbije je bila sastavljena od predstavnika Zavoda za socijalno osiguranje, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, a delegacija Bosne i Hercegovine od predstavnika Fonda za zdravstveno osiguranje Republike Srpske, Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje Federacije Bosne i Hercegovine i Fonda zdravstvenog osiguranja Brčko Distrikta.

  Međusobno su razmenjene informacije o izmenama u zakonodavstvu, kao i liste kontakt osoba, razmatrane su određene sporne situacije u kojima je uočeno da dolazi do kašnjenja u postupcima ostvarivanja prava i dogovoreno je dalje postupanje u cilju efikasnije primene Sprazuma, a takođe je izmenjen je i parafiran obrazac SRB/BiH 109a, odnosno BiH/SRB 109a (Zahtev za izdavanje potvrde o pravu na davanja u naturi za lica sa prebivalištem u drugoj državi ugovornici).

  Obe strane su istakle spremnost da se pristupi promeni načina obračuna troškova zdravstvene zaštite, odnosno da se troškovi zdravstvene zaštite ubuduće za sve kategorije osiguranika iskazuju u stvarnim iznosima, a ne putem paušalnih iznosa, kako je to sada slučaj. S tim u vezi dogovorena je dalja saradnja u cilju zaključivanja novog Dogovora o naknadi troškova zdravstvene zaštite.
 • 24. novembar 2021. godine

  PREGOVORI O SPORAZUMU O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI SA REPUBLIKOM TUNIS

  U Beogradu/Tunisu je, u periodu od 17. do 19. novembra i 23. novembra 2021. godine, putem video konferencije, održana V runda pregovora nadležnih organa Republike Srbije i Republike Tunis, za zaključivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o socijalnoj sigurnosti.

  Na sastanku su dve delegacije usaglasile tekst Administrativnog sporazuma za primenu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o socijalnoj sigurnosti. Potpisivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o socijalnoj sigurnosti i Administrativnog sporazuma za njegovo sprovođenje očekuje se u decembru 2021. godine. Sporazumom između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o socijalnoj sigurnosti obuhvaćene su oblasti zdravstvenog osiguranja, zdravstvene zaštite i materinstva, penzijskog i invalidskog osiguranja, osiguranja za slučaj povreda na radu i profesionalne bolesti i osiguranja za slučaj nezaposlenosti.

  Po stupanju na snagu Sporazuma i Administrativnog sporazuma biće omogućeno licima koja su radila u Republici Srbiji i Republici Tunis da ostvare pravo na penziju sabiranjem staža osiguranja navršenog u obe države, a takođe biće omogućeno korišćenje zdravstvene zaštite prilikom privremenog boravka u drugoj državi ugovornici.
 • 22. novembar 2021. godine

  VIDEO KONFERENCIJA SA ORGANOM ZA VEZU SAVEZNE REPUBLIKE NEMAČKE

  U Beogradu/Bonu su, 15. i 16. novembra 2021. godine, putem video konferencije održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Savezne Republike Nemačke u vezi sa sprovođenjem Sporazuma između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Savezne Republike Nemačke o socijalnom obezbeđenju, u oblasti zdravstvenog osiguranja.

  Međusobno su razmenjene informacije o izmenama u zakonodavstvu, a razmatrana su i sledeća pitanja: mogućnosti dostavljanja dokumentacije bez pečata i potpisa, promena načina obračuna troškova za pruženu zdravstvenu zaštitu nemačkim osiguranicima sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije i dogovoreno je da se formira Radna grupa koja će razmotriti mogućnost ubrzanog prelaska na elektronsku razmenu podataka u postupcima obračuna troškova između nosilaca zdravstvenog osiguranja dve države.
 • 9. novembar 2021. godine

  VIDEO KONFERENCIJA SA ORGANOM ZA VEZU KVEBEKA

  U Beogradu/Kvebeku su 8. novembra 2021. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Kvebeka, putem video - konferencije, na kojima je razmatrana sadržina dvojezičnih obrazaca za oblast primenljivog zakonodavstva i oblast penzijskog i invalidskog osiguranja, u cilju konačnog utvrđivanja njihove sadržine i stvaranja uslova za primenu Ugovora o socijalnoj sigurnosti između Vlade Republike Srbije i Vlade Kvebeka i Administrativnog dogovora za njegovo sprovođenje, po njihovom stupanju na snagu.
 • 3. novembar 2021. godine

  VIDEO KONFERENCIJA SA ORGANOM ZA VEZU KVEBEKA

  U Beogradu/Kvebeku su 2. novembra 2021. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Kvebeka, putem video - konferencije, na kojima je razmatrana sadržina dvojezičnih obrazaca iz oblasti povreda na radu i profesionalnih bolesti, u cilju konačnog utvrđivanja njihove sadržine i stvaranja uslova za primenu Ugovora o socijalnoj sigurnosti između Vlade Republike Srbije i Vlade Kvebeka i Administrativnog dogovora za njegovo sprovođenje, po njihovom stupanju na snagu.
 • 20. oktobar 2021. godine

  RAZGOVORI SA ORGANOM ZA VEZU REPUBLIKE FRANCUSKE - Centar za evropske i međunarodne odnose socijalne sigurnosti (CLEISS)

  U Beogradu/Parizu su dana 20. oktobra 2021. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Francuske, putem video - konferencije, na kojima je razmatrana sadržina dvojezičnih obrazaca iz oblasti zdravstvenog osiguranja, penzijskog osiguranja, povreda na radu i profesionalnih bolesti, u cilju konačnog utvrđivanja njihove sadržine i stvaranja uslova za primenu novog Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o socijalnoj sigurnosti i Administrativnog sporazuma za primenu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o socijalnoj sigurnosti, čije se stupanje na snagu očekuje u narednom periodu.
 • 18. oktobar 2021. godine

  PREGOVORI O SPORAZUMU O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI SA REPUBLIKOM TUNIS

  U Beogradu/Tunisu je, u periodu od 12. do 14. oktobra 2021. godine, putem video konferencije, održana IV runda pregovora nadležnih organa Republike Srbije i Republike Tunis, za zaključivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o socijalnoj sigunosti.

  Na sastanku su dve delegacije razmatrale tekst odredbi Administrativnog sporazuma i usaglasile članove koji se odnose na oblast zdravstvenog osiguranja, zdravstvene zaštite i materinstva. Dogovoreno je da se na narednom sastanku, koji će se putem video konferencije održati 30. novembra i 1. i 2. decembra 2021. godine, nastavi rad na usaglašavanju preostalih odredbi Administrativnog sporazuma.
 • 7. oktobar 2021. godine

  VIDEO KONFERENCIJA SA ORGANOM ZA VEZU KVEBEKA

  U Beogradu/Kvebeku su 6. oktobra 2021. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Kvebeka, putem video - konferencije, na kojima je razmatrana sadržina dvojezičnih obrazaca iz oblasti zdravstvenog osiguranja u cilju konačnog utvrđivanja njihove sadržine i stvaranja uslova za primenu Ugovora o socijalnoj sigurnosti između Vlade Republike Srbije i Vlade Kvebeka i Administrativnog dogovora za njegovo sprovođenje, po njihovom stupanju na snagu.
 • 30. septembar 2021. godine

  RAZGOVORI SA ORGANOM ZA VEZU REPUBLIKE FRANCUSKE - Centar za evropske i međunarodne odnose socijalne sigurnosti (CLEISS)

  U Beogradu/Parizu su 27. i 28. septembra 2021. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Francuske, putem video - konferencije, na kojima je razmatrana sadržina dvojezičnih obrazaca iz oblasti zdravstvenog osiguranja u cilju konačnog utvrđivanja njihove sadržine i stvaranja uslova za primenu novog Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o socijalnoj sigurnosti i Administrativnog sporazuma za primenu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o socijalnoj sigurnosti, čije se stupanje na snagu očekuje u narednom periodu.
 • 28. septembar 2021. godine

  MEĐUNARODNI SAVETODAVNI DANI, SRBIJA-AUSTRIJA

  Međunarodni savetodavni dani između Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Zavoda za penzijsko osiguranje Austrije, održaće se 5. oktobra 2021. godine, u Insbruku i 7. oktobra 2021. godine, u Beču. Tom prilikom, stručnjaci institucija penzijskog osiguranja obe države, u neposrednom kontaktu i razgovoru, pružiće odgovarajuću stručnu pomoć i savete zainteresovanim licima u vezi sa ostvarivanjem prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, po osnovu rada i osiguranja ostvarenog u Republici Srbiji i Republici Austriji.

  Stručna pomoć je besplatna i do izbijanja pandemije izazvane virusom Covid 19, organizovana je svake godine, u Srbiji u aprilu, a u Austriji u oktobru mesecu, u različitim gradovima i ima za cilj da se zainteresovana lica informišu o uslovima za ostvarivanje prava iz penzijskog osiguranja, visini i isplati davanja, stažu koji su ostvarili, stanju postupka po zahtevu koji su podneli i o drugim pitanjima iz ove oblasti.

  Zainteresovana lica svoj dolazak na dane savetovanja u Insbruku, odnosno Beču, mogu prijaviti u skladu sa uputstvima koja su navedena u plakatima koji se nalaze u prilogu.

  Plakat, Insbruk
  Plakat, Beč
 • 27. septembar 2021. godine

  PENZIJSKI SEMINAR U BUDIMPEŠTI 2021.

  U Budimpešti je 23. septembra 2021. godine, u organizaciji Državnog trezora Mađarske (Hungarian Magyar Államkincstár), organizovan seminar u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, na temu „Fizički i ljudski kapital u društvu koje stari“.

  Predavači su bili stručnjaci nekoliko univerziteta u Evropi, kao i predstavnici institucija socijalnog osiguranja zemalja EU. Seminar se odvijao u 3 sesije, i u okviru prve sesije izlagači su bili predstavnici država članica Višegradske grupe (V4) – Mađarska, Republika Poljska, Slovačka Republika i Češka Republika, a tema ove sesije je bila digitalizacija penzijskih institucija. U nastavku seminara razmatrana je održivost penzijskog sistema u društvu koje stari, uzimajući u obzir različite faktore koji utiču na stabilnost penzijskog sistema, kao što su npr. starost stanovništva, migracije, ekonomski status, obrazovanje, inflacija i drugo. Takođe, ponuđene su određene mere i rešenja koje penzijski fondovi i druge državne institucije moraju preduzeti u cilju održivosti adekvatnih penzijskih sistema. Seminaru je prisustvovalo oko 50 učesnika, među kojima i predstavnici Zavoda za socijalno osiguranje, a v.d. direktora Zavoda, Zoran Panović, je bio moderator 3. sesije seminara.
 • 23. septembar 2021. godine

  FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE REPUBLIKE SRPSKE - USKLAĐIVANjE PENZIJA

  Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, je dostavio obaveštenje u vezi sa usklađivanjem penzija, prema kome se, na osnovu Odluke o vanrednom usklađivanju opšteg boda i penzija za penzije ostvarene do 31. avgusta 2021. godine, penzije usklađuju od 1. septembra 2021. godine i povećavaju za 2%.
 • 10. septembar 2021. godine

  Informacija o trinaestoj penziji korisnicima penzija iz Slovačke Republike

  Prema informaciji koju nam je dostavio Zavod za socijalno osiguranje Slovačke Republike (Sociálna poisťovňa), slovački nosilac će svim svojim korisnicima, kao i prošle godine, i ove godine izvršiti isplatu 13-te penzije. Pravo na isplatu 13-te penzije mogu da ostvare lica koja imaju pravo na isplatu slovačke penzije za mesec novembar 2021. godine. Ovo se odnosi i na penzionere koji žive van teritorije Slovačke Republike. Da bi se ostvarilo pravo na isplatu 13-te penzije i da bi se utvrdio njen iznos, neophodno je da korisnici slovačke penzije obaveste Zavod za socijalno osiguranje Slovačke (Sociálna poisťovňa), o poslednjem iznosu penzije koju su primili iz inostranstva, uključujući i penziju iz Srbije. E - obrazac za ovu svrhu dostupan je na veb stranici Zavoda za socijalno osiguranje: Oznamovanie vyplácania dôchodkov z cudziny (Notification of pension payments from abroad). Detaljnije informacije o trinaestoj penziji objavljene su na veb stranici slovačkog Zavoda za socijalno osiguranje (www.socpoist.sk).
 • 9. jul 2021. godine

  ELEKTRONSKA RAZMENA PODATAKA REPUBLIKA SRBIJA/REPUBLIKA AUSTRIJA – SASTANAK UPRAVLjAČKE RADNE GRUPE

  U Beogradu/Beču je 7. jula 2021. godine, održan sastanak Upravljačke grupe u okviru Projekta uspostavljanja elektronske razmene podataka u primeni Sporazuma između Republike Srbije i Republike Austrije o socijalnoj sigurnosti.

  Sastanku su prisustvovali predstavnici Zavoda za socijalno osiguranje, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i predstavnici Krovnog saveza austrijskih nosilaca socijalnog osiguranja.

  Na sastanku održanom putem video-konferencije obe strane su podnele izveštaje o dosadašnjem radu radnih grupa u okviru Projekta uspostavljanja elektronske razmene podataka u primeni Sporazuma između Republike Srbije i Republike Austrije o socijalnoj sigurnosti i dogovorene su aktivnosti koje će biti sprovedene u narednom periodu.
 • 24. jun 2021. godine

  POTPISIVANjE UGOVORA O MEDICINSKOJ REHABILITACIJI AUSTRIJSKIH OSIGURANIKA I KORISNIKA PENZIJA U REPUBLICI SRBIJI

  Dana 22. juna 2021. godine u Beogradu je potpisan Ugovor između Specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Koviljača i Zavoda za penzijsko osiguranje Austrije, kojim se reguliše pružanje medicinske rehabilitacije austrijskim osiguranicima, odnosno korisnicima prava na penziju u RH centru Banja Koviljača. Ugovor pruža mogućnost lečenja austrijskiih osiguranika, odnosno korisnika penzija za oblast muskuloskeletnog sistema, sa početnim kapacitetom od 30 postelja i zaključen je na period od tri godine, uz mogućnost njegovog produženja.

  Potpisivanje ugovora je rezultat veoma uspešne saradnje institucija Republike Srbije i Republike Austrije u oblasti socijalnog osiguranja i predstavlja prvi ugovor koji je jedan rehabilitacioni centar u Srbiji zaključio sa inostranim državnim penzijskim fondom.

  Ugovor su ispred austrijske strane potpisali Peter Schleinbach, predsednik, Andreas Herz, predsednik i Winfried Pinggera, generalni direktor, a u ime specijalne bolnice Banja Koviljača v.d. direktor primarijus dr Aleksandar Jokić.

  Potpisivanju ugovora prisustvovali su ministar zdravlja, dr Zlatibor Lončar, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, prof. dr Darija Kisić Tepavčević, ambasador Republike Austrije u Republici Srbiji, Nikolaus Lutterotti, ambasador Republike Srbije u Republici Austriji, Nebojša Rodić, Zoran Panović, v.d. direktora Zavoda za socijalno osiguranje, Dragana Kalinović, direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, predstavnici Ministarstva zdravlja, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstva sopoljnih poslova.

  Nakon potpisivanja ugovora, austrijska delegacija je posetila Specijalnu bolnicu za rehabilitaciju Banja Koviljača.
 • 22. jun 2021. godine

  POTPISIVANJE UGOVORA O MEDICINSKOJ REHABILITACIJI AUSTRIJSKIH OSIGURANIKA I KORISNIKA PENZIJA U REPUBLICI SRBIJI

  U Beogradu će se 22. juna 2021. godine, potpisati Ugovor između Specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Koviljača i Zavoda za penzijsko osiguranje Austrije, kojim se reguliše pružanje medicinske rehabilitacije austrijskim osiguranicima, odnosno korisnicima prava na penziju u RH centru Banja Koviljača. Ugovor pruža mogućnost lečenja austrijskiih osiguranika, odnosno korisnika penzija u Specijanoj bolnici za rehabilitaciju Banja Koviljača za oblast muskuloskeletnog sistema na maternjem jeziku.

  Ovaj projekat rezultat je uspešne saradnje institucija Republike Srbije i Republike Austrije u oblasti socijalnog osiguranja i doprineće širenju interesovanja za oblast medicinske rehabilitacije u Republici Srbiji.
 • 21. jun 2021. godine

  RAZGOVORI SA ORGANOM ZA VEZU REPUBLIKE FRANCUSKE - Centar za evropske i međunarodne odnose socijalne sigurnosti (CLEISS)

  U Beogradu / Parizu su, od 15. do 17. juna 2021. godine, održani razgovori između organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Francuske, putem video - konferencije, na kojima je razmatrana sadržina dvojezičnih obrazaca iz oblasti zdravstvenog osiguranja, penzijskog i invalidskog osiguranja i porodičnih davanja, u cilju njihovog konačnog utvrđivanja i stvaranja uslova za primenu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o socijalnoj sigurnosti i Administrativnog sporazuma za primenu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o socijalnoj sigurnosti, čije se stupanju na snagu očekuje u narednom periodu.
 • 17. jun 2021. godine

  PREGOVORI ZA ZAKLjUČIVANjE SPORAZUMA O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI SA REPUBLIKOM AZERBEJDžAN

  U Beogradu je, u periodu od 14. do 16. juna 2021. godine, održana je druga runda pregovora nadležnih organa Republike Srbije i Republike Azerbejdžan za zaključivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o socijalnoj sigurnosti. Delegacije su na pregovorima u potpunosti usaglasile sadržinu odredbi Sporazuma, koji obuhvata oblast penzijskog i invalidskog osiguranja.

  Dogovoreno je da se na narednom sastanku dveju strana razmatraju odredbe Adminsitrativnog sporazuma za primenu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o socijalnoj sigurnosti. Termin održavanja sastanka biće naknadno utvrđen.
 • 26. maj 2021. godine

  ELEKTRONSKA RAZMENA PODATAKA REPUBLIKA SRBIJA/REPUBLIKA AUSTRIJA - SASTANAK RADNE GRUPE – “PRAVO”

  U Beogradu/Beču je, 25. maja 2021. godine, održan sastanak RG “Pravo”, formirane u okviru Projekta uspostavljanja elektronske razmene podataka u primeni Sporazuma između Republike Srbije i Republike Austrije o socijalnoj sigurnosti.

  Sastanku su prisustvovali predstavnici Zavoda za socijalno osiguranje, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, kao i predstavnici Krovnog saveza austrijskih nosilaca socijalnog osiguranja.

  Na sastanku, koji je održan putem video-konferencije preduzete su prve aktivnosti u cilju stvaranja pravnog osnova za uvođenje elektronske razmene podataka i dogovorene su odgovarajuće aktivnosti koje je neophodno sprovesti u narednom periodu.
 • 19. mart 2021. godine

  PREGOVORI ZA ZAKLjUČIVANjE SPORAZUMA O SOCIJALNOJ SIGURNOSTI SA REPUBLIKOM TUNIS

  U Beogradu/Tunisu je, u periodu od 16. do 18. marta 2021. godine, putem video konferencije, održana III runda pregovora nadležnih organa Republike Srbije i Republike Tunis za zaključivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o socijalnoj sigunosti. Na sastanku su dve delegacije u potpunosti usaglasile sadržinu odredbi Sporazuma, koji obuhvata oblasti zdravstvenog osiguranja, zdravstvene zaštite i materinstva, penzijskog i invalidskog osiguranja, osiguranja za slučaj povreda na radu i profesionalne bolesti i osiguranja za slučaj nezaposlenosti.

  Dogovoreno je da se na narednom sastanku izvrši usaglašavanje odredbi Adminsitrativnog sporazuma za primenu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis o socijalnoj sigunosti, kao i da će se naredni sastanak održati u zavisnosti od epidemiološke situacije u dogovorenom terminu.
 • 16. mart 2021. godine

  OBAVEŠTENjE ZA KORISNIKE PENZIJA IZ FRANCUSKE

  Obaveštavamo sve korisnike koji primaju penziju iz Republike Francuske, a koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije, da je prema obaveštenju koje smo dobili od francuskog isplatioca penzija u poslednjih nekoliko meseci došlo do kašnjenja u isplati njihovih penzijskih primanja. Razlog tome je promena nadležnosti i načina rada francuskih institucija prilikom obrada dostavljenih potvrda o životu.

  Zavod za socijalno osiguranje je s tim u vezi zatražio od francuskog organa za vezu da se u najkraćem roku uspostavi redovna isplata penzija za sve korisnike koji imaju prebivalište u Republici Srbiji.

  U vezi s navedenim, ubuduće je potrebno da korisnici obrazac Potvrde o životu šalju na sledeću adresu:

  Centre de Traitement
  Retraite à l’étranger
  CS 13 999 Esvres
  37321 Tours Cedex 9
  République de France

  Ovom prilikom podsećamo sve korisnike penzija iz Republike Francuske da su u obavezi da jednom godišnje dostave overeni obrazac Potvrde o životu, kako ne bi došlo do obustave, odnosno kašnjenja u isplati penzija. Obrazac Potvrde o životu može se overiti kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (u filijalama, službama filijala i ispostavama), diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Francuske u Srbiji i kod javnog beležnika, na osnovu ličnog prisustva korisnika davanja i uvida u ličnu ispravu.
 • 25. februar 2021. godine

  DVSV - INFORMACIJA O POTVRDI O ŽIVOTU KORISNICIMA PENZIJA IZ REPUBLIKE AUSTRIJE

  Krovni savez austrijskog socijalnog osiguranja nas je informisao da je, austrijska strana svojim korisnicima penzija sa prebivalištem u inostranstvu poslala obrazac potvrde o životu sa zahtevom da popunjen, potpisan i overen obrazac vrate do maja 2021. godine. Tom prilikom korisnici su dobili i obaveštenje o izvršenom usklađivanju penzija počev od 1. januara 2021. godine. Ukoliko lice ne postupi po navedenom uputstvu o dostavi potvrde o životu, isplata penzije biće privremeno obustavljena od juna 2021. godine.
 • 24. februar 2021. godine

  MEDICINSKA REHABILITACIJA AUSTRIJSKIH OSIGURANIKA I PENZIONERA U SRBIJI

  Dana 23. februara 2021. godine u Beogradu/Beču, održan je sastanak između Zavoda za socijalno osiguranje, Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Koviljača“ i Zavoda za penzijsko osiguranje Austrije (Pensionsversicherunganstalt), na kom se razmatrao predlog Ugovora o saradnji između Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Banja Koviljača“ i Zavoda za penzijsko osiguranje Austrije, kojim se reguliše pitanje pružanja medicinske rehabilitacije austrijskim osiguranicima, odnosno penzionerima u Srbiji. Na sastanku, koji je održan putem videokonferencije, usaglašeni su svi članovi Ugovora i dogovoreno je da se, u što kraćem roku, pristupi njegovom potpisivanju.
 • 23. februar 2021. godine

  STUPANjE NA SNAGU DOGOVORA O NAKNADI TROŠKOVA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE TURSKE

  Dana 8. decembra 2020 u Ankari, i 30. decembra 2020. godine u Beogradu, potpisan je novi Dogovor između organa za vezu Republike Srbije i Republike Turske o naknadi troškova zdravstvene zaštite, koji je stupio na snagu 1. januara 2021. godine.

  Novim Dogovorom utvrđen je način izmirivanja troškova zdravstvene zaštite između nadležnih nosilaca zdravstvenog osiguranja dve zemlje. Njegovim stupanjem na snagu prestao je da važi raniji dogovor potpisan 13. aprila 2011. godine u Ankari.
 • 11. februar 2021. godine

  FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE REPUBLIKE SRPSKE - USKLAĐIVANjE PENZIJA

  Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, je dostavio obaveštenje u vezi sa usklađivanjem penzija, prema kome se, na osnovu Odluke o utvrđivanju procenta za usklađivanje penzija i Odluke o vanrednom usklađivanju opšteg boda i penzija, počev od 1. januara 2021. godine, penzije koje isplaćuju usklađuju po stopi od ukupno 3%.
 • 4. februar 2021. godine

  OBAVEŠTENjE O ODLAGANjU ODRŽAVANjA MEĐUNARODNIH DANA RAZGOVORA U 2021. GODINI

  Zbog aktuelne pendemije izazvane virusom Covid 19, dani razgovora planirani da se održe u 2021. godini, između nadležnih nosilaca Republike Srbije i Republike Austrije, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Republike Hrvatske, Republike Severne Makedonije, Savezne Republike Nemačke, Crne Gore, odloženi su do daljnjeg. Redovno održavanje dana razgovora uspostaviće se kada epidemiološka situacija to bude dozvoljavala, odnosno kad se steknu uslovi za njihovo bezbedno održavanje.

  Molimo zainteresovana lica da redovno prate obaveštenja na našem sajtu kako bi se blagovremeno informisala o novostima u vezi sa održavanjem dana savetovanja.
 • 29. januar 2021. godine

  STUPANjE NA SNAGU SPORAZUMA O SOCIJANOJ SIGURNOSTI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE NARODNE REPUBLIKE KINE

  1. februara 2021. godine stupiće na pravnu snagu Sporazum o socijalnoj sigurnosti između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine, potpisan u Beogradu 8. juna 2018. godine i objavljen u ''Službenom glasniku RS – Međunarodni ugovori'', broj 12/18 i Administrativni dogovor za primenu Sporzuma o socijalnoj sigurnosti između Republike Srbije i Narodne Republike Kine.

  Sporazum i Administrativni dogovor regulišu nesmetan transfer davanja na teritoriju druge države ugovornice, upućivanje zaposlenog na rad na teritoriju druge države ugovornice, pružanje administrativne pomoći između nadležnih organa dve države i drugo.
 • 29. januar 2021. godine

  VIDEO-KONFERENCIJA SA KROVNIM SAVEZOM AUSTRIJSKOG SOCIJALNOG OSIGURANjA (DVSV)

  U Beogradu/Beču je, 27. januara 2021. godine, održan sastanak Upravljačke grupe formirane u oviru Projekta uspostavljanja elektronske razmene podataka u primeni Sporazuma između Republike Srbije i Republike Austrije o socijalnoj sigurnosti.

  Na sastanku, koji je održan putem video-konferencije razmatran je budući rad radnih grupa (RG „Pravo“, RG „Informacione tehnologije“, RG „Zdravstveno osiguranje - osiguranje za slučaj nesreće na poslu - primenljivo zakonodavstvo“, RG „Obračun troškova“ i RG „Penzijsko i invalidsko osiguranje“) formiranih od predstavnika srpskih i austrijskih institucija u oblasti socijalnog osiguranja i utvrđeni su principi rada, zadaci, način komunikacije, podnošenje izveštaja i ostalo. Diskutovalo se o setovima podataka koji će se razmenjivati i o izgledu obrazaca putem kojih će se vršiti razmena. Na kraju razgovora su dogovoreni dalji koraci i redosled aktivnosti koje je potrebno preduzeti u okviru radnih grupa, kao i vremenski okvir za te buduće aktivnosti.
 • 25. januar 2021. godine

  ZPIZ - godišnji dodatak za korisnike slovenačke penzije

  Prema obaveštenju Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Slovenije, slovenački nosilac će i ove godine vršiti isplatu godišnjeg dodatka svojim korisnicima penzije sa prebivalištem u Republici Srbiji (i drugim državama). U tu svrhu, Zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje Slovenije, će korisnicima koji su na dan 1. januara 2021. godine imali prebivalište u Republici Srbiji, do kraja marta 2021. godine poslati obrazac ''Izjava o visini inostrane penzije'' sa uputstvom na koji način popunjen obrazac mogu vratiti slovenačkom nosiocu.
  Detaljnije informacije o godišnjem dodatku mogu se pronaći na sajtu slovenačkog nosioca penzijskog osiguranja, https://www.zpiz.si/cms/content2019/letni-dodatek
 • 21. januar 2021. godine

  VIDEO-KONFERENCIJA SA PENZIJSKIM FONDOM RUSKE FEDERACIJE

  Povodom primene Sporazuma između Republike Srbije i Ruske Federacije o socijalnoj sigurnosti, 19. januara 2021. godine u Beogradu/Moskvi održani su razgovori organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Ruske Federacije putem video-konferencije.

  Delegaciju Republike Srbije predvodio je gospodin Zoran Panović, vd direktor Zavoda za socijalno osiguranje, a delegaciju Ruske Federacije gospodin Sergej Čirkov Aleksandrovič, zamenik predsednika odbora Penzijskog fonda Ruske Federacije. Razgovori su bili usmereni na razjašnjenje pitanja i postizanje dogovora u vezi sa postupkom i načinom ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primenom Sporazuma i isplatom tih prava korisnicima. Uz puno razumevanje dve delegacije su postigle odgovarajuće dogovore o načinu postupanja, koji treba osiguranicima da omoguće jednostavnije i efikasnije ostvarivanje prava.

  Razgovori su protekli u radnoj i prijateljskoj atmosferi i dogovor je da se u toku 2021. godine ponovo održe razgovori u cilju daljeg unapređenja saradnje u ovoj oblasti i ocene realizacije postignutih dogovora.
 • 15. januar 2021. godine

  Dana 13. januara 2021. godine u Beogradu/Ljubljani putem video-konferencije, održani su razgovori organa za vezu Republike Srbije i organa za vezu Republike Slovenije u oblasti zdravstvenog osiguranja, u vezi sa primenom novog Dogovora o naknadi troškova zdravstvenih usluga i sadržaju dvojezičnih obrazaca, koji je stupio na snagu 1. januara 2021. godine. Delegacija Republike Srbije bila je sastavljena od predstavnika Zavoda za socijalno osiguranje, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, a predvodio je vd direktor Zavoda za socijalno osiguranje gospodin Zoran Panović, dok je delegaciju Republike Slovenije predvodio direktor Sektora za sprovođenje osiguranja i međunarodno zdravstveno osiguranje u Zavodu za zdravstveno osiguranje Slovenije, gospodin Klemen Ganziti.

  Na održanom sastanku dve strane su postigle odgovarajuće dogovore u vezi sa načinom postupanja u različitim pravnim situacijama pri ostvarivanju prava iz zdravstvenog osiguranja primenom Sporazuma između Republike Srbije i Republike Slovenije o socijalnom osiguranju, kao i u vezi sa načinom, postupkom i rokovima obračuna troškova zdravstvene zaštite.

  Na razgovorima je razmotreno i postupanje nadležnih nosilaca u dva pojedinačna slučaja ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja. Istovremeno dve delegacije su se međusobno informisale o promenama u svojim pravnim sistemima u ovoj oblasti, utvrdile potrebu za izmenom jednog dvojezičnog obrasca i zajednički ocenile da se Sporazum uspešno primenjuje.
 • 6. januar 2021. godine

  RAZGOVORI SA ORGANOM ZA VEZU REPUBLIKE SLOVENIJE

  Dana 13. januara 2021. godine održaće se razgovori organa za vezu Republike Srbije i Republike Slovenije, na kojima će dve delegacije razmatrati praktična pitanja primene novog Dogovora o naknadi troškova zdravstvenih usluga i sadržaju dvojezičnih obrazaca, koja je započela 1. januara 2021. godine.

 

POGLEDAJTE STARIJE VESTI

 
Naslovna strana O nama Aktivnosti Prava iz osiguranja Dokumenti Javne nabavke Obrasci
Publikacije Arhiva Galerija Usluge Korisni linkovi Kontakt
Creative Commons licenca Internet prezentacija ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE je licencirana pod uslovima licence Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija; Veb projekat ITE