VestiMapa sajtaKontaktiPretraga     Izaberite jezik
 Zavod za socijalno osiguranje
  Naslovna strana Prava iz socijalnog osiguranja  Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja  Starosna penzija
A A A     Štampaj


STAROSNA PENZIJA

USLOVI ZA STICANjE PRAVA

Da bi osiguranik stekao pravo na starosnu penziju potrebno je da, ispuni Zakonom propisane uslove u pogledu godina života i staža osiguranja.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (koji je stupio na snagu 1. januara 2015. godine) promenjeni su uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju.

Pravo na starosnu penziju osiguranik stiče kad navrši:

65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja;
45 godina staža osiguranja, bez obzira na godine života.

Ova odredba (65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja) će se u potpunosti primenjivati tek od 2032. godine, jer je Zakonom propisan prelazni period u kome će se ti, izmenjeni, uslovi za osiguranika ženu, u pogledu navršenja potrebnih godina života uvoditi postupno.

PRELAZNI PERIOD

Zakonom je predviđen prelazni period u kome osiguranik žena, koja navrši najmanje 15 godina staža osiguranja, stiče pravo na starosnu penziju kad navrši:

u 2015. godini, 60 godina i šest meseci života;
u 2016. godini, 61 godinu života;
u 2017. godini, 61 godinu i šest meseci života;
u 2018. godini, 62 godine života;
u 2019. godini, 62 godine i šest meseci života;
u 2020. godini, 63 godine života;
u 2021. godini, 63 godine i dva meseca života;
u 2022. godini, 63 godine i četiri meseca života;
u 2023. godini, 63 godine i šest meseci života;
u 2024. godini, 63 godine i osam meseci života;
u 2025. godini, 63 godine i deset meseci života;
u 2026. godini, 64 godine života;
u 2027. godini, 64 godine i dva meseca života;
u 2028. godini, 64 godine i četiri meseca života;
u 2029. godini, 64 godine i šest meseci života;
u 2030. godini, 64 godine i osam meseci života;
u 2031. godini, 64 godine i deset meseci života.
https://www.pio.rs/sr/starosna-penzija

SNIŽAVANjE STAROSNE GRANICE

Institut snižavanja starosne granice podrazumeva da će se osiguraniku, pod uslovom da ispuni Zakonom propisane uslove, prilikom utvrđivanja prava na starosnu penziju, sniziti propisani uslov u pogledu navršenja potrebnih godina života u odnosu na opštu starosnu granicu za sticanje prava na starosnu penziju.
 Starosna granica se snižava osiguraniku, koji je na radnim mestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem (beneficirani staž), navršio najmanje 2/3 od ukupno navršenog staža osiguranja, zavisno od stepena uvećanja staža za po jednu godinu, i to:
 1) za svakih pet godina provedenih na radnom mestu, odnosno poslu na kome se efektivno provedenih 12 meseci računa u staž osiguranja kao 14 meseci;
 2) za svake četiri godine provedene na radnom mestu, odnosno poslu na kome se efektivno provedenih 12 meseci računa u staž osiguranja kao 15 meseci;
 3) za svake tri godine provedene na radnom mestu, odnosno poslu na kome se efektivno provedenih 12 meseci računa u staž osiguranja kao 16 meseci;
 4) za svaku jednu godinu i šest meseci provedenih na radnom mestu, odnosno poslu na kome se efektivno provedenih 12 meseci računa u staž osiguranja kao 18 meseci.
 Starosna granica se može sniziti najviše do 55 godina života, a osiguranicima koji rade na poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem tako da se 12 meseci računa kao 18 meseci, starosna granica se može sniziti najviše do 50 godine života.
 Radna mesta, odnosno poslovi na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem su utvrđeni Pravilnikom o radnim mestima odnosno poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem http://www.zso.gov.rs/domaci-propisi-pio.htm

OSTVARIVANjE I KORIŠĆENjE PRAVA

Pravo na starosnu penziju ostvaruje se podnošenjem zahteva kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, posle prestanka osiguranja, osim za osiguranike koji obavljaju delatnost u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad privatnih preduzetnika koji pravo na starosnu penziju mogu ostvariti ispunjenjem uslova za sticanje prava na starosnu penziju.
 Starosna penzija se isplaćuje od dana ispunjenja uslova, ako je zahtev podnet u roku od šest meseci od dana ispunjenja uslova propisanih za sticanje prava, odnosno od dana prestanka osiguranja, a ako je zahtev podnet po isteku tog roka, od dana podnošenja zahteva i za šest meseci unazad.
 Korisnik starosne penzije se može zaposliti, odnosno otpočeti da obavlja samostalnu, odnosno poljoprivrednu delatnost. Po prestanku tog zaposlenja, odnosno obavljanja te delatnosti, osiguranik ima pravo na ponovno određivanje visine penzije, pod uslovom da je (po tom osnovu) bio osiguran najmanje godinu dana. Za vreme zaposlenja plaća se doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje i za zdravstveno osiguranje.
 Zahteve, odnosno obrasce u vezi sa ostvarivanjem prava na starosnu penziju, kao i informacije o dokumentaciji koju je potrebno priložiti uz zahtev, možete pronaći na sledećem linku: https://www.pio.rs/sr/node/2570

 
Naslovna strana O nama Aktivnosti Prava iz osiguranja Dokumenti Javne nabavke Obrasci
Publikacije Arhiva Galerija Usluge Korisni linkovi Kontakt Pratite nas
Creative Commons licenca Internet prezentacija ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE je licencirana pod uslovima licence Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija; Veb projekat ITE