VestiMapa sajtaKontaktiPretraga     Izaberite jezik
 Zavod za socijalno osiguranje
  Naslovna strana O nama   Rukovodstvo
A A A     Štampaj


Rukovodstvo

OPIS FUNKCIJA STAREŠINA

Direktor

Rukovodi, organizuje, objedinjuje i usmerava rad Zavoda, raspoređuje poslove rukovodiocima unutrašnjih jedinica, učestvuje u radu radnih tela Vlade i Narodne skupštine; sarađuje sa organima državne uprave, službama Vlade i Narodne skupštine, koordinira aktivnosti u procesu evropskih integracija u oblasti socijalnog osiguranja i sarađuje sa inostranim i međunarodnim organizacijama i asocijacijama u oblasti socijalnog osiguranja i pravosudnim organima i obavlja i druge poslove iz delokruga Zavoda.

Pomoćnik direktora

Rukovodi Sektorom, planira, usmerava i nadzire rad državnih službenika u Sektoru, ostvaruje saradnju iz delokruga Sektora sa drugim organima u zemlji i inostranstvu, kao i međunarodnim organizacijama i asocijacijama u oblasti socijalnog osiguranja; koordinira aktivnosti u procesu evropskih integracija u oblasti socijalnog osiguranja; vrši najsloženije poslove iz delokruga Sektora; obavlja i druge poslove koje odredi direktor Zavoda.

Rukovodioci grupa

Organizuju, objedinjuju i usmeravaju rad užih unutrašnjih jedinica i državnih službenika u njima, raspoređuju poslove i daju stručna uputstva za rad i obavljaju najsloženije poslove iz delokruga užih unutrašnjih jedinica.

 

Zoran Panović

Zoran Panović, vd direktor Zavoda za socijalno osiguranje, rođen je u Tuzli (BiH), 13. oktobra 1967. godine. Osnovnu i srednju školu završio je u Tuzli. Diplomirao je na Pravnom fakultetu (krivičnopravni smer) u Beogradu, 1992. godine. Pravosudni ispit položio je 1998. godine.

Od februara 1993. godine do februara 1997. godine radio je u Ministarstvu unutrašnjih poslova, kao inspektor za suzbijanje krvnih delikata.

Od februara 1997. godine do decembra 2001. godine, u Saveznom ministarstvu za rad, zdravstvo i socijalnu politiku, kao samostalni savetnik za normativno-pravne poslove u oblasti zdravstva i viši savetnik za boračko-invalidsku zaštitu, obavljao je najsloženije normativno-pravne poslove iz tih oblasti.


Od decembra 2001. godine do februara 2006. godine, u okviru Sektora za boračko-invalidsku zaštitu u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, kao načelnik Odeljenja za normativno-pravne, finansijsko-materijalne i studijsko-analitičke poslove obavljao je najsloženije normativne poslove iz oblasti prava boraca, vojnih invalida i članova njihovih porodica.

U periodu od februara 2006. godine do oktobra 2007. godine, u Ministarstvu rada i socijalne politike, kao načelnik Odeljenja za normativne i studijsko-analitičke poslove u Sektoru za penzijsko i invalidsko osiguranje, bavio se pitanjima kreiranja nacionalnog sistema penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i pripremanju i izradi nacrta zakona i podazakonskih akata i nacrta međunarodnih ugovora u oblasti socijalnog osiguranja.

Od oktobra 2007. godine je na funkciji direktora Zavoda za socijalno osiguranje.

Učestvovao je na više međunarodnih konferencija i seminara posvećenih pitanjima starih, penzionera, invalida i ostvarivanju prava iz oblasti socijalnog osiguranja. Učesnik je većeg broja projekata vezanih za probleme osoba sa invaliditetom.

U dva mandata, kao sekretar i član Komisije za nestala lica Vlade SR Jugoslavije, odnosno Vlade Srbije, aktivno učestvuje u rešavanju pitanja nestalih lica i problema članova njihovih porodica.

Objavio je više stručnih tekstova iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja u stručnim časopisima i autor je, odnosno koautor više radova iz oblasti boračko-invalidske zaštite.

Poseduje znanje engleskog jezika i obučen je za rad na personalnom računaru.

Oženjen je, otac troje dece.

 

Aleksandra Hranjec

Aleksandra Hranjec, pomoćnik direktora, rođena je u Beogradu 1972. godine. Osnovnu školu završila u Sopotu, a srednju školu pravne i birotehničke struke u Beogradu. Diplomirala na Pravnom fakultetu u Beogradu 1999. godine.

Od 1999. godine do 2000. godine radila u opštinskoj upravi Sopot.

Od 2000. godine do 2008. godine, samostalni stručni saradnik za primenu međunarodnih sporazuma u Filijali za grad Beograd u Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje - bavila se pitanjima ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu i rešavanja po zahtevima u upravnom postupku, kao i kontrolom ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja – nadzornik osiguranja u Direkciji RZZO.


Od juna 2008. godine do septembra 2016. godine rukovodila Grupom za primenu međunarodnih ugovora u oblasti zdravstvenog osiguranja. Tokom 2010. godine u organizaciji Saveta evrope uspešno je zavšila Školu socijalne sigurnosti.

Od septembra 2016. godine obavljala je dužnost rukovodioca Grupe za primenu međunarodnih ugovora u oblasti zdravstvenog osiguranja, penzijskog osiguranja i osiguranja za slučaj nezaposlenosti u Zavodu za socijalno osiguranje.

Od jula 2021. godine je na funkciji pomoćnika direktora Zavoda za socijalno osiguranje.

Poseduje znanje engleskog i poznavanje francuskog jezika i obučena je za rad na personalnom računaru.

Udata je, majka dvoje dece.

 

Sanja Đokić

Sanja Đokić, rukovodilac Grupe za primenu međunarodnih ugovora u oblasti zdravstvenog osiguranja, penzijskog osiguranja i osiguranja za slučaj nezaposlenosti, rođena je u Kelnu, SR Nemačka, 1978. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završila u Beogradu. Diplomirala na Pravnom fakultetu univerzieta Union u Beogradu 2013. godine.

Od 2013. godine do 2014. godine advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji u Beogradu.

Od 2014. godine do 2016. godine obavlja poslove na radnom mestu za primenu međunarodnih ugovora u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja u Grupi za primenu međunarodnih ugovora u oblasti zdravstvenog osiguranja, penzijskog osiguranja i osiguranja za slučaj nezaposlenosti u Zavodu za socijalno osiguranje.


Od 2016. godine do jula 2021. godine savetnik u Grupi za primenu međunarodnih ugovora u oblasti zdravstvenog osiguranja, penzijskog osiguranja i osiguranja za slučaj nezaposlenosti u Zavodu za socijalno osiguranje.

Od jula 2021. godine rukovodilac Grupe za primenu međunarodnih ugovora u oblasti zdravstvenog osiguranja, penzijskog osiguranja i osiguranja za slučaj nezaposlenosti u Zavodu za socijalno osiguranje.

Poseduje znanje engleskog jezika i obučena je za rad na personalnom računaru.

Udata je.

 

Gordana Dmitrović Anđelić

Gordana Dmitrović Anđelić, rukovodilac Grupe za opšte pravne, kadrovske i finansijsko-materijalne poslove, rođena u Beogradu, 1960. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završila u Beogradu. Diplomirala na Pravnom fakultetu u Beogradu 1984. godine. Završila specijalističke studije Evropskog prava (organizovane u saradnji sa Evropskim univerzitetskim centrom u Nansiju) na Pravnom fakultetu u Beogradu, 1999. godine. Državni ispit položila 2004. godine, kao i šestomesečnu obuku državnih službenika "Opšta pitanja EU, odnos Srbije i Crne Gore i Evropske unije".

Od 1988. do 1994. godine radila kao referent u Sektoru za opšte poslove u Preduzeću ''Tranšred –Transport'' u Vrčinu.


Od 1994. do 2001. godine radila kao rukovodilac Grupe za opšte i normativne poslove u Saveznom zavodu za zaštitu zdravlјa.

Od 2001. do 2004. godine u okviru Sektora za boračko-invalidsku zaštitu Ministarstva za socijalna pitanjana, načelnik Odelenja za upravne poslove.

Od 2005. do 2011. godine samostalni savetnik u Sektoru za boračko-invalidsku zaštitu Ministarstva rada i socijalne politike.

Od oktobra 2011. godine rukovodilac Grupe za opšte pravne, kadrovske i finansijsko-materijalne poslove u Zavodu za socijalno osiguranje.

Služi se engleskim jezikom i obučena za rad na personalnom računaru.

Udata je i majka dvoje dece.

 

 
Naslovna strana O nama Aktivnosti Prava iz osiguranja Dokumenti Javne nabavke Obrasci
Publikacije Arhiva Galerija Usluge Korisni linkovi Kontakt Pratite nas
Creative Commons licenca Internet prezentacija ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE je licencirana pod uslovima licence Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija; Veb projekat ITE