VestiMapa sajtaKontaktiPretraga     Izaberite jezik
 Zavod za socijalno osiguranje
  Naslovna strana Prava iz socijalnog osiguranja Prava iz osiguranja za slučaj nezaposlenosti Novčana naknada
A A A    Štampaj


NOVČANA NAKNADA

Uslovi za priznavanje

Ovo pravo ima lice koje je bilo osigurano najmanje 12 meseci neprekidno ili s prekidima u poslednjih 18 meseci. Neprekidnim osiguranjem smatra se i prekid obaveznog osiguranja kraći od 30 dana.

Nezaposleni ima pravo na novčanu naknadu u slučaju prestanka radnog odnosa ili prestanka obaveznog osiguranja, po osnovu:

 1. prestanka radnog odnosa zbog otkaza od strane poslodavca, ako usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena prestane potreba za obavljanjem određenog posla ili dođe do smanjenja obima posla, osim lica koja su se, u skladu sa odlukom Vlade o utvrđivanju programa rešavanja viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju, svojevoljno opredelila za novčanu naknadu ili posebnu novčanu naknadu - u većem iznosu od visine otpremnine utvrđene Zakonom o radu, ili ako zaposleni ne ostvaruje rezultate rada, odnosno nema potrebna znanja i sposobnosti za obavljanje poslova na kojima radi;
 2. prestanka radnog odnosa na određeno vreme, obavljanja privremenih i povremenih poslova, probnog rada;
 3. prestanka funkcije izabranih, imenovanih i postavljenih lica, ukoliko nije ostvareno pravo na mirovanje radnog odnosa ili naknadu plate;
 4. prenosa osnivačkih prava vlasnika, odnosno člana privrednog društva;
 5. otvaranja stečaja, pokretanja likvidacionog postupka i u drugim slučajevima prestanka rada poslodavca;
 6. premeštaja bračnog druga i
 7. prestanka radnog odnosa u inostranstvu.

Ostvarivanje

Nezaposlenom pripada novčana naknada od prvog dana od dana prestanka obaveznog osiguranja, ako podnese zahtev NSZ (filijala ili ispostava kod koje se vodi u evidenciji), u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa ili prestanka osiguranja. Nezaposlenom koji podnese zahtev po isteku roka od 30 dana, novčana naknada pripada od dana podnošenja zahteva. Pravo na novčanu naknadu nema nezaposleni koji podnese zahtev po isteku vremena za koje bi mu pravo na novčanu naknadu pripadalo. U rok se ne računa vreme za koje je nezaposleni po propisima o zdravstvenom osiguranju bio privremeno sprečen za rad.

Osnovica za utvrđivanje visine

Osnovica za utvrđivanje visine novčane naknade jeste prosečna zarada, odnosno plata ili naknada zarade nezaposlenog u skladu sa zakonom u poslednjih šest meseci koji prethode mesecu u kojem je prestao radni odnos, odnosno osiguranje. Novčana naknada utvrđuje se u visini od 50% osnovice utvrđene zakonom. Novčana naknada ne može biti viša od 160% niti niža od 80% minimalne zarade utvrđene u skladu sa propisima o radu za mesec u kojem se vrši isplata novčane naknade.

Dužina isplate

Novčana naknada isplaćuje se nezaposlenom:

- tri meseca, ako ima staž osiguranja od jedne do pet godina;
- šest meseci, ako ima staž osiguranja od pet do 15 godina;
- devet meseci, ako ima staž osiguranja od 15 do 25 godina i
- dvanaest meseci, ako ima staž osiguranja duži od 25 godina.

Izuzetno, novčana naknada pripada nezaposlenom u trajanju od 24 meseca, ukoliko do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju (u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju) nedostaje do dve godine.

Godinom staža osiguranja smatra se navršenih 12 meseci za koje je lice bilo obavezno osigurano.

Korisnik novčane naknade dužan je da se lično javlja NSZ svakih 30 dana.

Nastavak isplate i jednokratna isplata

Isplata novčane naknade se nastavlja za vreme:

 1. trajanja dodatnog obrazovanja i obuke, u skladu sa individualnim planom zapošljavanja;
 2. privremene sprečenosti za rad utvrđene prema propisima o zdravstvenom osiguranju, ali ne duže od 30 dana od dana nastanka privremene sprečenosti;
 3. porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada zbog posebne nege deteta.

Novčana naknada se može, na zahtev nezaposlenog, isplatiti u jednokratnom iznosu radi samozapošljavanja.

Obustava isplate

Isplata novčane naknade obustavlja se za vreme za koje miruju prava po osnovu nezaposlenosti, i to:

 1. trajanja ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova;
 2. odsluženja ili dosluženja vojnog roka;
 3. izdržavanja kazne zatvora, izrečene mere bezbednosti, vaspitne ili zaštitne mere, u trajanju do šest meseci i
 4. boravka u inostranstvu u slučaju kada je nezaposleni ili njegov bračni drug upućen na rad u inostranstvo u okviru međunarodno-tehničke ili prosvetno-kulturne saradnje u diplomatska, konzularna i druga predstavništva.

Po prestanku napred navedenih razloga, nezaposleni ostvaruje pravo na isplatu novčane naknade za preostalo vreme za koje je priznato pravo na novčanu naknadu, ako se prijavi i podnese zahtev za ostvarivanje prava u roku od 30 dana.

Prestanak prava

Korisniku novčane naknade prestaje pravo na novčanu naknadu, ako:

 1. se briše sa evidencije;
 2. prestane da se vodi evidencija o nezaposlenom;
 3. ne obavesti NSZ u roku od pet dana o promeni koja je uslov ili osnov za sticanje, ostvarivanje ili prestanak prava na novčanu naknadu;
 4. se od strane nadležnog organa utvrdi da radi kod poslodavca bez ugovora o radu ili ugovora o privremenim i povremenim poslovima;
 5. podnese zahtev za prestanak prava.

Nezaposleni kome je prestalo pravo na novčanu naknadu može da ostvari ovo pravo ako ponovo ispuni uslove za sticanje prava na novčanu naknadu, s tim što mu se u staž osiguranja ne uračunava staž za koji je već ostvario novčanu naknadu.

Nezaposlenom kome je prestalo pravo na novčanu naknadu zbog zasnivanja radnog odnosa ili započinjanja osiguranja po drugom osnovu, pre isteka perioda za koji mu je priznato pravo na tu naknadu, nastavlja se pravo na novčanu naknadu za preostalo vreme u utvrđenom iznosu, ako ponovo postane nezaposlen i ako je to za njega povoljnije.

 
Naslovna strana O nama Aktivnosti Prava iz osiguranja Dokumenti Javne nabavke Obrasci
Publikacije Arhiva Galerija Usluge Korisni linkovi Kontakt Pratite nas
Creative Commons licenca Internet prezentacija ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE je licencirana pod uslovima licence Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija; Veb projekat ITE