VestiMapa sajtaKontaktiPretraga     Izaberite jezik
 Zavod za socijalno osiguranje
  Naslovna strana Obrasci   Zdravstvеno osiguranje
A A A     Štampaj


ZDRAVSTVENO OSIGURANJE


Austrija

• SRB/A 1Potvrda o pravnim propisima koji se primenjuju
• SRB/A 2Potvrda o sabiranju perioda osiguranja
• SRB/A 3Potvrda o pravu na zdravstvene usluge za vreme privremenog boravka u Austriji
• SRB/A 3-APotvrda o dozvoli lečenja u Austriji
• SRB/A 4Potvrda o pravu na zdravstvene usluge za lica sa prebivalištem u Austriji
• SRB/A 4APotvrda o pravu na zdravstvene usluge za lica koja su iz Srbije upućena na rad u Austriju
• SRB/A 5Obaveštenje o mirovanju ili prestanku prava na zdravstvene usluge za lica sa prebivalištem u Austriji
• SRB/A 6Odobrenje zdravstvenih usluga iz osiguranja za slučaj povrede na radu
• SRB/A 7Obaveštenje o radnoj nesposobnosti ili bolničkom lečenju
• SRB/A 8Odobrenje korišćenja proteza, pomagala i drugih zdravstvenih usluga veće vrednosti
• SRB/A 9Visina naknade za zdravstvene usluge
• SRB/A 10Specifikacija stvarnih troškova
• SRB/A 11Paušalni obračun za godinu ...................
• SRB/A 17Zahtev za dostavljanje obrazaca

Belgija

• SRB/BE 101Potvrda o pravnim propisima koji se primenjuju
• SRB/BE 104Potvrda o sabiranju perioda osiguranja
• SRB/BE 106 Potvrda o pravu na davanja u naturi iz zdravstvenog osiguranja za lica koja imaju prebivalište u drugoj državi ugovornici
• SRB/BE 107Zahtev za izdavanje potvrde o pravu na davanja u naturi
• SRB/BE 108Obaveštenje o mirovanju ili prestanku prava na davanja u naturi iz zdravstvenog osiguranja
• SRB/BE 109Potvrda za evidentiranje članova porodice zaposlenog lica ili lica koje obavlјa samostalnu delatnost koji imaju prebivalište u drugoj državi ugovornici
• SRB/BE 111Potvrda o pravu na davanja u naturi tokom boravka u drugoj državi ugovornici
• SRB/BE 113Bolničko lečenje - obaveštenje o prijemu i otpustu
• SRB/BE 114Pružanje davanja u naturi veće vrednosti
• SRB/BE 121Potvrda o evidentiranju korisnika penzije ili rente ili članova porodice koji imaju prebivalište u drugoj državi ugovornici
• SRB/BE 123Potvrda o pravu na davanja u naturi za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti
• SRB/BE 124Obaveštenje o prestanku prava na davanja u naturi za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti
• SRB/BE 125Pojedinačni obračun stvarnih troškova
• SRB/BE 126Upit o troškovima za davanja u naturi
• SRB/BE 128Potvrda o pravu na davanja u naturi za lica upućena na rad u drugu državu ugovornicu

Bosna i Hercegovina

• SRB/BIH 101 Potvrda o pravnim propisima koji se primenjuju
• SRB/BIH 104 Potvrda o sabiranju perioda zdravstvenog osiguranja
• SRB/BIH 108 Izveštaj o mirovanju ili prestanku prava na davanja u naturi za lica sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini
• SRB/BIH 108A Izveštaj o prestanku prava na davanja u naturi za lica koja su iz Srbije upućena na rad u Bosnu i Hercegovinu
• SRB/BIH 109 Potvrda o pravu na davanja u naturi za lica sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini
• SRB/BIH 109A Zahtev za izdavanje potvrde o pravu na davanja u naturi za lica sa prebivalištem u Srbiji
• SRB/BIH 111 Potvrda o pravu na davanja u naturi za vreme privremenog boravka u Bosni i Hercegovini
• SRB/BIH 111A Potvrda o pravu na davanja u naturi za lica koja su iz Srbije upućena na rad u Bosnu i Hercegovinu
• SRB/BIH 111B Potvrda o pravu na davanja u naturi za lica koja su iz Srbije upućena na rad u diplomatsku misiju i konzularno predstavništvo Srbije u Bosni i Hercegovini
• SRB/BIH 111C Zahtev za izdavanje potvrde o pravu na davanja u naturi za vreme privremenog boravka u Srbiji
• SRB/BIH 113 Obaveštenje o privremenoj nesposobnosti za rad i bolničkom lečenju
• SRB/BIH 114 Odobrenje proteza, pomagala i drugih zdravstvenih usluga veće vrednosti
• SRB/BIH 125 Obračun stvarnih troškova
• SRB/BIH 126 Upit o visini troškova za davanja u naturi koji bi nastali da ih je pružio nosilac u Bosni i Hercegovini
• SRB/BIH 127 Paušalni obračun za ........... godinu

Bugarska

• SRB/BG 101Potvrda o pravnim propisima koji se primenjuju
• SRB/BG 104Potvrda o sabiranju perioda osiguranja
• SRB/BG 108 Izveštaj o mirovanju ili prestanku prava na davanja u naturi za lica sa prebivalištem u Bugarskoj
• SRB/BG 108AIzveštaj o prestanku prava na davanja u naturi za lica koja su iz Srbije upućena na rad u Bugarsku
• SRB/BG 109Potvrda o pravu na davanja u naturi za lica sa prebivalištem u Bugarskoj
• SRB/BG 110Zahtev za izdavanje potvrde o pravu na davanja u naturi
• SRB/BG 111Potvrda o pravu na davanja u naturi za vreme privremenog boravka u Bugarskoj
• SRB/BG 111APotvrda o pravu na davanja u naturi za lica koja su iz Srbije upućena na rad u Bugarsku
• SRB/BG 113Obaveštenje o privremenoj nesposobnosti za rad
• SRB/BG 114Odobrenje proteza, pomagala i drugih davanja veće vrednosti
• SRB/BG 115Obaveštenje o bolničkom lečenju
• SRB/BG 123Davanja u naturi za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti
• SRB/BG 125Obračun stvarnih troškova
• SRB/BG 126 Upit o visini troškova za davanja u naturi koji bi nastali da ih je pružio nosilac u Bugarskoj

Crna Gora

• SRB/MNE 101 Potvrda o pravnim propisima koji se primenjuju
• SRB/MNE 104 Potvrda o sabiranju perioda osiguranja
• SRB/MNE 108 Izveštaj o mirovanju ili prestanku prava na davanja u naturi za lica sa prebivalištem u Crnoj Gori
• SRB/MNE 108A Izveštaj o prestanku prava na davanja u naturi za lica koja su iz Srbije upućena na rad u Crnu Goru
• SRB/MNE 109 Potvrda o pravu na davanja u naturi za lica sa prebivalištem u Crnoj Gori
• SRB/MNE 109A Zahtev za izdavanje potvrde o pravu na davanja u naturi za lica sa prebivalištem u Srbiji
• SRB/MNE 111 Potvrda o pravu na davanja u naturi za vreme privremenog boravka u Crnoj Gori
• SRB/MNE 111A Potvrda o pravu na davanja u naturi za lica koja su iz Srbije upućena na rad u Crnu Goru
• SRB/MNE 111B Potvrda o pravu na davanje u naturi za lica iz Srbije koja se nalaze u Crnoj Gori radi školovanja i studiranja
• SRB/MNE 111C Zahtev za izdavanje potvrde o pravu na davanja u naturi
• SRB/MNE 113 Obaveštenje o privremenoj nesposobnosti za rad i bolničkom lečenju
• SRB/MNE 114 Odobravanje proteza, pomagala i drugih zdravstvenih usluga veće vrednosti
• SRB/MNE 125Obračun stvarnih troškova
• SRB/MNE 126Upit o visini troškova za davanja u naturi koji bi nastali da ih je pružio crnogorski nosilac
• SRB/MNE 127Paušalni obračun za ........... godinu

ČeŠka

• SRB/CZ 101Potvrda o pravnim propisima koji se primenjuju
• SRB/CZ 104Potvrda o sabiranju staža osiguranja
• SRB/CZ 107Obrazac za traženje/dostavljanje potvrde/podataka/obaveštenja/urgencija
• SRB/CZ 108Obaveštenje o mirovanju ili prestanku prava na davanje u naturi za vreme trajnog boravka u Češkoj Republici
• SRB/CZ 111Potvrda o pravu na davanja u naturi za vreme privremenog boravka u Češkoj Republici
• SRB/CZ 112Potvrda o odobrenju lečenja u drugoj državi ugovornici
• SRB/CZ 113Obaveštenje o bolničkom lečenju
• SRB/CZ 114Odobrenje proteza, pomagala i drugih davanja u naturi veće vrednosti
• SRB/CZ 115Obaveštenje o radnoj nesposobnosti
• SRB/CZ 121Potvrda o pravu na davanja u naturi za vreme trajnog boravka u Češkoj Republici
• SRB/CZ 123Potvrda o pravu na davanja u naturi za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti
• SRB/CZ 125Pojedinačni obračun stvarnih troškova
• SRB/CZ 126Upit o visini troškova za davanja u naturi koji bi nastali da ih je pružio nosilac u mestu boravka

Francuska

• SRB-FR 101 SE 21-01Potvrda o primeni pravnih propisa
• SRB-FR 104 SE 21-02Potvrda o sabiranju perioda osiguranja u slučaju bolesti, materinstva ili smrti
• SRB-FR 106 SE 21-04Potvrda o evidentiranju radnika i članova njegove porodice koji imaju prebivalište na teritoriji druge države
• SRB-FR 107 SE 21-03Zahtev za izdavanje obrazaca u vezi sa davanjem u naturi za slučaj bolesti, materinstva ili smrti
• SRB-FR 108 SE 21-11Obaveštenje o prestanku ili ukidanju prava na davanja u naturi iz osiguranja u slučaju bolesti i materinstva
• SRB-FR 109 SE 21-10Potvrda o evidentiranju članova porodice (pravo na zdravstvene usluge članova porodice radnika, nezaposlenog lica koje prima naknadu ili penzionera sa prebivalištem u drugoj državi)
• SRB-FR 111 SE 21-05Potvrda o pravu na hitne zdravstvene usluge tokom boravka u drugoj državi
• SRB-FR 112A SE 21-06AOdobrenje za nastavak korišćenja davanja u naturi u drugoj državi
• SRB-FR 112B SE 21-06BOdobrenje za upućivanje na lečenje u drugu državu ugovornicu
• SRB-FR 114 SE 21-07Zahtev za odobrenje proteza, ortopedskih pomagala i davanja u naturi veće vrednosti
• SRB-FR 121 SE 21-08 Potvrda o pravu na davanja u naturi za korisnike penzije ili rente jedne države i člana njegove porodice, koji imaju prebivalište u drugoj državi
• SRB-FR 123 SE 21-20 Potvrda o pravu na davanja u naturi iz osiguranja za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti
• SRB-FR 124 SE 21-21 Razmena informacija za slučaj povreda na radu i profesinalnih bolesti
• SRB-FR 125 SE 21-24 Pojedinačni pregled stvarnih troškova
• SRB-FR 128 SE 21-09 Potvrda o pravu na davanja u naturi za slučaj bolesti i materinstva upućenih radnika koji poslovno borave u drugoj državi ugovornici

Grčka

• SRB/GR 1 Potvrda o pravnim propisima koji se primenjuju

Holandija

• YN 101Potvrda o upućivanju na rad
• YN 107Zahtev za naknadno potvrđivanje prava na davanja u naturi
• YN 108Saopštenje o obustavi ili ukidanju prava na davanje u naturi i osiguranja za slučaj bolesti i materinstva
• YN 109Potvrda o osiguranju članova porodice radnika i vođenju evidencije
• YN 111Potvrda o pravu na davanja u naturi za vreme privremenog boravka na teritoriji jedne od strana ugovornica
• YN 112Potvrda o zadržavanju prava na tekuća davanja iz osiguranja za slučaj materinstva
• YN 113Bolničko lečenje - obaveštenje o prijemu i otpuštanju
• YN 114Odobrenje proteza i drugih aparata
• YN 121Potvrda o osiguranju korisnika penzije i članova njihove porodice i o vođenju evidencije
• YN 125Pojedinačan tromesečni pregled nastalih troškova
• YN 126Utvrđivanje tarife radi davanja naknade u naturi
• YN 127Spisak osiguranika i članova porodice po konvenciji sa Holandijom

Hrvatska

• SRB/HR 101Potvrda o pravnim propisima koji se primenjuju
• SRB/HR 104Potvrda o sabiranju perioda zdravstvenog osiguranja
• SRB/HR 108Izveštaj o mirovanju ili prestanku prava na davanja u naturi za lica sa prebivalištem u Republici Hrvatskoj
• SRB/HR 108AIzveštaj o prestanku prava na davanja u naturi za lica koja su iz Republike Srbije upućena na rad u Republiku Hrvatsku
• SRB/HR 109Potvrda o pravu na davanja u naturi za lica sa prebivalištem u Republici Hrvatskoj
• SRB/HR 109AZahtev za izdavanje potvrde o pravu na davanja u naturi za lica sa prebivalištem u Republici Srbiji
• SRB/HR 111Potvrda o pravu na davanja u naturi za vreme privremenog boravka u Republici Hrvatskoj
• SRB/HR 111APotvrda o pravu na davanja u naturi za lica koja su iz Republike Srbije upućena na rad u Republiku Hrvatsku
• SRB/HR 113Obaveštenje o privremenoj nesposobnosti za rad i bolničkom lečenju
• SRB/HR 114Odobrenje proteza, pomagala i drugih zdravstvenih usluga veće vrednosti
• SRB/HR 125Obračun stvarnih troškova
• SRB/HR 126Pitanje o visini troškova za davanja u naturi koji bi nastali da ih je pružio hrvatski nosilac
• SRB/HR 127Paušalni obračun za ........... godinu

Italija

• MOD 1Potvrda o upućivanju na rad
• MOD 2Molba za produženje uputa na rad
• MOD 3Opcija (ambasade, konzulati itd.)
• MOD 4Potvrda o zbiru perioda osiguranja
• MOD 5Obaveštenje o početku osiguranja radnika
• MOD 6Obaveštenje o datumu prestanka osiguranja
• MOD 7Odobrenje boravka osiguranika i članova porodice za odsustva, godišnji odmor ili period produženog osiguranja
• MOD 8Odobrenje za odlazak u Italiju radnika i članova porodice radi lečenja
• MOD 9Obaveštenje o prijemu u bolnicu
• MOD 10Prestanak i produženje lečenja u bolnici
• MOD 11Molba za novčana davanja u slučaju nesposobnosti za rad
• MOD 12Potvrda o pravu na davanja u naturi

KVEBEK

• SRB QUE 1 Potvrda o primeni pravnih propisa
• SRB QUE 1A Potvrda o pravu na davanja u naturi u slučaju privremenog boravka u Kvebeku
• SRB QUE 8 Zahtev za potvrđivanje perioda izloženosti u slučaju profesionalne bolesti
• SRB QUE 9 Izveštaj o podeljenim troškovima
• SRB QUE 10 Potvrda o pravu na davanja u naturi u slučaju profesionalne povrede
• SRB QUE 11 Odobrenje prava na davanja u naturi veće vrednosti
• SRB QUE 12 Pojedinačni obračun stvarnih troškova – povrede na radu
• SRB QUE 12A Pojedinačni obračun stvarnih troškova
• SRB QUE 13 Potvrda o sabiranju perioda osiguranja
• SRB QUE 14 Potvrda o pravu na davanja u naturi (Privremeni boravak tokom studiranja)

KINA

• SRB/CHN 1 Potvrda o pravnim propisima koji se primenjuju
• SRB/CHN 2 Produženje perioda upućivanja na rad
• SRB/CHN 3 Godišnji statistički podaci

KIPAR

• SRB/CY 101 Potvrda o pravnim propisima koji se primenjuju

Luksemburg

• SRB/LUX 001Obrazac za traženje / dostavlјanje podataka / obaveštenja / požurnica
• SRB/LUX 101Potvrda o primeni pravnih propisa
• SRB/LUX 104Potvrda o sabiranju perioda osiguranja
• SRB/LUX 106Potvrda o pravu na davanja u naturi za lice koje ima prebivalište na teritoriji jedne strane ugovornice, a radi u drugoj i za članove njegove porodice
• SRB/LUX 107Zahtev za izdavanje potvrde o pravu na davanja u naturi
• SRB/LUX 108Obaveštenje o mirovanju ili prestanku prava na davanja u naturi
• SRB/LUX 109Potvrda o pravu na davanja u naturi za člana porodice
• SRB/LUX 111Potvrda o pravu na hitno potrebna davanja u naturi u slučaju privremenog boravka
• SRB/LUX 112Potvrda o odobrenju lečenja ili nastavku lečenja na teritoriji druge strane ugovornice
• SRB/LUX 113Obaveštenje o bolničkom lečenju - prijemu / otpustu iz bolnice
• SRB/LUX 114Pravo na davanja u naturi veće vrednosti
• SRB/LUX 115Zahtev za davanja u novcu u slučaju privremene sprečenosti za rad
• SRB/LUX 117Pravo na novčana davanja u slučaju materinstva i privremene sprečenosti za rad
• SRB/LUX 118Obaveštenje o nepriznavanju ili prestanku privremene sprečenosti za rad
• SRB/LUX 121Potvrda o pravu na davanja u naturi za korisnika penzije ili rente i njihove članove porodice
• SRB/LUX 123Potvrda o pravu na davanja u naturi iz osiguranja za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti
• SRB/LUX 124Zahtev za naknadu za slučaj smrti
• SRB/LUX 125Pojedinačni obračun stvarnih troškova
• SRB/LUX 126Zahtev za dostavlјanje visine troškova u vezi sa naknadom troškova davanja u naturi
• SRB/LUX 128Potvrda o pravu na davanja u naturi u slučaju privremenog boravka

MaĐarska

• SRB/HUN 101Potvrda o pravnim propisima koji se primenjuju
• SRB/HUN 104Potvrda o sabiranju perioda osiguranja
• SRB/HUN 106 Potvrda o pravu na davanja u naturi po osnovu osiguranja za slučaj bolesti i materinstva za lica koja imaju prebivalište u Mađarskoj
• SRB/HUN 107Zahtev za izdavanje potvrde o pravu na davanja u naturi
• SRB/HUN 108Obaveštenje o promenama, mirovanju ili prestanku prava na davanja u naturi
• SRB/HUN 109Potvrda o pravu na zdravstvene usluge za članove porodice sa prebivalištem u drugoj državi ugovornici
• SRB/HUN 110Potvrda o pravu na zdravstvene usluge za lica koja su iz Republike Srbije upućena na rad u Mađarsku i članove njihove porodice
• SRB/HUN 111Potvrda o pravu na zdravstvene usluge za vreme privremenog boravka u Mađarskoj
• SRB/HUN 112Potvrda o odobrenju lečenja u drugoj državi ugovornici
• SRB/HUN 114Saglasnost za pružanje davanja veće vrednosti
• SRB/HUN 115Obaveštenje o privremenoj sprečenosti za rad
• SRB/HUN 121Potvrda o pravu na davanja u naturi za penzionere i članove porodice
• SRB/HUN 123Davanja u naturi za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti
• SRB/HUN 125Obračun stvarnih troškova

SEVERNA Makedonija

• СРБ/РМ 101 Potvrda o pravnim propisima koji se primenjuju
• СРБ/РМ 104 Potvrda o sabiranju perioda osiguranja
• СРБ/РМ 107 Zahtev za izdavanje obrasca
• СРБ/РМ 108 Obaveštenje o mirovanju ili prestanku prava na davanja u naturi u Republici Makedoniji
• СРБ/РМ 109 Potvrda o pravu na davanja u naturi za osigurana lica koja imaju prebivalište u Republici Makedoniji
• СРБ/РМ 111 Potvrda o pravu na davanje u naturi za vreme privremenog boravka u Republici Makedoniji
• СРБ/РМ 113 Obaveštenje o privremenoj nesposobnosti za rad i bolničkom lečenju
• СРБ/РМ 114 Korišćenje proteza, pomagala i drugih davanja u naturi veće vrednosti
• СРБ/РМ 121 Potvrda o pravu na davanja u naturi za penzionere i za njihove članove porodice koji imaju prebivalište u Republici Makedoniji
• СРБ/РМ 125 Obračun stvarnih troškova
• СРБ/РМ 126 Upitnik o visini troškova za davanja u naturi koji bi nastali da ih je pružio makedonski nosilac
• СРБ/РМ 127 Paušalni obračun za ............ godinu
• СРБ/РМ 128 Potvrda o pravu na davanja u naturi za lica koja su iz Republike Srbije upućena na rad u Republiku Makedoniju

NemaČka

• DE 001 SRB Saopštenje
• DE 101 SRB Potvrda o primeni srpskih pravnih propisa prilikom zapošljavanja u Nemačkoj
• DE 104 SRB Upit o periodima osiguranja i davanja
• DE 106 SRBPravo na davanja u naturi za osiguranike sa prebivalištem u Nemačkoj kao i za članove njihove porodice
• DE 107 SRB Zahtev za izdavanje potvrde
• DE 108 SRB Prestanak prava na davanja u naturi
• DE 109 SRB Pravo na davanja u naturi člana porodice koji prebiva u Nemačkoj
• DE 111 SRB Potvrda o pravu na davanja u naturi za vreme privremenog boravka u Nemačkoj
• DE 112 SRB Saglasnost o promeni boravka u Nemačku posle nastupanja osiguranog slučaja
• DE 113 SRB Obaveštenje o stacionarnom lečenju
• DE 114 SRB Proteze i druga davanja u naturi veće finansijske vrednosti
• DE 115 SRB Obaveštenje o privremenoj sprečenosti za rad
• DE 117 SRB Lekarska kontrola u slučaju privremene sprečenosti za rad
• DE 118 SRB Prestanak privremene sprečenosti za rad
• DE 120 SRB Potvrda o pravu na davanja u naturi u slučaju podnetog zahteva za penziju
• DE 121 SRB Potvrda o pravu na davanja u naturi kod korišćenja penzije
• DE 123 SRB Potvrda o pravu na davanja u naturi u slučaju povrede na radu ili profesionalne bolesti za vreme boravka / prebivališta u Nemačkoj
• DE 125 SRB Obračun troškova za pružena uslužna davanja
• DE 125A SRB Obračun troškova administrativne i lekarske kontrole
• DE 126 SRB Upit o troškovima za davanja u naturi
• DE 127 SRB Paušalni obračun za godinu ________

Rumunija

• SRB/RO 001 Obrazac za vezu
• SRB/RO 104 Potvrda o sabiranju perioda osiguranja
• SRB/RO 106 Potvrda o pravu na davanja u naturi za upućene radnike i članove njihovih porodica
• SRB/RO 107 Zahtev za izdavanje potvrde o pravu na davanja u naturi
• SRB/RO 108 Obaveštenje o prestanku prava na davanja u naturi
• SRB/RO 109 Potvrda o pravu na davanja naturi za članove porodice
• SRB/RO 111 Potvrda o pravu na hitna davanja u naturi za vreme privremenog boravka
• SRB/RO 113 Bolničko lečenje, obaveštenje o prijemu i otpustu
• SRB/RO 114 Odobrenje proteza, medicinske opreme i drugih davanja u naturi veće vrednosti
• SRB/RO 115 Obaveštenje o nesposobnosti za rad
• SRB/RO 121 Potvrda o pravu na davanja u naturi korisnika penzije i članova njihove porodice
• SRB/RO 125 Pojedinačni obračun stvarnih troškova

Rusija

• SRB/RU 1 Potvrda o pravnim propisima koji se primenjuju

SlovaČka

• SRB/SK 001 Zahtev za dostavljanje podataka/obaveštenje/urgencija
• SRB/SK 101 Potvrda o pravnim propisima koji se primenjuju
• SRB/SK 104 Potvrda o sabiranju perioda osiguranja
• SRB/SK 107 Zahtev za izdavanje potvrde o pravu na davanja u naturi
• SRB/SK 108 Izveštaj o mirovanju ili prestanku prava na davanja u naturi
• SRB/SK 109 Potvrda o pravu na davanja u naturi u punom obimu
• SRB/SK 111 Potvrda o pravu na hitna davanja u naturi za vreme privremenog boravka u Slovačkoj
• SRB/SK 113 Obaveštenje o bolničkom lečenju
• SRB/SK 114 Odobrenje proteza, pomagala i drugih davanja u naturi veće vrednosti
• SRB/SK 115 Zahtev za novčanu naknadu u slučaju bolesti ili materinstva
• SRB/SK 123 Potvrda o pravu na davanja u naturi za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti
• SRB/SK 125 Pojedinačni obračun stvarnih troškova
• SRB/SK 126 Upit o visini troškova za davanja u naturi koji bi nastali da ih je pružio nosilac u mestu boravka

Slovenija

• SRB/SI 1 Potvrda o pravnim propisima koji se primjenjuju
• SRB/SI 2 Potvrda o sabiranju perioda osiguranja
• SRB/SI 3 Potvrda o pravu na zdravstvene usluge za vreme privremenog boravka u Sloveniji
• SRB/SI 4 Saglasnost za odlazak u Sloveniju radi upućivanja na lečenje ili lečenja po nastanku osiguranog slučaja
• SRB/SI 5 Potvrda o pravu na zdravstvene usluge za lica koja su iz Srbije upućena na rad u Sloveniju
• SRB/SI 6 Izveštaj o prestanku prava na zdravstvene usluge za lica koja su iz Srbije upućene na rad u Sloveniju
• SRB/SI 7 Potvrda o pravu na zdravstvene usluge za lica koja imaju prebivalište u Sloveniji
• SRB/SI 8 Izveštaj o mirovanju ili prestanku prava na zdravstvene usluge za lica koja imaju prebivalište u Sloveniji
• SRB/SI 9 Obaveštenje o privremenoj nesposobnosti za rad i bolničkom lečenju
• SRB/SI 10 Odobrenje zdravstvenih usluga veće vrednosti (ortopedska i druga pomagala)
• SRB/SI 11 Upit o visini troškova za zdravstvene usluge koji bi nastali da ih je pružio nadležni nosilac u Sloveniji
• SRB/SI 12 Obračun stvarnih troškova
• SRB/SI 13 Paušalni obračun za godinu ............
• SRB/SI 14 Zahtev za izdavanje potvrde o pravu na zdravstvene usluge

Turska

• SRB/TR 101Potvrda o pravnim propisima koji se primenjuju
• SRB/TR 101APravo na izbor
• SRB/TR 102Produženje perioda upućivanja na rad
• SRB/TR 104Potvrda o sabiranju perioda osiguranja
• SRB/TR 108 Izveštaj o mirovanju ili prestanku prava na zdravstvene usluge za lica sa prebivalištem u Turskoj
• SRB/TR 108AIzveštaj o prestanku prava na zdravstvene usluge za lica koja su iz Srbije upućena na rad u Tursku
• SRB/TR 109Potvrda o pravu na zdravstvene usluge za lica sa prebivalištem u Turskoj
• SRB/TR 109AZahtev za izdavanje potvrde o pravu na zdravstvene usluge za lica sa prebivalištem u Srbiji
• SRB/TR 111Potvrda o pravu na zdravstvene usluge za vreme privremenog boravka u Turskoj
• SRB/TR 111APotvrda o pravu na zdravstvene usluge za lica koja su iz Srbije upućena na rad u Tursku
• SRB/TR 111BZahtev za izdavanje potvrde o pravu na zdravstvene usluge za vreme privremenog boravka u Srbiji
• SRB/TR 112Potvrda o pravu na zdravstvene usluge nakon promene prebivališta u Tursku za vreme privremenog boravka u Srbiji
• SRB/TR 113Obaveštenje o privremenoj nesposobnosti za rad i bolničkom lečenju
• SRB/TR 114Odobrenje proteza, pomagala i drugih zdravstvenih usluga veće vrednosti
• SRB/TR 125Obračun stvarnih troškova
• SRB/TR 126Obaveštenje o visini troškova za pružene zdravstvene usluge

Švajcarska

• SRB/CH 101 Potvrda o pravnim propisima koji se primenjuju
• SRB/CH 106 Odobrenje zdravstvenih usluga iz osiguranja za slučaj povrede na radu

UJEDINJENO KRALJEVSTVO

• VB-1Potvrda za primenu člana 4/2 Konvencije (detaširani radnici)

 
Naslovna strana O nama Aktivnosti Prava iz osiguranja Dokumenti Javne nabavke Obrasci
Publikacije Arhiva Galerija Usluge Korisni linkovi Kontakt Pratite nas
Creative Commons licenca Internet prezentacija ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE je licencirana pod uslovima licence Creative Commons Autorstvo-Nekomercijalno-Bez prerada 3.0 Srbija; Veb projekat ITE